Program rada Vlade FBiH za 2017.godinu

Uvod

Program rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015 – 2018. godine, Programa ekonomskih reformi FBiH 2017 – 2019., Reformske agende za BiH za period 2015 – 2018. koju su usvojile sve Vlade u BiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Program rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu donosi se u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom je propisan postupak planiranja, te obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja, koju je Vlada FBiH donijela u 2014. godini. Ovom uredbom definiše se obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu. Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Programom rada Vlade FBiH za 2017. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava. Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2017. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona. Prioriteti Vlade FBiH u 2017. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

 

Cjelokupan Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu
možete preuzeti OVDJE