Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

Direktorica: mr. Meliha Mujezinović - Katana

E-mail: uszfbih@fbihvlada.gov.ba


Djelokrug rada


Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine obavlja slijedeće poslove:

a) zastupa Vladu Federacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine;
b) stara se o provođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
c) zastupa Vladu Federacije pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine;
d) prati provođenje presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na institucije Federacije;
e) sarađuje sa Uredom zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima koji se odnose na institucije Federacije Bosne i Hercegovine;
f) stara se o provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na institucije Federacije Bosne i Hercegovine;
g) obavlja i druge poslove, koje mu, u vezi sa svojom nadležnosti, povjeri Vlada Federacije.


Osnovni dokumenti koji reguliraju rad Ureda:

  • Uredba o Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine - ("Službene novine Federacije BiH" broj: 98/23)