31. сједница Владе ФБиХ (ХИТНА)

 • 23.11.2023.
 • 31. сједница Владе ФБиХ (ХИТНА)

  Одобрена средства за довршетак изградње Клинике за д‌јечије болести у Мостару и опремање ортопедске сале на Клиници у Тузли

  Влада Федерације БиХ је на данашњој хитној, телефонски одржаној, сједници на приједлог Федералног министарства здравства донијела одлуке којима се усвајају два програма утрошка средстава са критеријима распод‌јеле из Буџета ФБиХ за 2023. годину. Ријеч је о капиталном и текућем трансферу другим нивоима власти и фондовима намијењених за Свеучилишну клиничку болницу Мостар и Универзитетско клинички центар Тузла.

  Првом донесеном Одлуком усваја се Програм утрошка средстава са критеријима распод‌јеле „Капитални трансфер другим нивоима власти и фондовима - довршетак изградње Клинике за д‌јечије болести Свеучилишне клиничке болнице Мостар“, утврђен у Буџету ФБиХ за 2023. годину, у износу од 7.000.000 КМ.

  Ова средства распоређују се за финансирање пројекта изградње Клинике за д‌јечије болести СБК Мостар, у износу од 4.700.000 КМ, те доградњу објекта Топле везе ради осигурања комуникације Д‌јечје клинике са другим болничким садржајима у износу од 2.300.000 КМ.

  О начину утрошка одобрених средстава за ове пројекте потписат ће се уговор између Федералног министарства здравства и СБК Мостар, којим ће се детаљније утврдити међусобна права и обавезе, а министарство ће о утрошеним средствима тромјесечно извјештавати Федерално министарство финансија.

  Другом донесеном Одлуком усваја се Програм утрошка средстава са критеријима распод‌јеле „Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима - Трансфер за опремање ортопедске сале на Клиници за ортопедију и труматологију Универзитетско клиничког центра Тузла“, утврђен у овогодишњем Федералном буџету, у износу од 500.000 КМ. Средства се распоређују за набавку медицинске опреме за операциону салу у оквиру Пројекта опремања клинике за ортопедију и трауматологију ЈЗУ УКЦ Тузла, а с циљем осигурања квалитета и континуитета пружања здравствених услуга.

  О начину утрошка одобрених средстава за пројект потписат ће се уговор између Министарства и УКЦ Тузла, а којим ће се детаљније утврдити међусобна права и обвезе. УКЦ Тузла ће о реализацији и намјенском утрошку средстава квартално достављати извјештај Федералном министарству здравства, а које ће о утрошеним средствима квартално извјештавати Федерално министарство финансија.

  Потицај од 200 хиљада КМ за опстанак старих и традиционалних заната

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта данас донијела двије одлуке којима се издваја укупно 200 хиљада КМ из Буџета ФБиХ за 2023. годину за реализацију Пројекта „Потицај за опстанак старих и традиционалних заната“.

  Средства ће се додијелити корисницима као бесповратна (грант) средства у складу са критеријима утврђеним одлукама, јавним конкурсом и Правилником о поступцима у провођењу Програма развоја мале привреде.

  Одлукама је утврђено да се пројект „Потицај за опстанак старих и традиционалних заната“ проводи у сврху очувања обртничке традиције, културног и хисторијског насљеђа потицањем традиционалних и старих обртничких д‌јелатности, и то суфинансирањем трошкова набавке опреме и репроматеријала, те побољшања услова рада и стручног оспособљавања запослених.

  Критерији за распод‌јелу средстава су намјена улагања, врста д‌јелатности, извори - начин финансирања, број запослених, припадност циљној групи, равномјернији регионални развој (степен развијености ЈЛС), те потицаји Министарства у посљедњих пет година.

  Категорија корисника средстава су обртници који обављају традиционални и стари занат на основу рјешења о регистрацији које је донијело надлежно опћинско/градско тијело и које је усаглашено са Законом о обрту и сродним д‌јелатностима у ФБиХ, а чија д‌јелатност се налази на попису традиционалних и старих заната и исту обављају у складу са Уредбом о заштити традиционалних и старих заната. Такођер, потребно је да обртници имају сједиште на подручју Федерације БиХ, да су регистровани најкасније до 31.12.2022. године, те да имају најмање једног запосленог.

  За распод‌јелу ових средстава Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта расписат ће јавни конкурс који ће бити објављен у Службеним новинама ФБиХ, на интернет страници Министарства и у дневним новинама.

  Одлуке и рјешења

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници донијела одлуку о сазивању Скупштине ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево, те утврдила текст захтјева за сазивање (ванредне) скупштине Привредног друштва Енергоинвест д.д. Сарајево.

  На приједлог Федералног министарства околиша и туризма дала је сагласност на Одлуку Управног одбора Фонда за заштиту околиша ФБиХ о именовању Маријана Клаића за в.д. директора овог фонда, до окончања конкурсне процедуре, а на највише три мјесеца (а након истека периода од три мјесеца на који је био именован).

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије дата је претходна сагласност Скупштини Привредног друштва Енергоинвест д.д. Сарајево за именовање Жељка Батиновића, Џенана Скелића, Фехима Велића и Анеса Хоџића за вршиоце дужности чланова Надзорног одбора овог привредног друштва уиме државног капитала, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца. Прије тога, дата је претходна сагласност Скупштини овог друштва за разрјешење досадашњих чланова Надзорног одбора уиме државног капитала, а ради неусвајања годишњег извјештаја друштва, који укључује финансијски и извјештаје ревизора, надзорног одбора и одбора за ревизију.

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећим скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Ренато Шкробо (Хрватске телекомуникације д.д. Мостар), Кенан Османагић (БХ Пошта д.о.о. Сарајево), Сањин Дугалић (Фероелектро д.д. Сарајево) и Златан Билановић (Бинас д.д. Бугојно).