ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), članak 6. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 6.

 

 

(Djelatnost)

 

 

(1) Društvo počinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar društava.

(2) U postupku upisa u registar društava podnosi se izjava o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(3) Izjavu iz stavka (2) ovog članka, nadležni registarski sud po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnim organima i obavještava ih o izvršenom upisu u registar društava.

(4) Ispunjenost uvjeta iz stavka (2) ovog članka provjeravaju nadležni inspekcijski organi, u postupku redovitog inspekcijskog nadzora.

(5) Djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, mogu se obavljati tek nakon dobijanja dozvole, suglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

(6) Djelatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se obavljaju u određenom obliku gospodarskog društva, ne mogu se obavljati u drugom obliku gospodarskog društva.".

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 60. stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Upis u registar društva, vođenje i održavanje registra u tiskanom i elektronskom obliku i objavljivanje registracije vrši se sukladno propisima o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.".

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 304. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"(3) Osnivački akt u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača sukladno propisima kojim se u Federaciji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.".

 

 

Članak 4.

 

 

U članku 305. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"(2) Punomoć iz stavka (1) ovog članka u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača sukladno propisima kojim se u Federaciji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.".

 

 

Članak 5.

 

 

Iza članka 372. dodaje se novi članak 372a. koji glasi:

 

 

"Članak 372a.

 

 

(Započeti postupci)

 

 

Prijave podnesene prije stupanja na snagu ovog zakona koje se odnose na osnivanje ili promjene osnivača, dioničara i člana društva, isključenje člana društva, kao i prijave postupka izbora organa i donošenja općih akata društava i drugih oblika organiziranja za obavljanje gospodarske djelatnosti, okončat će se po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja tih prijava registru.".

 

 

Članak 6.

 

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

 Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović