ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 


Članak 1.

 


U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18 i 99/19), u članku 2. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Kamata iz stavka 1. ovoga članka, koja je nastala po osnovi dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim Zakonom, pod uvjetom da porezni obveznik svoje obveze po osnovi glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona".

 


Članak 2.

 


U članku 2b. stavak (1) riječi "do 31.12.2020. godine", zamjenjuju se riječima: "do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona,".
U stavku (2) riječi: "do 5.5.2019. godine," zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2020. godine,".

 


Članak 3.

 


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović