Nazad

Ministarstvo zdravstva

Titova 9.
Sarajevo
Telefon + 387 33 226 635;
Telefax + 387 33 226 637;
E-mail kabinet@fmz.gov.ba

Web-site: www.fmoh.gov.ba

Ministar: Vjekoslav Mandić

Biografija

Rođen 12.6.1959. godine u Konjicu.

U Konjicu završio osnovnu školu i Gimnaziju, a 1985. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.  U Zagrebu 1998. godine položio specijalistički ispit, a 2009. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Mostaru, gdje je i doktorirao 2013. godine.

Radio u Domu zdravlja Konjic od 1985. do 1993. godine, te na Odjelu ginekologije Kliničke bolnice Mostar od 1993. do 2005. godine. Od 2005. do 2007. godine obnašao dužnost federalnog ministra zdravstva, a od 2007. do 2010. godine  bio zastupnik i predsjedatelj Odbora za zdravstvo u Parlamentu FBiH. Godine 2011. imenovan je pomoćnikom ravnatelja za kirurške djelatnosti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.


Organizacijska struktura

Ministar:
Vjekoslav Mandić

Pomoćnik ministra za pravne i opće poslove:

Snježana Bodnaruk
Telefon + 387 33 220 929
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: snjezana.bodnaruk@ fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za analitiku, plan i upravljanje resursima u zdravstvu:

Marina Bera
Telefon + 387 33 203 454
Telefax + 387 33 203 637
E-mail: marina.bera@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za farmaciju:

Pašan Šehović
Telefon + 387 33 203 780
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: pasan.sehovic@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija:
Goran Čerkez
Telefon + 387 33 219 205
Telefax + 387 33 226 637
E-mail goran.cerkez@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za realizaciju projekata:
Vildana Doder
Telefon + 387 33 551 180
Telefax + 387 33 551 181
E-mail: vildana.doder@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za javno zdravlje, monitoring i evaluaciju:

Aida Pilav
Telefon + 387 33 210 114
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: aida.pilav@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za finansije i zdravstveno osiguranje:

Avdo Vajzović
Telefon + 387 33 269 540
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: avdo.vajzovic@fmz.gov.ba

Djelokrug

Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad su sljedeći:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10);
 2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02 i 70/08);
 3. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 4. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 5. Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
 6. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09);
 7. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH", broj 58/08);
 8. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
 9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/01 i 40/02);
 10. Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05);
 11. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98, 35/98 i 11/99);
 12. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94);
 13. Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94);
 14. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94);
 15. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/07);
 16. Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH", broj 8/06 ).
Ponedjeljak,
27. april 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba