Arhiv Federacije BiH


Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo
Tel: +387 33 214-481, 556-906
Fax: +387 33 556-905Direktor: Admir Hadrović

Tel: +387 33 214-481
+387 33 556-905Organizacijska struktura


Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Arhiva Federacije obrazovane su tri organizacione jedinice:

 • Sektor za pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva;  

 • Sektor za poslove smještaja, zaštite i obrade arhivske građe u Arhivu

 • Sektor za INDOC službu naučno-istraživačke, izdavačke i kulturno-obrazovne poslove


Djelokrug • evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske građe, kao i način
  njihovog prikupljanja, istraživanja, stručne i naučne obrade,
 • izrade metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost,
 • stručni nadzor nad radom stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe i odabira
  registraturne građe iz arhivske građe,
 • objavljuje arhivsku građu i druge publikacije i izdaje stručne časopise,
 • organizuje predavanja, seminare o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, izložbe i
  druge pogodne oblike kulturno-obrazovne i naučne djelatnosti, vrši stručno obrazovanje, usavršavanje službenika i namještenika arhivske službe i stručno osposobljavanje stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe, za sticanje stručnih zvanja (organizuje polaganje za stručni arhivistički ispit),
 • davanje na korištenje arhivske građe,
 • međuarhivsku saradnju i međunarodnu saradnju,
 • izdaje uvjerenja, potvrde, ovjerene prepise, fotokopije i druge zvanične isprave o
  činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuva.