Aktuelno

Ministrica Dilberović: Promjene u obrazovanju ne mogu više čekati
24 Dec 2019Pod predsjedavanjem federalne ministrice obrazovanja i nauke Elvire Dilberović, u Mostaru je danas održana 15. tematska sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH posvećena rezultatima PISA istraživanja. Sjednici su prisustvovali ministri iz Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona Fahreta Brašnjić i Rašid Hadžović, te predstavnici ministarstva obrazovanja iz Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo, kao i predstavnici OSCE-a.
 
- Mislim da niko u BiH nije ostao ravnodušan na rezultate PISA istraživanja. Uostalom, već neko vrijeme bilo je prepoznato da postojeći nastavni planovi i programi više ne odgovaraju potrebama obrazovanja učenika u kontekstu promjena u svijetu rada i ubrzanom naučno-tehnološkom razvoju“, kazala je u uvodnom obraćanju ministrica Dilberović, podsjetivši da se već neko vrijeme ulažu napori za izradu novih jezgri NPP-ova za koju je u BiH zadužena Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
 
- Federalno ministarstvo je sa svoje strane kroz različite programe nastojalo podržati sve reformske procese u BiH. Ne možemo reći da se do sada ništa nije radilo. Ali, rezultati PISA istraživanja su skrenuli pažnju na to da promjene u obrazovanju ne mogu više čekati i da trebaju biti postavljene kao prioritet u društvu. Obrazovanje, konačno, treba da postane, jedna od prioritetnih reformi u BH društvu u koju će se uključiti svi akteri i zajedno raditi na zajedničkom cilju, a to je kvalitetno obrazovanje za svu djecu i mlade, koje je kompatibilno sa međunarodnim standardima kvalitete u obrazovanju - ustvrdila je Dilberović.


 
Prisutni ministri i predstavnici ministarstava obrazovanja u Federaciji BiH su na ovoj sjednici donijeli niz zaključaka i preporučili ministarstvima obrazovanja da, zajedno s pedagoškim zavodima, rade na razvoju i inoviranju programa stručnog usavršavanja direktora škola, nastavnika i stručnih saradnika u školama kako bi se podigao kvalitet nastavnog procesa i uvele savremene metode odgojno-obrazovnog rada sa učenicima koje se više fokusiraju na razvoj kritičkog mišljenja, rješavanja problema i općenito funkcionalnih znanja i vještina kod učenika. Također, u budućem djelovanju pažnju je potrebno usmjeriti na promjene i inoviranje inicijalnog obrazovanja nastavnika.
 
Predstavnici ministarstava obrazovanja u Federaciji BiH trebaju aktivno učestvovati u radu Radne grupe za izradu Akcionog plana za implementaciju Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja, te aktivno i u sinergiji raditi na provedbi Akcionog plana na način da se nastavni planovi i programi u kantonima u FBiH što više međusobno usklade. U nastavi jezika, matematike i prirodnih nauka, kao materijale za vježbanje, koristiti dostupne zadatke iz PISA i TIMSS istraživanja, a potrebno je i inovirati metode procjene učeničkih postignuća. Za realizaciju spomenutih zaključaka predlaže se povećanje izdvajanja za obrazovanje u budžetima za naredne godine, a kako bi se, prije svega, poboljšala postignuća učenika i unaprijedio nastavni proces.
 
Preporuke i zaključci sa sjednice bit će dostavljeni predsjedavajućima kantonalnih skupština u FBiH i odborima za obrazovanje Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, kao i pedagoškim/nastavničkim fakultetima, a kako bi se sinhronizirano proveli u narednom periodu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.
 
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE