31. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

 • 23.11.2023.
 • 31. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

  Odobrena sredstva za dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti u Mostaru i opremanje ortopedske sale na Klinici u Tuzli

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke kojima se usvajaju dva programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele iz Budžeta FBiH za 2023. godinu. Riječ je o kapitalnom i tekućem transferu drugim nivoima vlasti i fondovima namijenjenih za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

  Prvom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar“, utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 7.000.000 KM.

  Ova sredstva raspoređuju se za finansiranje projekta izgradnje Klinike za dječije bolesti SBK Mostar, u iznosu od 4.700.000 KM, te dogradnju objekta Tople veze radi osiguranja komunikacije Dječje klinike sa drugim bolničkim sadržajima u iznosu od 2.300.000 KM.

  O načinu utroška odobrenih sredstava za ove projekte potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva zdravstva i SBK Mostar, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze, a ministarstvo će o utrošenim sredstvima tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

  Drugom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za opremanje ortopedske sale na Klinici za ortopediju i trumatologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla“, utvrđen u ovogodišnjem Federalnom budžetu, u iznosu od 500.000 KM. Sredstva se raspoređuju za nabavku medicinske opreme za operacionu salu u okviru Projekta opremanja klinike za ortopediju i traumatologiju JZU UKC Tuzla, a s ciljem osiguranja kvaliteta i kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.

  O načinu utroška odobrenih sredstava za projekt potpisat će se ugovor između Ministarstva i UKC Tuzla, a kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze. UKC Tuzla će o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava kvartalno dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva, a koje će o utrošenim sredstvima kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

  Poticaj od 200 hiljada KM za opstanak starih i tradicionalnih zanata

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta danas donijela dvije odluke kojima se izdvaja ukupno 200 hiljada KM iz Budžeta FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“.

  Sredstva će se dodijeliti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukama, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

  Odlukama je utvrđeno da se projekt „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“ provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti, i to sufinansiranjem troškova nabavke opreme i repromaterijala, te poboljšanja uslova rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

  Kriteriji za raspodjelu sredstava su namjena ulaganja, vrsta djelatnosti, izvori - način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), te poticaji Ministarstva u posljednjih pet godina.

  Kategorija korisnika sredstava su obrtnici koji obavljaju tradicionalni i stari zanat na osnovu rješenja o registraciji koje je donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo i koje je usaglašeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, a čija djelatnost se nalazi na popisu tradicionalnih i starih zanata i istu obavljaju u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata. Također, potrebno je da obrtnici imaju sjedište na području Federacije BiH, da su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te da imaju najmanje jednog zaposlenog.

  Za raspodjelu ovih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat će javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na internet stranici Ministarstva i u dnevnim novinama.

  Odluke i rješenja

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o sazivanju Skupštine JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, te utvrdila tekst zahtjeva za sazivanje (vanredne) skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Marijana Klaića za v.d. direktora ovog fonda, do okončanja konkursne procedure, a na najviše tri mjeseca (a nakon isteka perioda od tri mjeseca na koji je bio imenovan).

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje Željka Batinovića, Dženana Skelića, Fehima Velića i Anesa Hodžića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, data je prethodna saglasnost Skupštini ovog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, a radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva, koji uključuje finansijski i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Renato Škrobo (Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Kenan Osmanagić (BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Sanjin Dugalić (Feroelektro d.d. Sarajevo) i Zlatan Bilanović (Binas d.d. Bugojno).