26. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 27.04.2022. године и на сједници Дома народа од 26.05.2022. године.

Број 01-02-1-263-01/22
03. јуна 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 и 91/15), у члану 2. став (1) иза ријечи "органима," додају се ријечи: "права и обавезе запосленика Пореске управе,".


Члан 2.


У члану 12а. став (1) број "20" замјењује се бројем "30".


Члан 3.


Чл. 90. до 93. бришу се.


Члан 4.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједaвaјући
Дома народа
Пaрлaментa федерaције БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.