Nazad

Ministarstvo finansija

Mehmeda Spahe 5,
Sarajevo
Telefon: +387 33 203 147;203-148
Fax: +387 33 203 152
web site: www.fmf.gov.ba
e-mail: info@fmf.gov.ba

Ministrica: Jelka Milićević

Biografija

Rođena 10.9.1960. godine u Đakovu, Republika Hrvatska.

Ekonomsku školu u Mostaru završila 1979. godine, te diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Mostaru 1983. godine. Od 1996. do 2011. godine stekla je više certifikata: revizora i računovođe, za izradu analize, poslovnih planova, ocjene i investicijskih programa i restrukturiranja gospodarskih subjekata, Consulting Exellence (u organizaciji USAID-a), za ovlaštenog internog revizora - specijalista za oblast banke i ostale financijske institucije.

Od 1984. do danas obnašala je više bitnih dužnosti, između ostalih, bila je istraživač I, II i voditelj projektnog tima u Soko Vazduhoplovnoj industriji d.d. Mostar, rukovoditeljica računovodstva i financija u JAS d.o.o. Mostar, suradnica Ekspertnog tima za privatizaciju Vlade FBiH (1996.-1997.), direktorica Soko Financije d.o.o. Mostar, direktorica interne revizije u Hrvatskim poštama d.d. Mostar, članica Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH i predsjednica Odbora za reviziju u “Aluminiju” d.d. Mostar.


Organizacijska struktura

Ministrica:
Jelka Milićević
Mehmeda Spahe 5,
Sarajevo
Telefon: +387 33 203-147;203148
Fax: +387 33 203-152
E-mail: fmf.kab@bih.net.ba

Sekretar ministarstva:
Zada Gabela
Telefon:+387 33 215-759
Fax:+387 33 203-152
E-mail: zada.gabela@fmf.gov.ba

Šef Kabineta - pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 203-147
Fax: +387 33 203-152

Odnosi  s javnošću
Ivana Raguz
Telefon: +387 33 253 532
Fax: +387 33 253 532
E-mail: info@fmf.gov.ba          

Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije
Mira Bradara
Telefon: +387 33 253-430
Fax: +387 33 663-314
E-mail: mira.bradara@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje dugom
Samir Bakić,
Telefon: +387 33 253 400;
Fax: +387 33 203-152
e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode:
Hajrudin Hadžimehanović
Telefon: +387 33 442-880
Fax: +337 33 663-314
E-mail:  hajrudin.hadzimehanovic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode:
Alija Aljović
Telefon: +387 33 253-400
Fax: +387 33 663-314
E-mail: alija.aljovic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove:
Tihomir Ćurak
Telefon: +387 33 253-400
Fax: +387 33 663-314
E-mail: tihomir.curak@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor:
Petar Ivošević
Telefon: +387 33 203-147;442-806
Fax: +387 33 521-098
E-mail: petar.ivosevic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra - Centralna harmonizacijska jedinica
Fatima Drinčić
Telefon: + 387 33 253-410
Fax: + 387 33 663-314
E-mail: fatima.drincic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove
Damir Morić
Telefon: + 387 33 253-410
Fax: + 387 33 663-314
E-mail: damir.moric@fmf.gov.ba

Načelnik u Jedinici za internu reviziju:
Sabina Jelić
Telefon:+387 33 253-415
Fax:+ 387 33 663 -314
E-mail: sabina.jelic@fmf.gov.ba

 

Djelokrug

  • Priprema nacrte zakona iz oblasti finansija
  • Analize, izvještaje i nadzor nad primjenom propisa iz oblasti: bankarskog sistema, tržišta kapitala, osiguranja imovine i lica, nedepozitnih finansijskih institucija, deviznog poslovanja i kreditnih odnosa s inozemstvom.

Organi u sastavu Ministarstva

- Porezna uprava FBiH
- Finansijska policija FBiH

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/03 i 38/05 )
  • Zakon o organizaciji organa u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH"broj 35/05)
  • Pravilinik o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija broj: 07-02-6245-1/05 od 19.07.2005. god. na kojeg je Vlada FBiH 21.07.2005.godine dala saglasnost aktom broj: 407/05


Nedjelja,
07. februar 2016.
RSS aktuelnosti
U raspravi
Javni pozivi