Pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa za februar i prva dva mjeseca ove godine

 • 30.03.2023.
 • Pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa za februar i prva dva mjeseca ove godine

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija Vlada FBiH je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za februar i period od 1.1. do 28.2.2023. godine.

  U februaru ove godine ukupno ostvarenje prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosilo je 761,7 miliona KM, što je za 9,3 posto više u odnosu na februar prošle godine. Na nivou kumulativa u prva dva mjeseca ove godine ukupni prihodi iznosili su 1.471,5 miliona KM i za 8,9 posto su veći u odnosu na isti period 2022. godine.

  Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u februaru 2023. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 241 milion KM, što je uslijed nešto veće otplate vanjskog duga, za 2,8 posto manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prihodi od indirektnih poreza korisnicima u Federaciji BiH raspodjeljeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovu koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda. Na nivou kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 466,6 miliona KM i manji su za 6,2 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

  Kada je riječ o direktnim porezima, ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji Federacije BiH u februaru su iznosili 34,8 miliona KM i veći su za 10,5 posto u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Na nivou kumulativa, ukupno naplaćeni prihodi po osnovu poreza na dobit iznosili su 65,8 miliona KM i veći su za 30 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi kumulativne naplate prema pripadnosti budžetima, porez na dobit naplaćen u budžetu Federacije BiH iznosio je 11,4 miliona KM i veći je za 13,4 posto, dok je u korist  kantonalnih budžeta iznosio 54,4 miliona KM i veći je za 44,4 posto.

  Prihodi od poreza na dohodak u februaru ove godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 52 miliona KM i veći su za 21,7 posto u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Na nivou kumulativa naplata iznosi 103 miliona KM i veća je za 26,6 posto u usporedbi sa istim periodom prethodne godine

  Ukupna naplata prihoda po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa (za penziono i invalidsko, zdravstveno, te osiguranje od nezaposlenosti) u februaru 2023. godine iznosila je 402,6 miliona KM i veća je za 16,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na nivou kumulativa ovi prihodi bilježe naplatu od 773,2 miliona KM, što je za 17 posto više od prva dva mjeseca 2022. godine.