Ministarstvo okoliša i turizma

Ministrica: Edita Đapo

Ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2
Telefon: +387 33 726 700
Fax: +387 33 726 747
Web: www.fmoit.gov.ba 

Pošalji mail na fmoit@fmoit.gov.ba

Ministrica: Edita Đapo

Biografija

Rođena 24.10.1973. u Trebinju. Diplomirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Od 1996. do 1999. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. 

Školovanje je nastavila u Japanu, na prestižnom univerzitetu Tohoku, gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije. Od 2008. - 2009. godine na Tohoku univerzitetu je radila kao istraživač. 

Na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu bila je docent u periodu od 2009. do 2012. godine

Od 2012. do 2014. obavljala funkciju zamjenice ministra finansija i trezora u Vijeću ministara BiH. 

Od maja 2014. godine radila kao docent na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. 

Uspješno je vodila međunarodne projekte: Building Bridges Through Increased Economic Understanding - US Government Special Fund - 2013-2015; Work Ready Now - USAID Partnership for Innovation - 2014-2016; Compact for Growth and Development - EU Delegation in B&H – 2016. 

Aktivno govori engleski i japanski jezik. 


Organizacijska struktura

Ministrica
Edita Đapo
Marka Marulića 2
Telefon: +387 33 726 700
Fax: +387 33 726 747

Šef Ureda:
Tomislav Lukić
Telefon: +387 33 726 703
Fax: +387 33 726 747

Sekretar Ministarstva:
Sabina Šahman - Salihbegović
Telefon: +387 33 726 702

Pomoćnik ministrice u Sektoru za okoliš:
Dr. Mehmed Cero
Telefon: +387 33 726 717
E-mail: mehmed.cero@fmoit.gov.ba

Pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije
Stjepan Matić
Telefon: +387 33 726 712
E-mail: stjepan.matic@fmoit.gov.ba

Pomoćnik ministrice u Sektoru za upravljanje otpadom, realizaciju planova i strateških projekata:
Mirsad Ibrović, dipl.ing
Telefon: +387 33 726 734
E-mail: mirsad.ibrovic@fmoit.gov.ba

Pomoćnik ministrice u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo:
Farida Cikotić
Telefon: +387 33 726 725
E-mail: farida.cikotic@fmoit.gov.ba

Pomoćnik ministrice za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i finansije:
Dunja Petrušić
Telefon: +387 33 726 735
E-mail: dunja.petrusic@fmoit.gov.ba

Savjetnik ministrice
Dr. Vinko Jakić
Telefon: +387 33 726 702 


Djelokrug

Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelovitog gospodarskog sustava i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Zakoni i drugi akti iz nadležnosti ministarstva

  • Zakon o upravljanju otpadom («Službene novine Federacije BiH», broj:33/03)
  • Zakon o zaštiti zraka («Službene novine Federacije BiH», broj:33/03)
  • Zakon o zaštiti voda («Službene novine Federacije BiH», broj: 33/03)
  • Zakon o zaštiti okoliša(«Službene novine Federacije BiH», broj :33/03)
  • Zakon o zaštiti prirode(«Službene novine Federacije BiH»,broj:33/03)
  • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša («Službene novine Federacije BiH», broj:33/03)
  • Zakon o turističko –ugostiteljskoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj:19/96 i 28/03)
  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine  («Službene novine Federacije BiH» ,broj: 19/96 i 28/03)
  • Podzakonski akti iz oblasti turizma i ugostiteljstva («Službene novine Federacije BiH», broj:23/96)