21. sjednica Vlade FBiH

 • 30.11.2023.
 • 21. sjednica Vlade FBiH

  S ciljem zaštite kupaca proglašeno stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu, usljed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu.

  Vlada Federacije BiH će, u stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja,  propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena snabdijevanja električnom energijom.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Federacije BiH i sredstvima javnog informisanja.

  Kako je navedeno u obrazloženju, donošenjem današnje odluke stvara se pravni osnov da Vlada Federacije BiH postupi u skladu sa odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH, odnosno u stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja, može uvesti posebne mjere kojima će propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena snabdijevanja električnom energijom.

  Naime, prema analizi JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima, prosječna cijena tržišnog snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu bi iznosila 141,53 eura/MWh, tj. prosječno povećanje bi bilo u iznosu od 87 posto. Bez primjene bilo kakvog vida ograničavanja cijena snabdijevanja električnom energijom, preko 96 popsto trenutnih kupaca električne energije na koje su se primjenjivane dosadašnje odluke o ograničavanju cijena, imalo bi povećanje cijene snabdijevanja električnom energijom preko 60 posto. S obzirom na to i današnja Odluka ima za cilj zaštiti kupce koji se električnom energijom snabdijevaju u okviru usluge tržišnog snabdijevanja od ekstremnog povećanja cijena.

  Više od milion KM za uvezivanje radnog staža za 76 radnika

  Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dvije odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu iz Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda za uvezivanje radnog staža za ukupno 76 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, Željezare Zenica d.o.o. Zenica u stečaju, zatim Aluminija d.d. Mostar i Krivaje Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju u ukupnom iznosu 1.041.405,62 KM.

  Jednom odlukom se odobrava dodjela 734.131,30 KM utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža, prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO za 44 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a kojim nije uplaćen radni staž. Od ovog iznosa 299.990,68 KM je za uvezivanje radnog staža za 21 radnika IP Krivaja, a 139.282,51 KM za uvezivanje radnog staža za osam radnika Vitezita, te 294.858,11 KM za uvezivanje radnog staža za 15 radnika Željezare.

  Drugom odlukom se odobrava dodjela ukupno 307.274,32 KM utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža, prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu PIO, za po 16 radnika Aluminija d.d. Mostar i Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a istima nije uplaćen radni staž. Za uvezivanje staža radnicima Aluminija odobreno je 258.634,03 KM, dok je za uvezivanje radnog staža radnicima Krivaje Mobel odobrena dodjela 48.640,29 KM.

  Nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, korisnicima će se sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO.

  Za realizaciju ovih odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Na prijedlog ovog ministarstva danas su donesene i dvije odluke o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava - subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža. Predlagač je pojasnio da je u oba transfera, i za javna i za privatna preduzeća i poduzetnike, ostao znatan iznos sredstava, te da će uskoro biti raspisan još jedan javni poziv za uvezivanaje radnog staža.

  Odlukama predloženo oslobađanje plaćanja putarina za dizel gorivo Željeznicama FBiH i rudnicima u FBiH

  Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedloge Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prometa i komunikacaja, dvije odluke kojim su utvrđeni prijedlozi Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH za oslobađanje plaćanja putarine za dizel goriva u 2024. godini rudnicima u Federaciji BiH i Javnom preduzeću Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

  Jednom odlukom je zatraženo oslobađanje od plaćanja putarine Željeznicama FBiH na dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2024. godini i to u količini od 2.888.427 litara, dok se drugom odlukom UO UIO BiH predlaže oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel na ukupnu količinu od 35.121.058 litara za 2024. godinu namijenjenim za proizvodnju.

  Obje danas donesene odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

  Pokrenut proces izrade Strategije razvoja namjenske industrije Federacije BiH 2024 - 2034.

  Vlada Federacije BiH je na prijedloge Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se pokreće proces izrade Strategije razvoja namjenske industrije Federacije BiH 2024 - 2034. Strategija razvoja je integrisani sektorski strateški dokument Federacije BiH koji definiše politike razvoja sektora namjenske industrije Federacija BiH, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za proširenje i modernizaciju kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kao i poboljšanje i stabilnost poslovanja namjenske industrije Federacija BiH, što doprinosi sveukupnom društvenom razvoju.

  Nosilac izrade Strategije razvoja je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, odnosno Federalna direkcija za namjensku industriju koja se nalazi u sastavu Ministarstva.

  Ministarstvo će, primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, predložiti Vladi Federacije BiH komisiju za izradu strategije.

  Strategija razvoja je ključni dokument za izradu pojedinačnih strategija privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH, a predstavljat će podlogu za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada Direkcije. Rok za izradu Strategije razvoja je devet mjeseci od dana donošenja Rješenja o imenovanju Komisije za izradu njenog prijedloga.

  Za unapređenje avioprometa: Aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli 3,6 miliona KM

  Vlada Federacije BiH donijela je danas dvije odluke o usvajanju programa utroška sredstava kojim se međunarodnim aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli dodjeljuje ukupno 3,6 miliona KM za unapređenje avioprometa.

  Jedna odluka se odnosi na usvajanje programa utroška sredstava u iznosu od milion KM iz Kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima - za unapređenje avioprometa“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a koji se dodjeljuju Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sredstva su namijenjena za nabavku sistema za otkrivanje eksploziva za ručni prtljag nadograđenog opcijom za automatsku detekciju oružja.

  Druga odluka o usvajanju utroška sredstava odnosi se na ukupni iznos od 2,6 miliona KM Tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - za unapređenje avioprometa“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, kojom se po 1,3 miliona KM dodjeljuju javnim preduzećima Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o. i Međunarodni aerodrom Tuzla  d.o.o.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku dodjeljenih sredstava, kao i da sa javnim preduzećima potpiše ugovore kojim će se urediti način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

  Javna preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o, Zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. i Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. dužni su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija o utrošku ovih sredstava, a nakon utroška sredstava, najkasnije do 28.2.2024. godine su dužna sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o usvajanju izvještaja.

  Odluke o programu utroška ovih sredstava stupaju na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

  Za izgradnju i opremanje četiri sportska objekta sredstva u iznosu od 8,7 miliona KM

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ s kriterijima raspodjele, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 8.700.000 KM. Riječ je o izgradnji i opremanju sportskih dvorana i drugih sportskih objekata u Bosanskoj Krupi, Tešnju, Gračanici i Gradu Mostaru.

  Za izgradnju i opremanje sportske dvorane Bosanska Krupa namijenjeno je 1.400.000 KM. Od ovog iznosa, za troškove izvođenja građevinsko - zanatskih radova biće izdvojeno 638.000 KM, za vanjsku kanalizaciju 32.000 KM, za elektroinstalacije 165.000 KM, te za mašinske instalacije 565.000 KM.

  Drugi program odnosi se na izgradnju i opremanje sportske dvorane Jelah, a koju provodi Općina Tešanj. Od ukupno 300.000 KM, iznos od 200.000 KM predviđen je za troškove izvođenja radova, a 100.000 KM za troškove materijala.

  Iznos od 500.000 KM namijenjen je za izvođenje završnih radova na vanjskom uređenju Privredno-kulturno-sportskog centra „Bazen“ Gračanica.

  Četvrtim, danas usvojenim programom, predviđeno je izdvajanje 6.500.000 KM za izgradnju sportske dvorane Mostar i drugih sportskih objekata u Gradu Mostaru. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu s općim i posebnim kriterijima.

  Za svaki od ovih projekata, Federalno ministarstvo kulture i sporta će sa implementatorom potpisati ugovore kojim će se definisati rokovi implementacije i namjena sredstava, nakon čega će se vršiti uplata. Federalno ministarstvo kulture i sporta vršiće kontrolu namjenskog utroška sredstava na temelju dostavljenih izvještaja od strane korisnika, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava.

  Za sanaciju posljedica potresa u Stocu 600.000 KM

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom je usvojen Program utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u okviru Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 600.000 KM za pomoć gradu Stocu za saniranje posljedica potresa na području ovog grada.

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Gradu Stocu, a eventualna neutrošena sredstva ovaj grad je dužan vratiti u Budžet FBiH po završetku Programa.

  Dodjeljena sredstva dodjelit će se Gradu Stocu, u skladu sa dostavljenim programom/projektom i finansijskom planu, a utrošit će se za realizaciju projekta „Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac“.

  O načinu utroška odobrenih sredstava za odobreni projekat potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Grada Stoca, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. O utrošenim sredstvima Grad Stolac će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje će se o tome izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

  Grad Stolac je u obavezi da dodijeljena sredstva koristi namjenski i dostavi izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov namjenski utrošak u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

  Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Grad Stolac, svako u okviru svojih nadležnosti.

  Uredba o vođenju registra poslovnih subjekata u FBiH

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva pravde donijela Uredbu kojom se propisuje vođenje registra poslovnih subjekata, osiguranje, te upotreba i čuvanje sadržaja registarskih podataka. Uredbom se propisuje i vođenje zbirke isprava u elektronskom obliku, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronski oblik, te druga pitanja od značaja za vođenje registra.

  Na unutrašnje poslovanje nadležnog registarskog suda značajno za vođenje registra na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

  Uredbom je propisano da je registar baza podataka koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa koji su obavezni registrirati se u skladu sa odredbama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, a sastoji se od glavne knjige registra i zbirke isprava registra.

  Također ovom uredbom je, između ostalog, propisano da je internetska stranica registra sastavni dio sistema registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige, kao i javno objavljivanje podataka o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljivanje odluka za koje je Zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u registar.

  Uredbom je propisano i vođenje glavne knjige registra i zbirke isprava, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava u štampanom obliku u elektronski oblik, te sigurnost i čuvanje podataka.

  Kako je obrazloženo u razlozima za donošenje Uredbe, izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH iz 2021. godine predviđeno je da će Vlada Federacije BiH donijeti propis kojim će se urediti vođenje registra, osiguranje, upotreba i čuvanje sadržaja podataka o registraciji, te vođenje zbirke isprava u elektronskom obliku, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronski oblik.

  Uredba o bazi podataka registra nekretnina u FBiH

  Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu kojom se propisuje uspostava baze podataka Registra nekretnina u Federaciji BiH.

  Predmet ove uredbe, u svrhu uspostave baze podataka Registra nekretnina, je svaka nekretnina za koju se može utvrditi vrijednost pomoću podataka sa tržišta. Osnova za utvrđivanje vrijednosti nekretnina prema ovoj uredbi je tržišna vrijednost nekretnina na osnovu općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina na dan procjene, te određena postupcima i metodama procjene vrijednosti nekretnina.

  Ovom uredbom propisana je uspostava i održavanje sistema za procjenu vrijednosti nekretnina, kao i njena provedba i korištenje podataka, te prelazne i završne odredbe.

  Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za donošenje predložene Uredbe nalaze se u neodrživom stanju u prometu nekretnina koje je uzrokovano nepostojanjem pravnog akta o bazi podataka Registra nekretnina koji će ujedno da služi za procjenjivanje vrijednosti nekretnina u Federaciji, a koje se sve više pojavljuje kao državna potreba bez koje se ne može zamisliti razvoj tržišne ekonomije i efikasno upravljanje nekretninama i rješavanje brojnih potreba društva.

  Održivo i transparentno tržište i korištenje nekretnina dovest će do bržeg ekonomskog razvoja i povećanja investicija. Stoga je prilika za nadležne institucije u Federaciji BiH pružiti tržišnim akterima i vlasnicima nekretnina relevantne i pouzdane informacije o vrijednosti nekretnina zasnovanih na tržištu nekretnina.

  Osnovni razlozi koji su opredijelili predlagača da pristupi izradi ove uredbe su smanjenje sivog tržišta, poboljšano poslovno okruženje, funkcionalno tržište nekretnina i kredita, kao i objektivnija socijalna politika, te upravljanje resursima i prostorno planiranje.

  Devet istaknutih naučnika i istraživača dobitnici ovogodišnjih federalnih nagrada za nauku

  Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2023. godinu. Ovom odlukom Vlada dodjeljuje federalne nagrade za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, proširenje naučnih spoznaja i iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači.

  Federalne nagrade za nauku za 2023. godinu dodjeljuju se za devet naučnika, a u skladu sa prijedlogom  Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koje je provelo konkursnu proceduru, selekciju, ocjenjivanje i rangiranje.

  Ovogodišnja nagrada za životno djelo pripada acc. prof. dr. sc. Enesu Kariću (naučna oblast Humanističke nauke). Godišnja nagrada za nauku dodjeljuje se prof. dr. sc. Zlatanu Zvizdiću (naučna oblast Biomedicina i zdravstvo), prof. dr. sc. Daliboru Ballianu (naučna oblast Biotehničke nauke), acc. prof. dr. sc. Dejanu Miloševiću (naučna oblast Prirodne nauke), zatim naučnoj savjetnici dr. sc. Ramizi Smajić (naučna oblast Humanističke nauke), te prof. dr. sc. Nermini Zaimović-Uzunović (naučna oblast Tehničke nauke). Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke pripada prof. dr. sc. Samiru Lemešu (naučna oblast Tehničke nauke). Godišnja nagrada za mlade istraživače dodjeljuje se Sijani Demirović (naučna oblast Biomedicina i zdravstvo) i doc. dr. sc. Mariji Banožić (naučna oblast Biotehničke nauke).

  Nagrade se sastoje od novčanog iznosa i povelje, a sredstva će se isplatiti iz Transfera za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH utvrđenog u Budžetu FBiH za ovu godinu.  Novčani iznos za nagradu za životno djelo je 10.000 KM, za nagradu za nauku 5.000 KM, zatim za godišnju nagradu za mlade istraživače 3.000 KM, te za godišnju nagradu za popularizaciju i promociju nauke 2.000 KM. Odluka je donesena u skladu sa Uredbom o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku, te Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu.

  Predlagač u obrazloženju ističe da su prijedlog za dodjelu nagrada putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku mogle podnijeti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, a koja imaju sjedište na području FBiH. Preliminarni prijedlog kandidata pripremio je Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

  Usvojena Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane u Glamoču

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak kojim se usvaja Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i daje prethodna saglasnost ovom federalnom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu RWP Vitorog d.o.o. Glamoč, za izgradnju vjetroelektrane VE Škadimovac.

  Premijer Federacije BiH zadužen je da ovu informaciju sa Zaključkom uputi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, a kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.

  Ova vjetroelektrana bi trebala biti instalisane nazivne snage 110 MW (22X5 MW), odobrene snage priključenja 110 MW (22X5 MW), te planirane godišnje proizvodnje električne energije od 320 GWh. Njena gradnja je planirana na planinskom području brda Škadimovac, na području općine Glamoč.

  Odluke, rješenja, izvještaji i informacije

  Na prijedlog Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije Klase 1 i Klase 2, kao i Odluku o najvišem iznosu troškova „N1“ koji se sastoji od fiksnog iznosa za izdavanje redovnog energijskog audita sistema grijanja i klimatizacije (Cf) uvećanog za iznos naknade za nezavisnu kontrolu (Cnk).

  Vlada Federacije je na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike formirala radnu grupe za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2022-2027. godine.

  Na današnjoj sjednici formirana je i interresorna radna grupa za pripremu teksta prednacrta zakona o logorašima.

  Vlada Federacije BiH se upoznala sa Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona i općina Federacije BiH, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-septembar 2023. godine.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja usvojeni su kvartalni izvještaji o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za FBiH (AF-dodatno finansiranje) za period 1.7. - 30.9.2023. godine, te o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ za FBiH za period 1.10. - 31.12.2022., 1.1. - 31.3.2023., 1.4. - 30.6.2023. i 1.7. - 30.9.2023.

  Danas je prihvaćen izvještaj o radu i finansijsko - materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1. - 30.6.2023. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

  Prihvaćena je i Informacija o realizaciji aktivnosti izrade i implementacije Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH.

  Danas su doneseni i neophodni akti za poništavanje i raspisivanje ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo uime državnog kapitala.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za imenovanje Borislava Trlina za vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Također, date su prethodne saglasnosti za imenovanje Luke Čelana za vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave, Dalibora Milinkovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projekte i razvoj, Tonija Vukadina za vršioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje rizicima, kao i Enise Ramić za vršioca dužnosti izvršnog direktora za podršku poslovanju, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Vlada je prethodno dala saglasnost za razrješenje dosadašnjih vršilaca ovih dužnosti.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija data je prethodna saglasnost Skupštini Union banke d.d. Sarajevo da se za članove Nadzornog odbora imenuju Maja Letica, Lejla Demirović, Alija Aljović, Dario Đolo i Orhan Pašalić. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dala prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo za imenovanje Irfana Đaltura dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada je prethodno dala saglasnost za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora radi isteka perioda na koji je imenovan.

  Federalna vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela rješenje o imenovanju Halila Subašića za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na period od četiri godine.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj skupštini Privrednog društva Unis Group d.o.o. danas je opunomoćen Stipo Buljan.