ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

 


Član 1.

 


U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21), u članu 23. u stavu (1) zarez i riječi: "po doznaci sredstava od strane Međunarodnog monetarnog fonda (u daljnjem tekstu: MMF)", brišu se.
U stavu (5) skraćenica "MMF-a", zamjenjuje se riječima: "Međunarodnog monetarnog fonda (u daljnjem tekstu: MMF)".

 


Član 2.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović