21. сједница Владе ФБиХ

 • 30.11.2023.
 • 21. сједница Владе ФБиХ

  С циљем заштите купаца проглашено стање угрожене сигурности снабдијевања електричном енергијом за 2024. годину

  Влада Федерације Босне и Херцеговине је, на данашњој сједници у Сарајеву, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донијела Одлуку којом се проглашава стање угрожене сигурности снабдијевања електричном енергијом за 2024. годину, усљед екстремног пораста цијена и недовољне понуде електричне енергије на тржишту.

  Влада Федерације БиХ ће, у стању угрожене сигурности снабдијевања,  прописати начин и услове за формирање и контролу цијена снабдијевања електричном енергијом.

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавити ће се у Службеним новинама Федерације БиХ и средствима јавног информисања.

  Како је наведено у образложењу, доношењем данашње одлуке ствара се правни основ да Влада Федерације БиХ поступи у складу са одредбама Закона о електричној енергији ФБиХ, односно у стању угрожене сигурности снабдијевања, може увести посебне мјере којима ће прописати начин и услове за формирање и контролу цијена снабдијевања електричном енергијом.

  Наиме, према анализи ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, у складу са тренутним тржишним условима, просјечна цијена тржишног снабдијевања електричном енергијом за 2024. годину би износила 141,53 eura/MWh, тј. просјечно повећање би било у износу од 87 посто. Без примјене било каквог вида ограничавања цијена снабдијевања електричном енергијом, преко 96 попсто тренутних купаца електричне енергије на које су се примјењиване досадашње одлуке о ограничавању цијена, имало би повећање цијене снабдијевања електричном енергијом преко 60 посто. С обзиром на то и данашња Одлука има за циљ заштити купце који се електричном енергијом снабдијевају у оквиру услуге тржишног снабдијевања од екстремног повећања цијена.

  Више од милион КМ за увезивање радног стажа за 76 радника

  Влада Федерације БиХ донијела је данас на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије двије одлуке о избору корисника средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству из Текућих трансфера и других текућих расхода за увезивање радног стажа за укупно 76 радника ИП Криваја д.о.о. Завидовићи у стечају, ПС Витезит д.о.о. Витез у стечају, Жељезаре Зеница д.о.о. Зеница у стечају, затим Алуминија д.д. Мостар и Криваје Мобел д.о.о. Завидовићи у стечају у укупном износу 1.041.405,62 КМ.

  Једном одлуком се одобрава дод‌јела 734.131,30 КМ утврђених у Буџету ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције јавним предузећима за увезивање радног стажа, према одобреним захтјевима за измирење дуговања привредних друштава за неуплаћене доприносе за ПИО за 44 радника који су стекли услове за одлазак у пензију, а којим није уплаћен радни стаж. Од овог износа 299.990,68 КМ је за увезивање радног стажа за 21 радника ИП Криваја, а 139.282,51 КМ за увезивање радног стажа за осам радника Витезита, те 294.858,11 КМ за увезивање радног стажа за 15 радника Жељезаре.

  Другом одлуком се одобрава дод‌јела укупно 307.274,32 КМ утврђених у Буџету ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству енергије рударства и индустрије Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције приватним предузећима и подузетницима - за увезивање радног стажа, према одобреним захтјевима за измирење дуговања за неуплаћене доприносе по основу ПИО, за по 16 радника Алуминија д.д. Мостар и Криваја Мобел д.о.о. Завидовићи који су стекли услове за одлазак у пензију, а истима није уплаћен радни стаж. За увезивање стажа радницима Алуминија одобрено је 258.634,03 КМ, док је за увезивање радног стажа радницима Криваје Мобел одобрена дод‌јела 48.640,29 КМ.

  Након закључења уговора са Федералним министарством енергије, рударства и индустрије, а у складу са достављеним списковима запосленика који су стекли услове и остварили право за одлазак у пензију, корисницима ће се средства уплатити на рачун Федералног завода ПИО.

  За реализацију ових одлуке задужени су Федерално министарство енергије, рударства и индустрије, Федерално министарство финансија, Федерални завод ПИО и Порезна управа ФБиХ, свако у оквиру своје надлежности.

  На приједлог овог министарства данас су донесене и двије одлуке о измјенама и допунама програма утрошка средстава - субвенције јавним и приватним предузећима и подузетницима за увезивање радног стажа. Предлагач је појаснио да је у оба трансфера, и за јавна и за приватна предузећа и подузетнике, остао знатан износ средстава, те да ће ускоро бити расписан још један јавни позив за увезиванаје радног стажа.

  Одлукама предложено ослобађање плаћања путарина за дизел гориво Жељезницама ФБиХ и рудницима у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ донијела је данас, на приједлоге Федералног министарства енергије, рударства и индустрије и Федералног министарства промета и комуникацаја, двије одлуке којим су утврђени приједлози Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ за ослобађање плаћања путарине за дизел горива у 2024. години рудницима у Федерацији БиХ и Јавном предузећу Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево.

  Једном одлуком је затражено ослобађање од плаћања путарине Жељезницама ФБиХ на дизел горива која се користе за погон шинских возила у 2024. години и то у количини од 2.888.427 литара, док се другом одлуком УО УИО БиХ предлаже ослобађање рудника у Федерацији БиХ од плаћања путарине на дизел на укупну количину од 35.121.058 литара за 2024. годину намијењеним за производњу.

  Обје данас донесене одлуке ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ.

  Покренут процес израде Стратегије развоја намјенске индустрије Федерације БиХ 2024 - 2034.

  Влада Федерације БиХ је на приједлоге Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донијела Одлуку којом се покреће процес израде Стратегије развоја намјенске индустрије Федерације БиХ 2024 - 2034. Стратегија развоја је интегрисани секторски стратешки документ Федерације БиХ који дефинише политике развоја сектора намјенске индустрије Федерација БиХ, стратешке циљеве и приоритете који представљају путоказ за проширење и модернизацију капацитета за производњу наоружања и војне опреме, као и побољшање и стабилност пословања намјенске индустрије Федерација БиХ, што доприноси свеукупном друштвеном развоју.

  Носилац израде Стратегије развоја је Федерално министарство енергије, рударства и индустрије, односно Федерална дирекција за намјенску индустрију која се налази у саставу Министарства.

  Министарство ће, примјеном отвореног метода координације и поштујући принцип хоризонталне и вертикалне координације, предложити Влади Федерације БиХ комисију за израду стратегије.

  Стратегија развоја је кључни документ за израду појединачних стратегија привредних друштава намјенске индустрије у Федерацији БиХ, а представљат ће подлогу за израду трогодишњег и годишњег плана рада Дирекције. Рок за израду Стратегије развоја је девет мјесеци од дана доношења Рјешења о именовању Комисије за израду њеног приједлога.

  За унапређење авиопромета: Аеродромима у Сарајеву, Мостару и Тузли 3,6 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ донијела је данас двије одлуке о усвајању програма утрошка средстава којим се међународним аеродромима у Сарајеву, Мостару и Тузли дод‌јељује укупно 3,6 милиона КМ за унапређење авиопромета.

  Једна одлука се односи на усвајање програма утрошка средстава у износу од милион КМ из Капиталног трансфера „Капитални трансфери јавним предузећима - за унапређење авиопромета“ Федералном министарству промета и комуникација, а који се дод‌јељују Јавном предузећу Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Средства су намијењена за набавку система за откривање експлозива за ручни пртљаг надограђеног опцијом за аутоматску детекцију оружја.

  Друга одлука о усвајању утрошка средстава односи се на укупни износ од 2,6 милиона КМ Текућег трансфера „Субвенције јавним предузећима - за унапређење авиопромета“ Федералном министарству промета и комуникација, којом се по 1,3 милиона КМ дод‌јељују јавним предузећима Међународна зрачна лука - аеродром Мостар д.о.о. и Међународни аеродром Тузла  д.о.о.

  Федерално министарство промета и комуникација је задужено да врши континуиран надзор о утрошку дод‌јељених средстава, као и да са јавним предузећима потпише уговоре којим ће се уредити начин преноса средстава, проведба поступка јавне набавке и извјештавање о утрошеним средствима.

  Јавна предузећа Међународни аеродром Сарајево д.о.о, Зрачна лука – аеродром Мостар д.о.о. и Међународни аеродром Тузла д.о.о. дужни су квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација о утрошку ових средстава, а након утрошка средстава, најкасније до 28.2.2024. године су дужна сачинити укупни извјештај о утрошеним средствима трансфера и доставити их Министарству заједно са одлукама надзорних одбора о усвајању извјештаја.

  Одлуке о програму утрошка ових средстава ступају на снагу нареднога дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ.

  За изградњу и опремање четири спортска објекта средства у износу од 8,7 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ данас је на приједлог Федералног министарства културе и спорта донијела одлуке о усвајању четири програма утрошка средстава „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима“ с критеријима распод‌јеле, утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину, у укупном износу од 8.700.000 КМ. Ријеч је о изградњи и опремању спортских дворана и других спортских објеката у Босанској Крупи, Тешњу, Грачаници и Граду Мостару.

  За изградњу и опремање спортске дворане Босанска Крупа намијењено је 1.400.000 КМ. Од овог износа, за трошкове извођења грађевинско - занатских радова биће издвојено 638.000 КМ, за вањску канализацију 32.000 КМ, за електроинсталације 165.000 КМ, те за машинске инсталације 565.000 КМ.

  Други програм односи се на изградњу и опремање спортске дворане Јелах, а коју проводи Опћина Тешањ. Од укупно 300.000 КМ, износ од 200.000 КМ предвиђен је за трошкове извођења радова, а 100.000 КМ за трошкове материјала.

  Износ од 500.000 КМ намијењен је за извођење завршних радова на вањском уређењу Привредно-културно-спортског центра „Базен“ Грачаница.

  Четвртим, данас усвојеним програмом, предвиђено је издвајање 6.500.000 КМ за изградњу спортске дворане Мостар и других спортских објеката у Граду Мостару. Распод‌јела средстава вршит ће се у складу с опћим и посебним критеријима.

  За сваки од ових пројеката, Федерално министарство културе и спорта ће са имплементатором потписати уговоре којим ће се дефинисати рокови имплементације и намјена средстава, након чега ће се вршити уплата. Федерално министарство културе и спорта вршиће контролу намјенског утрошка средстава на темељу достављених извјештаја од стране корисника, а по потреби и непосредно код корисника средстава.

  За санацију посљедица потреса у Стоцу 600.000 КМ

  Влада Федерације БиХ донијела је данас Одлуку којом је усвојен Програм утрошка средстава текућих трансфера утврђених Федералном министарству просторног уређења у оквиру Текућих трансфера другим нивоима власти и фондовима у износу од 600.000 КМ за помоћ граду Стоцу за санирање посљедица потреса на подручју овог града.

  Федерално министарство просторног уређења ће у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке, цјелокупан износ средстава пренијети Граду Стоцу, а евентуална неутрошена средства овај град је дужан вратити у Буџет ФБиХ по завршетку Програма.

  Дод‌јељена средства дод‌јелит ће се Граду Стоцу, у складу са достављеним програмом/пројектом и финансијском плану, а утрошит ће се за реализацију пројекта „Стабилизација стијенске масе на источним падинама насеља Столац“.

  О начину утрошка одобрених средстава за одобрени пројекат потписат ће се уговор између Федералног министарства просторног уређења и Града Стоца, којим ће се детаљније утврдити међусобна права и обавезе. О утрошеним средствима Град Столац ће квартално извјештавати Федерално министарство просторног уређења које ће се о томе извјештавати Федерално министарство финансија.

  Град Столац је у обавези да додијељена средства користи намјенски и достави извјештај са комплетном документацијом којом се доказује њихов намјенски утрошак у року од 15 дана од дана завршетка програма/пројекта.

  За реализацију ове одлуке задужују се Федерално министарство просторног уређења, Федерално министарство финансија и Град Столац, свако у оквиру својих надлежности.

  Уредба о вођењу регистра пословних субјеката у ФБиХ

  Влада Федерације Босне и Херцеговине је на приједлог Федералног министарства правде донијела Уредбу којом се прописује вођење регистра пословних субјеката, осигурање, те употреба и чување садржаја регистарских података. Уредбом се прописује и вођење збирке исправа у електронском облику, као и претварање исправа похрањених у збирци исправа на папиру у електронски облик, те друга питања од значаја за вођење регистра.

  На унутрашње пословање надлежног регистарског суда значајно за вођење регистра на одговарајући начин примјењују се одредбе Правилника о унутрашњем судском пословању и Правилника о систему за аутоматско управљање предметима у судовима.

  Уредбом је прописано да је регистар база података која садржи податке и исправе о субјектима уписа који су обавезни регистрирати се у складу са одредбама Закона о регистрацији пословних субјеката у ФБиХ, а састоји се од главне књиге регистра и збирке исправа регистра.

  Такођер овом уредбом је, између осталог, прописано да је интернетска страница регистра саставни дио система регистра путем које је омогућено претраживање и увид у јавне податке из главне књиге, као и јавно објављивање података о садржају проведених уписа у регистар, односно јавно објављивање одлука за које је Законом или одлукама регистарског суда одређено да ће се објавити на начин на који се објављују уписи у регистар.

  Уредбом је прописано и вођење главне књиге регистра и збирке исправа, као и претварање исправа похрањених у збирци исправа у штампаном облику у електронски облик, те сигурност и чување података.

  Како је образложено у разлозима за доношење Уредбе, измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у ФБиХ из 2021. године предвиђено је да ће Влада Федерације БиХ донијети пропис којим ће се уредити вођење регистра, осигурање, употреба и чување садржаја података о регистрацији, те вођење збирке исправа у електронском облику, као и претварање исправа похрањених у збирци исправа на папиру у електронски облик.

  Уредба о бази података регистра некретнина у ФБиХ

  На приједлог Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Влада Федерације БиХ је донијела Уредбу којом се прописује успостава базе података Регистра некретнина у Федерацији БиХ.

  Предмет ове уредбе, у сврху успоставе базе података Регистра некретнина, је свака некретнина за коју се може утврдити вриједност помоћу података са тржишта. Основа за утврђивање вриједности некретнина према овој уредби је тржишна вриједност некретнина на основу опћих вриједносних односа на тржишту некретнина на дан процјене, те одређена поступцима и методама процјене вриједности некретнина.

  Овом уредбом прописана је успостава и одржавање система за процјену вриједности некретнина, као и њена проведба и кориштење података, те прелазне и завршне одредбе.

  Како је наведено у образложењу, разлози за доношење предложене Уредбе налазе се у неодрживом стању у промету некретнина које је узроковано непостојањем правног акта о бази података Регистра некретнина који ће уједно да служи за процјењивање вриједности некретнина у Федерацији, а које се све више појављује као државна потреба без које се не може замислити развој тржишне економије и ефикасно управљање некретнинама и рјешавање бројних потреба друштва.

  Одрживо и транспарентно тржиште и кориштење некретнина довест ће до бржег економског развоја и повећања инвестиција. Стога је прилика за надлежне институције у Федерацији БиХ пружити тржишним актерима и власницима некретнина релевантне и поуздане информације о вриједности некретнина заснованих на тржишту некретнина.

  Основни разлози који су опредијелили предлагача да приступи изради ове уредбе су смањење сивог тржишта, побољшано пословно окружење, функционално тржиште некретнина и кредита, као и објективнија социјална политика, те управљање ресурсима и просторно планирање.

  Девет истакнутих научника и истраживача добитници овогодишњих федералних награда за науку

  На приједлог Федералног министарства образовања и науке, Влада Федерације БиХ донијела је Одлуку о дод‌јели федералних награда за науку за 2023. годину. Овом одлуком Влада дод‌јељује федералне награде за изузетно значајна достигнућа у научно-истраживачкој и истраживачко-развојној д‌јелатности, проширење научних спознаја и исказане успјехе у примјени резултата научно-истраживачког и истраживачко-развојног рада, које су постигли научници и истраживачи.

  Федералне награде за науку за 2023. годину дод‌јељују се за девет научника, а у складу са приједлогом  Федералног министарства образовања и науке које је провело конкурсну процедуру, селекцију, оцјењивање и рангирање.

  Овогодишња награда за животно д‌јело припада acc. проф. др. сц. Енесу Карићу (научна област Хуманистичке науке). Годишња награда за науку дод‌јељује се проф. др. сц. Златану Звиздићу (научна област Биомедицина и здравство), проф. др. сц. Далибору Ballianu (научна област Биотехничке науке), acc. проф. др. сц. Дејану Милошевићу (научна област Природне науке), затим научној савјетници др. сц. Рамизи Смајић (научна област Хуманистичке науке), те проф. др. сц. Нермини Заимовић-Узуновић (научна област Техничке науке). Годишња награда за популаризацију и промоцију науке припада проф. др. сц. Самиру Лемешу (научна област Техничке науке). Годишња награда за младе истраживаче дод‌јељује се Сијани Демировић (научна област Биомедицина и здравство) и доц. др. сц. Марији Баножић (научна област Биотехничке науке).

  Награде се састоје од новчаног износа и повеље, а средства ће се исплатити из Трансфера за развој институција науке и подстицај НИР од значаја за Федерацију БиХ утврђеног у Буџету ФБиХ за ову годину.  Новчани износ за награду за животно д‌јело је 10.000 КМ, за награду за науку 5.000 КМ, затим за годишњу награду за младе истраживаче 3.000 КМ, те за годишњу награду за популаризацију и промоцију науке 2.000 КМ. Одлука је донесена у складу са Уредбом о успостави, процедури и критеријима дод‌јеле федералних награда за науку, те Одлуком о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима распод‌јеле средстава дијела текућих трансфера утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству.

  Предлагач у образложењу истиче да су приједлог за дод‌јелу награда путем кантоналних министарстава надлежних за науку могле поднијети академије наука и умјетности, универзитети и њихове организацијске јединице, високе школе, научне установе, научно-истраживачки и истраживачко-развојни институти, технолошки паркови и друге правне особе регистриране за обављање научно-истраживачке и истраживачко-развојне д‌јелатности, а која имају сједиште на подручју ФБиХ. Прелиминарни приједлог кандидата припремио је Савјет за науку Федералног министарства образовања и науке.

  Усвојена Информација о активностима у поступку издавања енергетске дозволе за изградњу вјетроелектране у Гламочу

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела закључак којим се усваја Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе и даје претходна сагласност овом федералном министарству у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву RWP Виторог д.о.о. Гламоч, за изградњу вјетроелектране ВЕ Шкадимовац.

  Премијер Федерације БиХ задужен је да ову информацију са Закључком упути Парламенту Федерације БиХ на разматрање и усвајање, а како би Федерално министарство енергије, рударства и индустрије могло приступити активностима прописаним Уредбом о поступку, критеријима, форми и садржају захтјева за издавање енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења, на издавању Енергетске дозволе.

  Ова вјетроелектрана би требала бити инсталисане називне снаге 110 MW (22X5 MW), одобрене снаге прикључења 110 MW (22X5 MW), те планиране годишње производње електричне енергије од 320 GWh. Њена градња је планирана на планинском подручју брда Шкадимовац, на подручју опћине Гламоч.

  Одлуке, рјешења, извјештаји и информације

  На приједлог Федералног министра енергије, рударства и индустрије Влада Федерације БиХ је донијела Одлуку о највишим износима накнаде за услуге енергијског аудита система гријања и система климатизације Класе 1 и Класе 2, као и Одлуку о највишем износу трошкова „Н1“ који се састоји од фиксног износа за издавање редовног енергијског аудита система гријања и климатизације (Цф) увећаног за износ накнаде за независну контролу (Цнк).

  Влада Федерације је на приједлог федералног министра рада и социјалне политике формирала радну групе за израду Стратегије за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 2022-2027. године.

  На данашњој сједници формирана је и интерресорна радна група за припрему текста преднацрта закона о логорашима.

  Влада Федерације БиХ се упознала са Консолидованим извјештајем о извршењу буџета Федерације БиХ, кантона и опћина Федерације БиХ, те финансијских планова ванбуџетских фондова ФБиХ за период јануар-септембар 2023. године.

  На приједлог Федералног министарства просторног уређења усвојени су квартални извјештаји о проведби Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ за ФБиХ (АФ-додатно финансирање) за период 1.7. - 30.9.2023. године, те о проведби Пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама“ за ФБиХ за период 1.10. - 31.12.2022., 1.1. - 31.3.2023., 1.4. - 30.6.2023. и 1.7. - 30.9.2023.

  Данас је прихваћен извјештај о раду и финансијско - материјалном пословању Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 1.1. - 30.6.2023. године, који ће бити упућен Парламенту ФБиХ ради разматрања и усвајања.

  Прихваћена је и Информација о реализацији активности израде и имплементације Оквирног плана превенције и спречавања насиља у одгојно-образовним установама у ФБиХ.

  Данас су донесени и неопходни акти за поништавање и расписивање поновног јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево уиме државног капитала.

  Кадровска рјешења

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства финансија дала претходну сагласност Надзорном одбору Развојне банке ФБиХ за именовање Борислава Трлина за вршиоца дужности предсједника Управе Развојне банке ФБиХ, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до дванаест мјесеци. Такођер, дате су претходне сагласности за именовање Луке Челана за вршиоца дужности потпредсједника Управе, Далибора Милинковића за вршиоца дужности извршног директора за пројекте и развој, Тонија Вукадина за вршиоца дужности извршног директора за управљање ризицима, као и Енисе Рамић за вршиоца дужности извршног директора за подршку пословању, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до дванаест мјесеци. Влада је претходно дала сагласност за разрјешење досадашњих вршилаца ових дужности.

  На приједлог Федералног министарства финансија дата је претходна сагласност Скупштини Унион банке д.д. Сарајево да се за чланове Надзорног одбора именују Маја Летица, Лејла Демировић, Алија Аљовић, Дарио Ђоло и Орхан Пашалић. Прије тога дата је претходна сагласност за разрјешење дужности досадашњих чланова Надзорног одбора због истека мандата.

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије дала претходну сагласност Скупштини Привредног друштва Енергопетрол д.д. Сарајево за именовање Ирфана Ђалтура дужности члана Надзорног одбора овог привредног друштва, уиме државног капитала, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца. Влада је претходно дала сагласност за разрјешење досадашњег вршиоца дужности члана Надзорног одбора ради истека периода на који је именован.

  Федерална влада је на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике донијела рјешење о именовању Халила Субашића за директора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање на период од четири године.

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећој скупштини Привредног друштва Унис Гроуп д.о.о. данас је опуномоћен Стипо Буљан.