Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Direktorica: mr. Meliha Mujezinović Katana

E-mail: uszfbih@fbihvlada.gov.ba

Organizacijska struktura


  • Sektor za saradnju i izvršenje odluka sudova
  • Sektor za pravne poslove


  Djelokrug

  Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine obavlja slijedeće poslove:

  • zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, pružanje relevantnih informacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i saradnja s njim,
  • stara se o provođenju odluka Doma za ljudska prava, Komisije za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
  • sarađuje sa Agentom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima koji se odnose na Federaciju Bosne i Hercegovine i stara se o provođenju tih odluka,
  • stara se o izvršenju konačnih i obvezujućih presuda sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • operativne provedbe i praćenja izvršenja garancija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa privremenim puštanjem na slobodu optuženih pred Međunarodnim tribunalom za gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i druge poslove po zahtjevu ovog suda.