Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove


Hamdije Kreševljakovića br. 96, Sarajevo
Tel: +387 33 201-784
Fax: +387 33 586-056Direktor: Željko Obradović dipl.ing.geod.

Tel: +387 33 215-304
Fax: +387 33 586-056


Organizacijska struktura


  • Kabinet Direktora
  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta
  • Sektor za katastar
  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove
  • Sektor za geoinformatiku

Djelokrug rada


Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriji Federacije BIH