Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2019. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2019. GODINI

    

«Službene novine Federacije BiH», broj 9/19 

  /13.2.2019./
 1. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/19 /22.2.2019./
 2. UREDBA o izmjenama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor državnih službenika (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/19 /27.2.2019./
 3. UREDBA o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/19 /20.3.2019./
 4. UREDBA o izradi indeksa razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izradi indeksa razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/19 /24.4.2019./
 5. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/19 /10.7.2019./
 6. UREDBA o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/19 /11.9.2019./
 7. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/19 /9.10.2019./
 8. UREDBA o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. UREDBA o  evaulaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o  evaulaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. UREDBA o  izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o  izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/19 /6.12.2019./
 11. UREDBA o obliku službene policijske iskaznice i značke (bosanski jezik)
  UREDBA o obliku službene policijske iskaznice i značke (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/19 /11.12.2019./
 12. UREDBA o izmjenama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)