Nazad

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Mehmeda Spahe 7,
Sarajevo
Tel: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218
www.fmup.gov.ba

Ministar: Predrag Kurteš

Biografija

Rođen 18.8.1953. godine u Sarajevu.

Završio osnovnu, srednju Elektrotehničku školu, potom Višu upravnu školu i Fakultet za poslovne studije, stekavši na taj način zvanja upravnog pravnika i diplomiranog ekonomiste.

Svršeni polaznik FBI Akademije u Virdžiniji, SAD i FBI Akademije "I LEA" u Budimpešti, Mađarska sa zvanjem specijaliste za oblast antiterorizma.

Uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH od 1987. godine. Tokom karijere, u oblasti kriminalističke policije, obavljao zadatke od istražitelja u policijskoj stanici, preko više rukovodnih pozicija u odjeljenjima kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo  do načelnika Sektora kriminalističke policije MUP Kantona Sarajevo kojim je, u činu "glavni inspektor", rukovodio od februara 2007. godine. Između ostalog, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo bio je pomoćnik ministra za kriminalističku policiju, kao i vršilac dužnosti ministra u MUP-u Kantona Sarajevo.

Od 1970. do 1984. godine profesionalno se bavio sportom.

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja i odlikovanja za izuzetno uspješan rad i djelovanje u oblasti unutrašnjih poslova.

Oženjen, otac jednog djeteta.

 

Organizacijska struktura

Ministar:
Predrag Kurteš
Telefon: +387 33 590-200
Fax: +387 33 590-218

Sekretar Ministarstva:
Elvedina Hodžić
Telefon: +387 33 590-204
Fax: +387 33 590-218

Šef Kabineta Ministarstva:
Hajradin Mekić
Telefon: +387 33 280 020
Fax: +387 33 590-218

Federalna uprava policije
Sjedište:
Mehmeda Spahe 7,
Sarajevo
Telefon: +387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233
web site: www.fup.gov.ba

Direktor  Federalne uprave policije:
Dragan Lukač
Telefon: + 387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233

Zamjenik direktora Federalne uprave policije:
Samir Džebo
Telefon: + 387 33 590-208
Fax: +387 33 590-233

Šef kabineta Federalne uprave policije:
Iva Trezner
Telefon: + 387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233

Stručni saradnik za odnose sa javnošću i protokol Federalne uprave policije:

Telefon: + 387 33 280-020
Fax: +387 33 590-233

Šef Odsjeka za odnose sa javnošću Ministarstva:
Milica Jauz
Telefon: + 387 33 280-020
Fax: +387 33 280-020 lokal  3321

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za pravne poslove
Medina Đapo
Telefon: +387 33 590-209
Fax: +387 33 280-039

Pomoćnik ministra, direktor Policijske akademije
Taib Spahić
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 661-043

Glavni federalni inspektor Inspektorata za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara
Tihomir Petric
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 280-070

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za materijalno-finansijske poslove
Vera Zovko
Telefon: +387 33 590-203
Fax: +387 33 590-217

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za opće i zajedničke poslove
Azra Husković
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218


Djelokrug

 • sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela međunarodnog kriminala i terorizma, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije,
 • pronalaženje i hvatanje počinilaca tih djela te njihovo privođenje nadležnim organima,
 • vrši kriminalističko-tehnička vještačenja,
 • raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove međunarodne, federalne i međukantonalne potrage,
 • surađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi s obradom krivičnih slučajeva,
 • poslovi državljanstva Federacije,
 • osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije,
 • zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u oblasti unutrašnjih poslova,
 • promet i prijevoz eksplozivnih materija,
 • vrši nadzor primjene Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH,
 • vrši školovanje za čin policajca i čin mlađeg inspektora, organizuje i realizuje u vidu kurseva i seminara stručno osposobljavanje i usavršavanje za policijske službenike  u policijskim organima FBiH i BiH,
 • vrši obuku za dobijanje certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (zaštitar).
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o unutrašnjim poslovima i drugim propisima.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

1. Kabinet ministra
2. Sektor za pravne poslove
3. Policijska akademija
4. Inspektorat za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara
5. Sektor za materijalno-finansijske poslove
6. Sektor za opće i zajedničke poslove
7. Jedinica za internu reviziju

U  sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava policije.
Unutrašnja organizacija Federalne uprave policije:
1. Kabinet direktora Uprave policije
2. Sektor kriminalističke policije
3. Sektor uniformisane policije
4. Specijalna policijska jedinica
5. Jedinica za profesionalne standarde
6. Centar za forenzičku I informatičku podršku
7. Sektor za administraciju I logističku podršku
8. Jedinica za internu reviziju

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o državnoj službi u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH ("Sl. novine FBiH, br.: 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o policijskim službenicima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 27/05 i 70/08) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 35/05);
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u FMUP-u ("Sl. novine FBiH", br.: 44/04);
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a; br.; 01-913/05 od 12.12.2005.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a; br.: 02-179/06 od 14. 04. 2006., br.: 01-03-02-2-19/07 od 18. 08. 2007., br.: 01-03-02-2-80/08 od 06. 02. 2008. i br.: 01-03-02-2-15/11 od 14. 03. 2011.
 • Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/03, 22/09 i 61/09);
 • Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“, br.: 78/08 od 10. 12. 2008.)
Srijeda,
28. januar 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba