Nazad

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića br 2,
Sarajevo
Telefon:+387 33 726-551
Fax: +387 33 726-669
E-mail: kabinet@fmpvs.gov.ba
E-mail: info@fmpvs.gov.ba
web site: www.fmpvs.gov.ba

Ministar: Šemsudin Dedić

Biografija

Rođen 05.10.1973. godine u Bihaću.

Osnovnu i srednju školu završio u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2000. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomski studij iz oblasti poslovne ekonomije, smjer finansijski menadžment, završio 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Trenutno radi na istraživanju i izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu „Utjecaj budžetske politike na makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju“.

Radnu karijeru započeo je nakon diplomiranja 2000. godine zaposlenjem u Carinarnici Bihać gdje je obavio pripravnički staž. Od 2001. do 2004. godine zaposlen je u Carinskoj upravi Federacije BiH na poslovima stručnog saradnika za istrage. Od 2004. do 2005. godine bio je stručni savjetnik Odjeljenja za internu reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Središnji ured u Banjoj Luci. Od 2005. do 2007. godine obavljao dužnost ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a od 2007. do 2011. godine premijera Unsko-sanskog kantona. Od 2011. do 2014. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Napredni je korisnik MS Office softverskog paketa za uredsko poslovanje kao i većeg broja kompjuterskih aplikacija. Pasivno se služi engleskim jezikom. Stručno se usavršavao na više međunarodnih i domaćih konferencija i seminara.

Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar:
Šemsudin Dedić 
Marka Marulića br 2, Sarajevo
Telefon:+387 33 726-551 
Fax: +387 33 726-669 
E-mail: kabinet@fmpvs.gov.ba

Tajnik/Sekretar:
Faketa Begović 
Telefon: +387 33 726-552
E-mail: faketa.begovic@fmpvs.gov.ba

V.D. pomoćnik ministra za oblast poljoprivrede i prehrambene industrije: 
Bešćo Alibegović 
Telefon: +387 33 726-584
E-mail: besco.alibegovic@fmpvs.gov.ba

Pomoćnik ministra za oblast ruralnog razvoja i poljoprivrednih savjetodavnih službi: 
Nijaz Brković
Telefon: +387 33 726-591
E-mail: nijaz.brkovic@fmpvs.gov.ba

V.D. pomoćnik ministra za poljoprivredna plaćanja
Josip Jukić
Telefon: +387 33 726 593
E-mail: josip.jukic@fmpvs.gov.ba

Pomoćnica ministra za oblast voda:
Hazima Hadžović
Telefon: +387 33 726-651
E-mail: hazima.hadzovic@fmpvs.gov.ba

Pomoćnica ministra za oblast šumarstva i lovstva:
Danica Cigelj
Telefon: +387 33 726-638
E.mail: danica.cigelj@fmpvs.gov.ba 

Pomoćnica ministra za oblast veterinarstva: 
Nada Rajković 
Telefon: +387 33 726-659
E-mail:  pomocnikzavet@bih.net.ba 

V.D. pomoćnik ministra za oblast finansija i računovodstva: 
Esad Šabaredžović 
Telefon: +387 33 726-566
E-mail:  esad.sabaredzovic@fmpvs.gov.ba 

V.D. pomoćnica ministra za pravne, kadrovske i opće poslove
Suada Mujkanović
Telefon: +387 33 726 577
e-mail: suada.mujkanovic@fmpvs.gov.ba

v.d. Direktora Federalne uprave za šumarstvo
Aziz Klisura, dipl. ing. šum.
Telefon: +387 33 72 66 30
e-mail: aziz.klisura@fmpvs.gov.ba  


Djelokrug

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Federacije BiH iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva.


Organizacijske jedinice u sastavu Ministarstva

1.    Kabinet ministra
2.   Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju
3.   Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe
4.   Sektor za poljoprivredna plaćanja
5.   Sektor za veterinarstvo
6.   Sektor za vode
7.   Sektor za šumarstvo i lovstvo
8.   Sektor za upravljanje projektima
9.   Sektor za finansije i računovodstvo
10. Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
11. Sektor za informatičke sisteme
12. Jedinica za internu reviziju

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava za šumarstvo sa sjedištem u Sarajevu te dvije jedinice za implementaciju projekata, i to:

  • Jedinica za implementaciju projekata u poljoprivredi
  • Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine FBiH" broj 2/98)
  • Zakon o mjerama za unapređivanje stocastva ( "Službene novine FBiH" broj 23/98)
  • Zakon o zadrugama ("Službene novine FBiH" broj 28/98)
  • Zakon o vodama ("Službene novine FBiH" broj 18/98)
  • Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine FBiH" broj 15/98)

 

Srijeda,
14. oktobar 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi