За Жељезнице Федерације БиХ 20,5 милиона КМ

 • 09.03.2023.
 • За Жељезнице Федерације БиХ 20,5 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Мостару на приједлог Федералног министарства промета и комуникација донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава текућег трансфера „Субвенције јавним предузећима - Трансфер жељезницама ФБиХ“, утврђеног Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству.

  Овај програм вриједан је укупно 14.500.000 КМ. Од тога средства од 14 милиона КМ ће бити распоређена на ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево, и то за финансирање одржавања жељезничке инфраструктуре планирано је 11.900.000 КМ, за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја 2.000.000 КМ, те за суфинансирање обављања услуга жељезничког комбинованог саобраћаја 100.000 КМ.

  Износ од 500 хиљада КМ намијењен је за Босанско-херцеговачку жељезничку јавну корпорацију. Сврха овог програма је провођење Закона о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја по којем Федерација БиХ финансира одржавање жељезничке инфраструктуре, те суфинансира жељезнички путнички и комбиновани саобраћај. Такођер, финансира рад Босанско - херцеговачке жељезничке јавне корпорације Сарајево по Споразуму између Федерације БиХ и Републике Српске о успостављању заједничке жељезничке јавне корпорације као дијела транспортне корпорације, у односу 60:40.

  Корисницима трансфера средства ће се дозначити у шест једнаких мјесечних износа у првој половини 2023. године, а они су обавезни да додијељена средства користе намјенски. Федерално министарство промета и комуникација ће периодично достављати извјештај о дозначеним средствима према крајњем кориснику на прописаном обрасцу, док ће намјенски утрошак средстава корисници доказивати по завршетку буџетске године.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и корисници трансфера, свако у оквиру своје надлежности.

  Влада је данас донијела и Одлуку о додјели средстава ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево на име измирења обавеза по Закону о финансијској консолидацији за 2023. годину у износу од 6.000.000 КМ.

  Ова средства утврђена су у Буџету ФБиХ за 2023. годину у оквиру субвенција јавним предузећима, а трансфер за измирење обавеза ће се у складу са овим законом додијелити Жељезницама ФБиХ за намјену плаћања обавеза према Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање.

  Кориснику трансфера средства ће се дозначавати по испостављеним фактурама према Федералном заводу ПИО и који су били предмет Закона о финансијској консолидацији ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево за период од 1.1.2008. до 31.12.2012. године.

  Жељезнице ФБиХ ће за висину додијељених средстава повећати учешће државног капитала и о томе информисати Федерално министарство промета и комуникација.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево, свако у оквиру своје надлежности.

  Како је образложено, разлог за доношење Одлуке је проведба законске одредбе по којој је Федерација БиХ узела у обавезу провођење финансијске консолидације ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево с циљем осигурања финансијске одрживости и стабилности пословања овог привредног друштва.