Usvajanje Strategije razvoja male privrede FBiH 2022-2027.: Vizija razvoja za rast životnog standarda

 • 28.03.2024.
 • Usvajanje Strategije razvoja male privrede FBiH 2022-2027.: Vizija razvoja za rast životnog standarda

  Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH donijela je zaključak o usvajanju Strategije razvoja male privrede FBiH 2022-2027., koja će biti dostavljena Federalnom parlamentu na razmatranje i donošenje.

  Kako je navedeno u ovom dokumentu, Strategija predstavlja integrirani, višesektorski strateški dokument Federacije BiH, koji definira politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji su putokaz za sveukupni društveni razvoj. Značajna je za plansko usmjeravanje razvoja male privrede FBiH, kako bi se u skladu sa dostupnim resursima ostvarili maksimalni efekti u poticanju razvoja. Za strateške pravce određeni su digitalna transformacija, inovacije, zelena tranzicija, kao i poticajno poslovno okruženje, ubrzani razvoj poduzetničke infrastrukture, internacionalizacija i pozicioniranje u regionalnim i globalnim lancima vrijednosti, te inkluzivnost male privrede.

  U Stategiji je istaknuto da će se ostvarenje razvojne vizije male privrede realizirati kroz tri strateška cilja koja su razrađena u sedam prioriteta i 16 mjera. Prvi cilj je konkurentna mala privreda temeljena na inovacijama, digitalizaciji i zelenoj ekonomiji, drugi je razvoj poslovnog okruženja i unapređenje poduzetničke infrastrukture, a treći su inovacije i internacionalizacija male privrede.

  U okviru mjera za provođenje strateških ciljeva i prioriteta su ubrzanje digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća (MSP), zatim poticanje razvoja inovativnih digitalnih rješenja i kompanija u softverskoj industriji, podrška razvoju poduzetništva kreativnog sektora, kao i ubrzanje prelaska subjekata male privrede ka zelenoj ekonomiji. U mjerama su i olakšavanje i ubrzanje procesa ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje, podrška i promocija druge šanse i brzog ponovnog početka, te osiguranje boljeg pristupa kapitalu. Tu su i mjere podrške razvoju i integraciji programa poduzetničkog učenja u formalno i neformalno obrazovanje i planiranje karijere, zatim razvoju poduzetništva mladih, kao i poduzetništva žena, te uspostavi i razvoji poduzetničkih zona. Ove mjere podrazumijevaju i poticanje inovativnosti, umrežavanja i učešća MSP-a u programima inovacija Evropske unije, te mapiranje i podržavanje regionalnih lanaca vrijednosti, kao i podršku integraciji MSP-a u globalne lance vrijednosti.

  Prilikom izrade Strategije razvoja male privrede FBiH u obzir su, između ostalog, uzeti i Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda (pristupačna energija iz čistih izvora, dostojanstven rad i ekonomski razvoj, industrija, inovacije i infrastruktura, smanjenje nejednakosti, zaštita klime i partnerstvom do ciljeva), kao i dokumenti relevantni za proces integracija BiH u EU. Tako ova strategija doprinosi unapređenju poslovnog okruženja, te potrebnim reformama u oblasti poduzetništva i industrijske politike, a što je u skladu sa mišljenjem Evropske komisije iz maja 2019. godine i  neophodnim reformama koje naša zemlja mora provesti na putu za članstvo u EU.

  U Strategiji je naglašena i vizija razvoja koja osigurava rast zaposlenosti i životnog standarda građana, te podrazumijeva brzorastuću, regionalno konkurentnu malu privredu utemeljenu na investiranju, inovacijama, energetskoj tranziciji, odgovornom korištenju prirodnih i javnih resursa. Strategija sadrži i preglede razvojnih izazova, te razvojnih perspektiva sa aspekta kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja stanja male privrede FBiH, kao i pregled aktivnosti i odgovornosti za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju Strategije razvoja male privrede FBiH.