Aktuelno

Federalna uprava za inspekcijske poslove: Obustava rada “GIKIL” d.o.o. Lukavac
23 Aug 2018Nadležni federalni inspektori u prethodnom periodu, u vezi sa eskaliranom situacijom po okoliš u rijeci Spreči, koja je nastala nesavjesnim poslovanjem operatora „GIKIL“ d.o.o. Lukavac, poduzeli su neophodne aktivnosti na sprječavanju nastanka većih šteta po okoliš. U posljednjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru federalni inspektori su konstatovali da operater svoju djelatnost obavlja bez okolinske dozvole i izrekli mjeru obustave rada.

Imajući u vidu da je privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac, konkretno za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u općini Lukavac, zaključkom Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 7. avgusta 2018. godine,  odbačen  zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, te da kontrolisani subjekt ne primjenjuje zakonske odredbe u obavljanju privredne djelatnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno, federalni inspektor zaštite okoliša donio je Rješenje o obustavi  rada ovog privrednog subjekta.

Ovo rješenje doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH.

Konkretnim rješenjem, GIKIL-u je naređeno da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji (uključujući opasni otpad), te zbrine sav opasni otpad s lokacije putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom.

GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu, gdje treba izvršiti  bezbjedno gašenje raznih postrojenja, pogona, peći, (posude pod pritiskom, koksara, itd), te da po obustavi rada u pisanoj formi obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno, nadležnog inspektora.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove naglasili su da je GIKIL jedan od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u Federaciji BiH, te da je ova uprava u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore.

U periodu nakon 1.1.2015. godine kada su okolinskom dozvolom GIKIL-u smanjene granične vrijednosti emisija, samo iz oblasti zaštite okoliša obavljeno je više od 20 inspekcijskih nadzora, gdje unatoč izrečenim upravnim mjerama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti nije ostvaren značajniji stepen poštivanja  i zakonitosti rada. Jedini zakonski mehanizam koji prema GIKIL-u do jučerašnjeg dana nije upotrijebljen je mjera obustave rada.

Pored ovog, i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona otvorilo je istragu u pogledu eventualnog utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti.

Cijeneći moguće posljedice ekološkog zagađivanja po zdravlje ljudi i okoliš, s jedne i druge strane socijalni momenat vezan za posljedice obustave rada na sudbinu radnika ovog poslovnog subjekta,  Federalna uprava za inspekcijske poslove smatra da je izdato rješenje o obustavi rada, koje će trajati do dobijanja okolinske dozvole, ipak, jedina preostala raspoloživa zakonska mjera, koja može utjecati na GIKIL da poslovanje obavlja na ekološki prihvatljiv način poštujući zakonom propisane procedure.

Izrečena je nada da će GIKIL prepoznati ozbiljnost situacije u koju je sam sebe doveo, te iskazati opredijeljenost u smislu ozbiljnih investicija u ekološku infrastrukturu (prečistači, filteri, zbrinjavanje otpada i kontinuirano kvalitetno održavanje pogona i postrojenja), te sveukupno poboljšati i unaprijediti svoje poslovanje, kao i uvjete rada za sve uposlenike GIKIL-a, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Četvrtak,
23. septembar 2021.
VIŠE