Vlada Federacije BiH: Izdvojena sredstva za liječenje djece oboljele od cistične fibroze

 • 01.08.2023.
 • Vlada Federacije BiH: Izdvojena sredstva za liječenje djece oboljele od cistične fibroze

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj telefonski održanoj, sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o rješavanju problema vezanih uz osiguranje terapije biološkim lijekovima djece oboljele od cistične fibroze u Federaciji BiH i načinu finansiranja.

  U skladu s tim, donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2023. godinu sa razdjela Vlade Federacije BiH na razdjel Federalnog ministarstva zdravstva. Ovom odlukom se iznos od dva miliona KM preraspodjeljuje na razdjel Federalnog ministarstva zdravstva, u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

  Kako je obrazloženo, postupajući po zahtjevu Federalnog ministarstva zdravstva, a uvažavajući činjenicu da se radi o hitnoj potrebi za nabavkom lijekova za cističnu fibrozu i da su finansijska sredstva za nabavku lijekova utvrđena Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2023. godinu, koja je povučena iz parlamentarne procedure, Federalno ministarstvo finansija je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH predložilo donošenje ove odluke.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donesena je i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu. Dopunom su sredstva za obezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti uvećana za dva miliona KM, a u sadržaj programa su uvršteni i lijekovi za liječenje cistične fibroze.

  Na prijedlog ovog ministarstva, dopunjena je i Odluka o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH. Dopunom su u ovu listu u okviru priloga „Posebni program“ dodana dva lijeka za liječenje pacijenata oboljelih od cistične fibroze u skladu sa kriterijima Stručne komisije za cističnu fibrozu Federalnog ministarstva zdravstva. U obrazloženju je navedeno da je bilo potrebno lijekove za cističnu fibrozu uvrstiti u Listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti u skladu sa zakonskim propisima.

  Prvom danas donesenom odlukom, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH zadužen je da poduzme potrebne aktivnosti iz okvira svojih nadležnosti za nabavku lijekova za cističnu fibrozu.