Nazad

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb
Mostar
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580 015

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 226 493
Fax:       +387 33 220 619
E-mail: kabinet@fmeri.gov.ba

Ministar: Reuf Bajrović

Biografija

Rođen 1977. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Louisvilleu, Kentucky (SAD) 2000. godine.

Master studij iz oblasti Demokratija i ljudska prava završio na Univerzitetu u Sarajevu 2001. godine, a iz oblasti Politike i upravljanje EU integracijama na Univerzitetu u Bolonji 2002. godine. Autor je velikog broja publikacija, članaka i naučnih radova. Bio je učesnik brojnih javnih konferencija.

U periodu od 2001. do 2015. godine je radio kao viši službenik za planiranje u UNDP-u, bio direktor Method Consulting Sarajevo, te predsjednik Instituta za nove demokratije, Washington DC.

Bio je konsultant za vodeće međunarodne institucije kao što su International Republican Institute, National Democratic Institute, JICA, DFID, GIZ, EC, Friedrich Ebert Stiftung i druge. Autor je brojnih konsultantskih izvještaja.
Govori engleski i turski jezik. Oženjen, otac jednog djeteta.

Organizacijska struktura

Ministar:
Reuf Bajrović
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580015
E-mail: kabinet@fmeri.gov.ba

Sekretar:

Dr. Stipo Buljan
Telefon: +387 36 513 804
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Kabinet ministra
Šef kabineta
Samra Kadribegović
Telefon: +387 36 513 801
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: samra.kadribegovic@fmeri.gov.ba

Sektor energije


Pomoćnik ministra:
Amira Pintul
Telefon: +387 36 513 811
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba

Sektor rudarstva

Pomoćnik ministra - mr.Sakib Slijepčević
Telefon: +387 36 513 820
Fax:     +387 36 580 015
E-mail: sakib.slijepcevic@fmeri.gov.ba

Sektor industrije

Pomoćnik ministra - Marinko Bošnjak
Telefon:+387 36 513 830
Fax:     +387 36 580 015
E-mail: marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Pomoćnik ministra - Jasmina Pašić
Telefon: + 387 36 513 841
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail: jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Samostalni izvršilac - interni revizor
Gordana Čengić
Telefon: + 387 33 266 425; + 387 33 220 619
Fax:     + 387 33 220 619
E-mail: gordana.cengic@fmeri.gov.ba


Federalna direkcija za namjensku industriju

Alipašina br. 14
Sarajevo
Direktor - Ismet Briga
Telefon: +387 33 557 815
Fax: +387 33 557 825
E-mail: fdni@fmeri.gov.ba

Zavod za mjeriteljstvo

Alekse Šantića b.b.
Mostar
Direktor - Željko Zovko
Telefon: + 387 36 513 815
Fax: + 387 36 580 015
E-mail:zeljko.zovko@fmeri.gov.ba

 

Djelokrug

  • provodi utvrđenu politiku i izvršava zakone koje utvrđuje organ zakonodavne vlasti
  • obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa
  • donosi propise za provedbu zakona i drugih propisa
  • predlaže i daje preporuke iz oblasti zakonodavstva
  • odgovara na pitanja zakonodavne vlasti
  • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/02)