BUDŽET
FERK-A ZA 2021. GODINU

 


Član 1.

 


FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 


Član 2.

 


Budžet FERK-a za 2021. godinu sastoji se od:
Bilans prihoda i Bilans rashoda
1. Prihodi 3.787.266,00 KM
2. Rashodi 3.787.266,00 KM

 


Član 3.

 


Prihodi za 2021. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2021. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Budžet – prihodi FERK-a za 2021. godinu

Vrsta prihoda

Iznos

(KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

3.397.266,00

Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede

300.000,00

Jednokratne naknade

70.000,00

Ostali prihodi

20.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2021. GODINU

3.787.266,00

 


Član 4.

 


Obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2021. godinu, a sve u skladu sa članom 23. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Budžet – rashodi FERK-a za 2021. godinu:

Konto

Opis stavke Budžeta

Iznos

(KM)

6111

Bruto plate i naknade zaposlenima

2.113.982,00

6112

Naknada troškova zaposlenih

174.780,00

612

Doprinosi poslodavca

239.831,00

613

Izdaci za materijal i usluge

521.673,00

6131

Putni troškovi

62.743,00

6132

Izdaci za energiju

12.000,00

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

29.730,00

6134

Administrativni materijal

26.000,00

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

16.500,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

195.000,00

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

41.500,00

6138

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

18.200,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

120.000,00

821

Kapitalni rashodi

737.000,00

821300

Nabavka opreme

80.000,00

821500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

 47.000,00

821311

Nabavka namještaja

10.000,00

821000

Nabavka stalnih sredstava (zemljište i građevina)

600.000,00

UKUPNO RASHODA ZA 2021. GODINU

3.787.266,00

 


Član 5.

 


Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2021. godini.

 


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović

 


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović