Aktuelno

Pročitajte šta konkretno znači proglašavanje stanja nesreće u FBiH
17 Mar 2020Vlada Federacije BiH jučer je proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Shodno toj odluci, a radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada FBiH određuje da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ), te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe stave na raspolaganje sve raspoložive resurse, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (Planovi) koristiti na ugroženim područjima.
 
Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH (Federalni plan), u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima to znači odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.
 
Federalni štab civilne zaštite se zadužuje da, u skladu sa Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, izvrši aktiviranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja (Federalna služba) i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (Federalne jedinice), a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.
 
U Odluci o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, navedeno je da će troškovi koji nastanu, angažiranjem Federalnog štaba civilne zaštite, federalnih službi i federalnih jedinica, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, biti pokriveni iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH,  a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Budžeta FBiH za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, u skladu s važećim propisima.
 
Federalni štab civilne zaštite zadužen je da, u skladu sa Federalnim planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.
 
Također je propisano da kad se sagledaju svi resursi općina/grada, kantona i Federacije BiH, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, treba ostvariti kontakte, u skladu sa operativnim procedurama, s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine s ciljem traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.
 
Svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioci pravnih osoba i drugih institucija su obavezni da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite.
 
 
Nedjelja,
27. septembar 2020.
VIŠE