Nazad

Ministarstvo zdravstva

Titova 9.
Sarajevo
Telefon + 387 33 226 635;
Telefax + 387 33 226 637;
E-mail kabinet@fmz.gov.ba

Web-site: www.fmoh.gov.ba

Ministar: dr. Rusmir Mesihović

Biografija

Rođen 25.1.1964. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet. Doktorsku disertaciju odbranio 2002. godine.
Trenutno obavlja funkciju šefa Klinike za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Prvi je predsjednik Asocijacije gastroenterologa i hepatologa BiH.
Član je Američkog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju, Američkog udruženja gastroenterologa, Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju, Evropskog udruženja za bolesti jetre, član Evropskog borda za kliničku prehranu, član borda Evropskih gastroenterologa i hepatologa.

Objavio preko stotinu publikacija, dva univerzitetska udžbenika i dvije monografije.
Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Od 2006. do 2010. godine, te u sadašnjem sazivu od oktobra 2010. zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Član Glavnog odbora SDP BiH i predsjednik Odbora za zdravstvo SDP BiH.


Organizacijska struktura

Pomoćnik ministra za pravne i opće poslove:
Snježana Bodnaruk
Telefon + 387 33 220 929
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: snjezana.bodnaruk@ fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za analitiku, plan i upravljanje resursima u zdravstvu:

Marina Bera
Telefon + 387 33 203 454
Telefax + 387 33 203 637
E-mail: marina.bera@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za farmaciju:

Pašan Šehović
Telefon + 387 33 203 780
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: pasan.sehovic@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija:
Goran Čerkez
Telefon + 387 33 219 205
Telefax + 387 33 226 637
E-mail goran.cerkez@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za realizaciju projekata:
Vildana Doder
Telefon + 387 33 551 180
Telefax + 387 33 551 181
E-mail: vildana.doder@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za javno zdravlje, monitoring i evaluaciju:

Aida Pilav
Telefon + 387 33 210 114
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: aida.pilav@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za finansije i zdravstveno osiguranje:

Avdo Vajzović
Telefon + 387 33 269 540
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: avdo.vajzovic@fmz.gov.ba

Djelokrug

Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad su sljedeći:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10);
 2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02 i 70/08);
 3. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 4. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 5. Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
 6. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09);
 7. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH", broj 58/08);
 8. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
 9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/01 i 40/02);
 10. Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05);
 11. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98, 35/98 i 11/99);
 12. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94);
 13. Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94);
 14. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94);
 15. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/07);
 16. Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH", broj 8/06 ).
Ponedjeljak,
22. decembar 2014.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba