BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federation of Bosnia and Herzegovina

Government of Federation of Bosnia and Herzegovina

Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2020. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2020. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 11/20 /12.2.2020./

 1. UREDBA o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/20 /11.3.2020./
 2. UREDBA o izmjenama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (hrvatski jezik)
 3. UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku procjene uticaja propisa (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku procjene utjecaja propisa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/20 /13.3.2020./
 4. UREDBA o izmjeni Uredbe o organizovanju Službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o organiziranju Službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/20 /27.3.2020./
 5. UREDBA o izmjenama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 /24.4.2020./
 6. UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 7. UREDBA o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/20 /10.6.2020./
 8. UREDBA o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/20 /3.7.2020./
 9. UREDBA o načinu finansiranja i upravljanja garancijskim fondom (bosanski jezik)
  UREDBA o načinu financiranja i upravljanja garancijskim fondom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/20 /29.7.2020./
 10. UREDBA o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/20 /16.9.2020./
 11. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/20 /18.9.2020./
 12. UREDBA o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku (bosanski jezik)
  UREDBA o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/20 /23.9.2020./
 13. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. UREDBA o procjeni uticaja propisa (bosanski jezik)
  UREDBA o procjeni utjecaja propisa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/20 /14.10.2020./
 15. UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/20 /16.10.2020./
 16. UREDBA o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  UREDBA o interventnim mjerama za potporu ugroženim sektorima gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/20 /21.10.2020./
 17. UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/20 /27.11.2020./
 18. UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/20 /9.12.2020./
 19. UREDBA o činovima službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o činovima službenika Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/20 /29.12.2020/
 20. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (hrvatski jezik)