Ograničeno povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom tokom 2023. godine

 • 27.10.2022.
 • Ograničeno povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom tokom 2023. godine

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom ograničava tokom 2023. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se to odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata njene primjene, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Federalnoj vladi, a kako bi to bilo upućeno Parlamentu FBiH na raspravu i izjašnjavanje ili, po potrebi, i ranije.

  Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim  novinama Federacije BiH.

  Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o električnoj energiji koji je usvojio Parlament FBiH, a koji je na snagu stupio 6.1.2022. godine.

  Shodno tom zakonskom rješenju, Vlada FBiH je 7.1.2022. godine donijela isto ograničenje povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca u FBiH tokom ove godine, zbog enormnog povećanja tržišnih cijena na berzama električne energije. Odluka je usaglašena i sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 30.12.2021. godine, da se nakon tri mjeseca od primjene Odluke napravi analiza njenih efekata.

  Tako je Vlada FBiH već ranije razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom od 7.1.2022. godine. Kako se situacija u odnosu na period kada je donesena ova odluka nije promjenila, bilo je neophodno njeno donošenje i za 2023. godinu.