Усвајање Стратегије развоја мале привреде ФБиХ 2022-2027.: Визија развоја за раст животног стандарда

 • 28.03.2024.
 • Усвајање Стратегије развоја мале привреде ФБиХ 2022-2027.: Визија развоја за раст животног стандарда

  На приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, Влада Федерације БиХ донијела је закључак о усвајању Стратегије развоја мале привреде ФБиХ 2022-2027., која ће бити достављена Федералном парламенту на разматрање и доношење.

  Како је наведено у овом документу, Стратегија представља интегрирани, вишесекторски стратешки документ Федерације БиХ, који дефинира политике развоја сектора мале привреде, стратешке циљеве и приоритете који су путоказ за свеукупни друштвени развој. Значајна је за планско усмјеравање развоја мале привреде ФБиХ, како би се у складу са доступним ресурсима остварили максимални ефекти у потицању развоја. За стратешке правце одређени су дигитална трансформација, иновације, зелена транзиција, као и потицајно пословно окружење, убрзани развој подузетничке инфраструктуре, интернационализација и позиционирање у регионалним и глобалним ланцима вриједности, те инклузивност мале привреде.

  У Статегији је истакнуто да ће се остварење развојне визије мале привреде реализирати кроз три стратешка циља која су разрађена у седам приоритета и 16 мјера. Први циљ је конкурентна мала привреда темељена на иновацијама, дигитализацији и зеленој економији, други је развој пословног окружења и унапређење подузетничке инфраструктуре, а трећи су иновације и интернационализација мале привреде.

  У оквиру мјера за провођење стратешких циљева и приоритета су убрзање дигиталне трансформације малих и средњих предузећа (МСП), затим потицање развоја иновативних дигиталних рјешења и компанија у софтверској индустрији, подршка развоју подузетништва креативног сектора, као и убрзање преласка субјеката мале привреде ка зеленој економији. У мјерама су и олакшавање и убрзање процеса уласка у пословну активност и изласка из ње, подршка и промоција друге шансе и брзог поновног почетка, те осигурање бољег приступа капиталу. Ту су и мјере подршке развоју и интеграцији програма подузетничког учења у формално и неформално образовање и планирање каријере, затим развоју подузетништва младих, као и подузетништва жена, те успостави и развоји подузетничких зона. Ове мјере подразумијевају и потицање иновативности, умрежавања и учешћа МСП-а у програмима иновација Европске уније, те мапирање и подржавање регионалних ланаца вриједности, као и подршку интеграцији МСП-а у глобалне ланце вриједности.

  Приликом израде Стратегије развоја мале привреде ФБиХ у обзир су, између осталог, узети и Циљеви одрживог развоја Уједињених народа (приступачна енергија из чистих извора, достојанствен рад и економски развој, индустрија, иновације и инфраструктура, смањење неједнакости, заштита климе и партнерством до циљева), као и документи релевантни за процес интеграција БиХ у ЕУ. Тако ова стратегија доприноси унапређењу пословног окружења, те потребним реформама у области подузетништва и индустријске политике, а што је у складу са мишљењем Европске комисије из маја 2019. године и  неопходним реформама које наша земља мора провести на путу за чланство у ЕУ.

  У Стратегији је наглашена и визија развоја која осигурава раст запослености и животног стандарда грађана, те подразумијева брзорастућу, регионално конкурентну малу привреду утемељену на инвестирању, иновацијама, енергетској транзицији, одговорном кориштењу природних и јавних ресурса. Стратегија садржи и прегледе развојних изазова, те развојних перспектива са аспекта квантитативних и квалитативних показатеља стања мале привреде ФБиХ, као и преглед активности и одговорности за провођење, праћење, извјештавање и евалуацију Стратегије развоја мале привреде ФБиХ.