Aktuelno

Porezna uprava FBiH: Poziv računovođama u FBiH
26 Nov 2019Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe u Federaciji BiH, da prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupaju u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.
 
Odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH je propisano da finansijski izvještaji pravnog lica moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji nosi naziv „certificirani računovođa“, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence, izuzev za certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća.
 
Istovremeno, finansijski izvještaji moraju biti potpisani od strane lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, upisanog u sudski registar, koje podnosi finansijske izvještaje, ovjereni pečatom pravnog lica, podnosioca.
 
Na osnovu informacija kojima raspolaže Porezna uprava FBiH utvrđeno je da je Finansijsko-informatičkoj agenciji, dostavljen značajan broj finansijskih izvještaja koji nisu potpisale certificirane računovođe, s važećom licencom ili su ih potpisale necertificirane računovođe.  
 
Porezna uprava FBiH poziva certificirane računovođe da, prilikom obavljanja poslova za koje su ovlašteni Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, ne potpisuju računovodstvene iskaze, ukoliko ne posjeduju važeću licencu. Također, pozivaju i necertificirane računovođe i privredna društva da postupaju u skladu s važećim zakonima, uz napomenu da je Zakonom za pravna lica koja ne otklone nepravilnosti po rješenju Porezne uprave propisana novčana kazna od 5.000 do 15.000 KM i za odgovorne osobe u pravnim licima novčana kazna od 500 KM do 3.000 KM.
 
Porezni obveznici su pozvani da prilikom sačinjavanja, odnosno potpisivanja i ovjeravanja svojih finansijskih izvještaja, ne angažuju necertificirane računovođe i nelicencirane certificirane računovođe, izuzimajući certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća i ostalih pravnih lica.    
 
U narednom periodu, Porezna uprava FBiH će kontrolirati računovođe koji potpisuju finansijske izvještaje, a koji prema njihovim evidencijama nisu regulisali svoj radno-pravni status, saopćeno je iz ove uprave.
 
Četvrtak,
02. juli 2020.
VIŠE