Agencija za državnu službu FBiH


Direktor: Refik Begić

Kulovića br.7 Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051Sekretar: Zinka Salihagić

Kulovića br.7 Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051


Organizacijska struktura


 • Odjeljenje za pravne, opće i finansijske poslove sa sjedišem u Sarajevu;
 • Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe sa sjedišem u Sarajevu;
 • Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu;
 • Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedišem u Mostaru;
 • Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici;
 • Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli;
 • Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu.

Djelokrug


Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine osnovala je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Uredbom o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (''Sl. novine FBiH'' br. 48/03, od 04.09.2003. godine). Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH (Član 64) i Uredbom o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (Član 5), utvrđeno je da Agencija obavlja sljedeće poslove:

 1. Utvrđuje jedinstvene kriterije, pravila i postupke selekcije, imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji,
 2. planira i realizira proces zapošljavanja državnih službenika na zahtjev i u skladu sa potražnjom organa državne službe,
 3. organizira i realizira stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe,
 4. organizira edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za državnu slučbu koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe,
 5. pruža stručnu pomoć organima državne službe u realiziranju njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavljanje i vođenje registra državnih službenika,
 6. podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje,
 7. obavlja ostale poslove i zadatake koji su joj Zakonom o državnoj službi u FBiH stavljeni u nadležnost.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


 • Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH (''Sl.novine FBiH'' br. 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 8/06)
 • Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (''Sl. novine FBiH'' br. 48/03)
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
 • Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH, (''Sl.novine FBiH''  br. 69/06; 78/06)
 • Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, (''Sl.novine FBiH''  br. 34/04; 56/04; 68/05; 33/06)
 • Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koju obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, (''Sl.novine FBiH'' br. 35/04; 3/06)
 • Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koju obavljaju namještenici, (''Sl.novine FBiH'' br. 69/05; 29/06)
 • Uredba o naknadama troďż˝kova za sluďż˝bena putovanja, (''Sl.novine FBiH'' br. 75/04)
 • Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost drďż˝avnih sluďż˝benika u organima drďż˝avne sluďż˝be FBiH, (''Sl.novine FBiH'' br. 72/04)
 • Uredba kojom se odreďż˝uju specifiďż˝ni sluďż˝ajevi nespojivosti funkcije savjetnika sa drugim funkcijama, (''Sl.novine FBiH'' br. 72/04)
 • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upraďż˝njenih radnih mjesta drďż˝avnih sluďż˝benika sa liste prekobrojnih (''Sl. novine FBiH'' br.51/07)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada drďż˝avnih sluďż˝benika u organima drďż˝avne sluďż˝be u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH'' br. 34/07)
 • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena struďż˝ne spreme u organe drďż˝avne sluďż˝be u Federaciji BiH (''Sl. novine FBiH'' br. 35/06)
 • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja drďż˝avnog sluďż˝benika u organima drďż˝avne sluďż˝be (''Sl. novine FBiH'' br.7/05)
 • Etiďż˝ki kodeks za drďż˝avne sluďż˝benike u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH'' br. 7/05)
Petak,
22. oktobar 2021.
;">
VIŠE