Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2001. godini

HRONOLOSKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 2001. GODINI"Službene novine Federacije BiH". broj 4/01
1. UREDBA o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama federalnih rezervi
                       (hrvatski jezik)

    UREDBA o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama federalnih rezervi
                       (bosanski jezik)

2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa
                       Federacije Bosne i Hercegovine u gopsodarskim društvima po
                       osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)

    UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlašcenja i obaveza
                       organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po
                       osnovu državnog kapitala (bosanski jezik
)
"Službene novine Federacije BiH", broj 5/00
3. UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlašcenja i obaveza organa
                       Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu
                       državnog kapitala (bosanski jezik)

     UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije
                       Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog
                       kapitala (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 6/01
4. UREDBA o izvršenju obveza davanja materijalnih sredstava i stoke iz popisa
                       za potrebe obrane (hrvatski jezik)

    UREDBA o izvršenju obaveza davanja materijalnih sredstava i stoke iz popisa
                       za potrebe odbrane (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 21/01
5. UREDBA o prestanku važenja uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava
                     na starosnu penziju vojnih osiguranika vojske Federacije BiH (bosanski jezik)
    UREDBA o prestanku važenja uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava
                     na starosnu mirovinu vojnih osiguranika vojske Federacije BiH (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 25/01
6. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog upravnog
                     ispita službenika organa uprave i službi za upravu (bosanski jezik)

    UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog upravnog
                     ispita službenika organa uprave i službi za upravu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 26/01
7. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i
                    Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski
                    jezik)

    UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Federacije Bosne i
                    Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 28/01
8. UREDBA o osnutku regionalnih centara za skrb i koordinaciju povrata raseljenih osoba
                    -prognanika i izbjeglica na područje i sa područja Republike Srpske (hrvatski
                     jezik)

    UREDBA o osnivanju regionalnih centara za pomoć i koordinaciju povratka raseljenih
                    osoba -prognanika i izbjeglica na područje i sa područja Republike Srpske
                    (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 29/01
9. UREDBA o izmjeni Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama (bosanski jezik)
    UREDBA o izmjeni Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 35/01
10. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije Bosne i
                    Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala
                     (bosanski jezik)
      UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i
                    Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala
                    (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 36/01
11. UREDBA o osnutku Odjeljenja za pitanja boraca i invalida odbrambeno
                    oslobodilačkog rata - Odjeljenja za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
                    Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      UREDBA o osnivanju Odjeljenja za pitanja boraca i invalida odbrambeno
                    oslobodilačkog rata - Odjeljenja za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
                    Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 37/01
12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu rada riznice (trezora), o sistemu
                    vođenja glavne knjige riznice (trezora) i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
                    (trezora) (bosanski jezik)
      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu rada riznice (trezora), o sistemu
                    vođenja glavne knjige riznice (trezora) i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
                    (trezora) (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 48/01
13. UREDBA o dopuni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
UREDBA o dopuni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 58/01
14. UREDBA o podsticajnim mjerama za upošljavanje u 2002. godini (hrvatski jezik)
      UREDBA o podsticajnim mjerama za zapošljavanje u 2002. godini (bosanski jezik)
15. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba
                         koje obavljaju gospodarsku djelatnost (hrvatski jezik)

      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba
                         koje obavljaju privrednu djelatnost (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 59/01
16. UREDBA o provođenju Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine