Javne nabavkeOdluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga - pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (09.07.2018.)

Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017 (31.03.2018.)


Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018 (31.03.2018.)


Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.)


Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH


Izmjena poziva za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

Odluka o poništenju (27.09.2016.)

Odluka o djelimičnom poništenju postupka nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila(02.09.2016.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača - održavanje i servisiranje službenih vozila (02.09.2016.)

Odluka o izboru (30.08.2016.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (29.6.2016)

Odluka o izboru (21.06.2016.)

Odluka o izboru (27.05.2016.)

Odluka o izboru (09.05.2016.)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (24.03.2016.)

Odluka o izboru (08.01.2016.)

ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuěača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku tečnih goriv

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

Odluka o poništenju(01.11.2016.)
Utorak,
21. maj 2019.
ARHIVA