Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2021. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2021. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/21 /8.1.2021./

 1. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/21 /13.1.2021./
 4. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/21 /20.1.2021./
 5. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Međuresorne radne grupe za izradu Analize uspostavljanja Agencije za sigurnost prometa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V. broj 784/2020 i V. broj 808/2020 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V. broj 784/2020 i V. broj 808/2020 (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/21 /29.1.2021./
 10. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/21 /10.2.2021./
 11. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 15. RJEŠENJE broj 03-27-1099/2020
 16. RJEŠENJE broj 03-27-1099-1/2020
 17. RJEŠENJE broj 03-27-1165-1/2020
 18. RJEŠENJE broj 03-27-1165-2/2020
 19. RJEŠENJE broj 03-02-1165-3/2020
 20. RJEŠENJE broj 03-02-1165-4/2020
 21. RJEŠENJE broj 03-02-1165-5/2020
 22. RJEŠENJE broj 03-27-1165-6/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/21 /17.2.2021./
 23. RJEŠENJE broj 03-27-1099-1/2020
 24. RJEŠENJE broj 03-27-1277/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/21 /24.2.2021./
 25. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija (hrvatski jezik)
 26. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 27. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 28. RJEŠENJE broj 03-27-1225/2020
 29. RJEŠENJE broj 03-27-1315/2020
 30. RJEŠENJE broj 03-27-1315-1/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/21 /10.3.2021./
 31. RJEŠENJE o razrješenju direktora instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 32. RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 33. RJEŠENJE o formiranju Ad hoc tima za pregovore s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Ad hoc tima za pregovore s proizvođačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/21 /12.3.2021./
 34. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije  za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/21 /17.3.2021./
 35. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 36. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 22/21 /19.3.2021./
 37. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/21 /24.3.2021./
 39. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne I Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne I Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/21 /31.3.2021./
 42. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/21 /7.4.2021./
 44. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o formiranju Antikorupcijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. RJEŠENJE o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 46. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 47. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 48. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 49. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 50. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 52. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) za hitni projekt COVID 19 (IBRD 9097 BA) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) za hitni projekt COVID 19 (IBRD 9097 BA) (hrvatski jezik)
 53. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju JP "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju JP "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 54. RJEŠENJE o konačnoj godišnjoj ocjeni rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2020. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o konačnoj godišnjoj ocjeni rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2020. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/21 /9.4.2021./
 55. RJEŠENJE o ponovnom imenovanju članova Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ponovnom imenovanju članova Odbora državne službe za prizive (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/21 /14.4.2021./
 56. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 57. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/21 /21.4.2021./
 58. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 59. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik) RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 32/21 /23.4.2021./
 60. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 61. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za realizaciju zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 65/2021 od 14.01.2021. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne skupine za realiziranje zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 65/2021 od 14.01.2021. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj33/21 /28.4.2021./
 62. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 63. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i poduzimanje aktivnosti u cilju provedbe politike i izvršavanja federalnih zakona (hrvatski jezik)
 64. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akta iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje akta iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 65. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona (hrvatski jezik)
 66. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za sigurnost prometa FBiH (hrvatski jezik)
 67. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/21 /7.5.2021./
 68. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu mjera koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzela tokom trajanja pandemije koronavirusa (Covid-19) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za analizu mjera koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzela tijekom trajanja pandemije koronavirusa (Covid-19) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/21 /12.5.2021./
 69. RJEŠENJE o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 70. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za usklađivanje sistema procjene djece sa teškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona, uz izradu Smjernica (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za usklađivanje sustava procjene djece s teškoćama u razvoju s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona, uz izradu Smjernica (hrvatski jezik)
 71. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 72. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 73. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/21 /21.5.2021./
 74. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/21 /26.5.2021./
 75. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 76. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 77. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za saradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne skupine za suradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 78. RJEŠENJE broj 03-02-1090/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/21 /28.5.2021./
 79. RJEŠENJE o razrješenju direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Financijsko -informatičke agencije (hrvatski jezik)
 80. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/21 /2.6.2021./
 81. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/21 /4.6.2021./
 82. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 83. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 84. RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/21 /9.6.2021./
 86. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 87. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 88. RJEŠENJE broj 03-27-527/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/21 /16.6.2021./
 89. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 90. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko – informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu ponovnog postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Financijsko – informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/21 /18.6.2021./
 91. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/21 /23.6.2021./
 92. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" (hrvatski jezik)
 93. RJEŠENJE broj 03-27-12/2021
 94. RJEŠENJE broj 03-27-12-1/2021
 95. 95. RJEŠENJE broj 03-27-12-2/2021 96.
 96. RJEŠENJE broj 03-27-12-3/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/21 /25.6.2021./
 97. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/21 /30.6.2021./
 98. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE broj 03-27-662/2021
 100. RJEŠENJE broj 03-27-665/2021
 101. RJEŠENJE broj 03-27-665-1/2021
 102. RJEŠENJE broj 03-27-665-2/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/21 /2.7.2021./
 103. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 104. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/21 /7.7.2021./
 105. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 106. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava općinama i grado-vima iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/21 /14.7.2021./
 107. RJEŠENJE broj 03-27-545/2021
 108. RJEŠENJE broj 03-27-545-1/2021
 109. RJEŠENJE broj 03-27-545-2/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/21 /21.7.2021./
 110. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/21 /23.7.2021./
 111. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/21 /4.8.2021./
 112. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Odbora za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 113. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za razmatranje i ocjenjivanje prijava (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za razmatranje i ocjenjivanje prijava (hrvatski jezik)
 114. RJEŠENJE broj 03-27-892/2021
 115. RJEŠENJE broj 03-27-893/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/21 /13.8.2021./
 116. RJEŠENJE broj 03-27-918-1/2021
 117. RJEŠENJE broj 03-27-918-2/2021
 118. RJEŠENJE broj 03-27-918-3/2021
 119. RJEŠENJE broj 03-27-918-4/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/21 /25.8.2021./
 120. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova povjerenstva za izbor direktora Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/21 /3.9.2021./
 121. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 122. RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
 123. RJEŠENJE o imenovanju direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJEo imenovanju direktora Financijskoinformatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/21 /10.9.2021./
 124. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/21 /15.9.2021./
 125. RJEŠENJE broj 03-27-1009/2021
 126. RJEŠENJE broj 03-27-1022/2021
 127. RJEŠENJE broj 03-27-1022-1/2021
 128. RJEŠENJE broj 03-27-1277/2020
 129. RJEŠENJE broj 03-27-1277-1/2020
 130. RJEŠENJE broj 03-27-1277-2/2020
 131. RJEŠENJE broj 03-27-1277-3/2020
 132. RJEŠENJE broj 03-27-1277-4/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/21 /22.9.2021./
 133. RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 134. RJEŠENJE broj 03-27-1277-5/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/21 /29.9.2021./
 135. RJEŠENJE broj 03-27-1315-1/2020
 136. RJEŠENJE broj 03-27-1315-2/2020
 137. RJEŠENJE broj 03-27-1315-3/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/21 /1.10.2021./
 138. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/21 /6.10.2021./
 139. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 140. RJEŠENJE o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje stručnog savjeta agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 141. RJEŠENJE o imenovanju člana Komisije za određivanje prijedloga lokacije centralnog skladišta radioaktivnog otpada na teritoriji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Povjerenstva za određivanje prijedloga lokacije centralnog skladišta radioaktivnog otpada na teritoriju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 142. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 143. RJEŠENJE o razrješenju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 144. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih Zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 145. RJEŠENJE broj 03-02-1026-1/2021
 146. RJEŠENJE broj 03-02-1026-2/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/21 /13.10.2021./
 147. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Međuresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za sigurnost prometa FBiH (hrvatski jezik)
 148. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 149. RJEŠENJE broj 03-27-1315/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/21 /15.10.2021./
 150. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 151. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provedbe politike i izvršavanja federalnih zakona (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/21 /20.10.2021./
 152. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 153. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/12 /27.10.2021./
 154. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik)
 155. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja (hrvatski jezik)
 156. RJEŠENJE o imenovanju Disciplinske komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Disciplinskog povjerenstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovoditelja samostalnih federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/21 /3.11.2021./
 157. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uvjetima za logističku podršku, organizaciju, financiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcioniranje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (hrvatski jezik)
 158. RJEŠENJE o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 159. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Drugostepenog stambenog povjerenstva za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 160. RJEŠENJE broj 03-27-1141/2021
 161. RJEŠENJE broj 03-27-1141-1/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/21 /10.11.2021./
 162. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona (bosanski jezik) RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provedbe politike i izvršavanja federalnih zakona (hrvatski jezik)
 163. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 164. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje procedure popunjavanja Komisije za koncesije Federacije BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje procedure popunjavanja Povjerenstva za koncesije Federacije BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/21 /17.11.2021./
 165. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 166. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 167. RJEŠENJE broj 03-27-27/2021
 168. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2021. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/21 /3.12.2021./
 169. RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA (hrvatski jezik)
 170. RJEŠENJE o ovlaštenju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/21 /8.12.2021./
 171. RJEŠENJE o imenovanju Mreže za razvoj ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Mreže za razvoj ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 172. RJEŠENJE broj 03-27-1263/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/21 /15.12.2021./
 173. RJEŠENJE o razrješenju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 174. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 175. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (Watsan FBiH)" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH (Watsan FBiH)" (hrvatski jezik)
 176. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uvjetima za logističku podršku, organizaciju, financiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcioniranje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (hrvatski jezik)
 177. RJEŠENJE broj 03-27-1270/2021
 178. RJEŠENJE broj 03-27-1270-1/2021
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/21 /22.12.2021./
 179. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u javnim zgradama" za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska učinkovitost u javnim zgradama" za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 180. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 105/21 /29.12.2021./
 181. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije projekta rekonstrukcije/sanacije/ adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2 - dio I sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije Projekta rekonstrukcije/ sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2 - dio I sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 106/21 /31.12.2021./
 182. RJEŠENJE o razrješenju privremeno imenovanog predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremeno imenovanog predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 183. RJEŠENJE o imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 184. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Аgencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 185. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 186. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 187. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 188. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 189. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 190. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 191. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 192. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 193. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 194. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 195. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 196. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (hrvatski jezik)
 197. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 198. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 199. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 200. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 201. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 202. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 203. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 204. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 205. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 206. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 207. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 208. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 209. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 210. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (hrvatski jezik)
 211. RJEŠENJE o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.(bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.(hrvatski jezik)