Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba � nabavka Microsoft softvera putem koli�inskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software Assuran

  • 23.08.2019.