Javni poziv


Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) i Zaključaka koje je Savjetodavno vijeće Inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” donijelo na 2. sjednici, održanoj 30.08.2018. godine, Federalno ministarstvo pravde i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, a na zahtjev članova Savjetodavnog vijeća Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljujuJavni poziv


za dostavu komentara na Prednacrt akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za provedbu Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, za period 2018.-2020. godina.

Pozivamo zainteresiranu javnost da na Prednacrt akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dostavi svoje komentare.

Rok za dostavu komentara je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva pravde.

Komentare dostaviti na e-mail damjana.zoric@fbihvlada.gov.baPREDNACRT AKCIONOG PLANA MOŽETE VIDJETI OVDJE

Petak,
22. oktobar 2021.
;">
VIŠE