26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.5.2022. godine.

Broj 01-02-1-263-01/22
03. lipnja 2022. agodine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.


ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), u članku 2. stavak (1) iza riječi "organima," dodaju se riječi: "prava i obveze zaposlenika Porezne uprave,".


Članak 2.


U članku 12a. stavak (1) broj "20" zamjenjuje se brojem "30".


Članak 3.


Čl. 90. do 93. brišu se.


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), u članku 2. stavak (1) iza riječi "organima," dodaju se riječi: "prava i obveze zaposlenika Porezne uprave,".


Članak 2.


U članku 12a. stavak (1) broj "20" zamjenjuje se brojem "30".


Članak 3.


Čl. 90. do 93. brišu se.


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.