Nazad

Ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

Ured u Sarajevu
Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
Telefon: +387 33 276-370
Fax: +387 33 276-380

Ministrica: dr.sc. Elvira Dilberović

Biografija

Rođena 24. oktobra 1973. godine u Mostaru.
Završila je Gimnaziju u Mostaru. Diplomirala je 2002. godine na Fakultetu humanističkih nauka na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Postdiplomske studije je završila 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Kolegij za lingvistiku, te na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, Kolegij za lingvistiku.
Odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Jezičko-stilske osobitosti političkog diskursa (na primjeru printanih medija u BiH 1992-1995).

Od 2002. do 2004. godine radila  kao profesorica bosanskog jezika i književnosti u Gimnaziji Mostar. 
Profesorica je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, te vanjski saradnik na Univerzitetu u Zenici. Ovlaštena je profesorica bosanskoga jezika za diplomatski nivo.

Članica Upravnog odbora Vijeća bošnjačkih intelektualaca (VKBI) u Mostaru.
Kao autorica i lektorica učestvovala je u više izdavačkih  projekata iz područja religije, kulture, historije i sociologije. Recenzirala je više udžbenika i naučnih knjiga, te promovirala više naučnih i književnih djela.

Aktivno se služi švedskim i engleskim jezikom.

Organizacijska struktura

Ministrica:
dr.sc.Elvira Dilberović
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742

Sekretar Ministarstva
Adnan Zeković
Telefon: +387 36 355-703

Šef Kabineta

Samira Demirović
Telefon: +387 36 355-711

Pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Ismet Strujo
Telefon: +387 36 355-705

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje

Angela Petrović
Telefon: +387 36 355-739

Pomoćnik ministra za nauku i tehnologije

Jasmin Branković
Telefon: +387 36 355-721

Pomoćnica ministra za udžbeničku politiku, analitiku i izvještavanje u obrazovanju i nauci
Nadija Bandić
Telefon: +387 36 355-712

Glavni federalni inspektor
Aldin Međedović
Telefon: +387 36 355-714

Načelnik Službe za finansijske poslove

Ramiz Leto
Telefon: +387 36 355-713

Načelnica Službe za pravne i opće poslove
Davorka Jukić
Telefon: +387 36 355-733

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 • Sektor za visoko obrazovanje
 • Sektor za nauku i tehnologije
 • Sektor za udžbeničku politiku, analitiku i izvještavanje u obrazovanju i nauci
 • Inspektorat
 • Služba za finansijske poslove
 • Služba za pravne i opće poslove

Zakoni i podzakonski akti koji se primjenjuju u oblasti odgoja, obrazovanja i nauke: 
Zakoni:

 • Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)
 • Zakon o Agenciji za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)
 • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 18/03) 
 • Zakon o osnovnoj školi („Službeni list SR BiH“, broj 39/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93, 24/93 i 13/94) 
 • Zakon o srednjoj školi („Službeni list SR BiH”, broj 39/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93, 24/93, 13/94 i 33/94)
 • Zakon o ustanovama („Službeni list R BiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94) 
 • Zakon o priznavanju stečenog obrazovanja u inostranstvu državljanima R BiH koji su izbjegli za vrijeme ratnog stanja («Službeni list R BiH», broj 22/93) 
 • Zakon o dokazivanju stečene školske odnosno stručne spreme («Službeni list SR BiH», broj 1/83 i „Službeni list R BiH“, broj 2/96) 
 • Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava („Službeni list SR BiH”, broj 7/88) 
 • Zakon o izdavačkoj djelatnosti („Službeni list SR BiH”, broj 35/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93 i 23/93)
 • Zakon o stručnim nazivima koji se stiču u visokoškolskim ustanovama („Službeni list SR BiH“, broj 14/67) 
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Službeni list SR BiH”, broj 28/77 i 16/82)
 • Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08 )
 • Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 59/07)
 • Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09)

Pravilnici: 

 • Odluka o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/08)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita i o stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola («Službeni list R BiH», br. 4/94 i 17/95 i «Službene novine Federacije BiH», broj 23/96) 
 • Pravilnik o postupku pripremanja i izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole («Službeni list SR BiH», broj 4/91)
 • Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga i evidencija o izdatim diplomama u visokoškolskim ustanovama i univerzitetima («Službeni list SR BiH» broj 26/91 i «Službeni list R BiH», broj 17/93). 

 

 

Četvrtak,
11. februar 2016.
RSS aktuelnosti
U raspravi
Javni pozivi