Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2017. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2017. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/17

   /18.1.2017./
 1. RJEŠENJE o imenovanju kontakt osobe za pitanja PfP SOFA-e i NATO SOFA-e
 2. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora (hrvatski jezik)
 4. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za koordiniranje aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/17 /25.1.2017./
 9. RJEŠENJE o razrješenju privremenog predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/17 /1.2.2017./
 11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o imenovanje Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/17 /3.2.2017./
 15. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje i privlačenje direktnih stranih ulaganja u BiH 2016 - 2020 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu skupinu za izradu Strategije za promidžbu i privlačenje izravnih inozemnih ulaganja u BiH 2016 - 2020 (hrvatski jezik)
 16. RJEŠENJE broj 03-31-27/2017
 17. RJEŠENJE broj 03-31-27-1/2017
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/17 /8.2.2017./
 18. RJEŠENJE o davanju naloga za upis prava vlasništva na zemljištu bivše kasarne "Safet Hadžić" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o davanju naloga za upis prava vlasništva na zemljištu bivše vojarne "Safet Hadžić" (hrvatski jezik)
 19. RJEŠENJE o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/17 /15.2.2017./
 20. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (hrvatski jezik)
 21. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o javnom okupljanju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Prednacrta zakona o javnom okupljanju (hrvatski jezik)
 22. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/17 /22.2.2017./
 23. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" (hrvatski jezik)
 24. RJEŠENJE broj 03-31-91/2017
 25. RJEŠENJE broj 03-31-1471/2016
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/17 /3.3.2017./
 26. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu prednacrta Zakona o slobodnim zonama (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne skupine za izradu prednacrta Zakona o slobodnim zonama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/17 /10.3.2017./
 27. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. RJEŠENJE broj 03-31-238/2017
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/17 /17.3.2017./
 30. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Nacrta strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu skupinu za izradu Nacrta strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/17 /5.4.2017./
 32. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresornog povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/17 /12.4.2017./
 33. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresornog povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 34. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Federalnog pravobranioca (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Federalnog pravobranitelja (hrvatski jezik)
 35. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" za period 2016. - 2019. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne skupine za izradu Akcionog plana za realiziranje projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" za razdoblje 2016. - 2019. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/17 /19.4.2017./
 36. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/17 /10.5.2017./
 37. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. RJEŠENJE o imenovanju članova Implementacionog tima za Projekat "Javno privatno partnerstvo" ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Implementacionog tima za Projekt "Javno privatno partnerstvo" ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/17 /19.5.2017./
 40. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/17 /24.5.2017./
 43. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/17 /26.5.2017./
 45. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za uspostavljanje jednošalterskog sustava poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 46. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/17 /7.6.2017./
 48. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine (hrvatski jezik)
 49. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/17 /23.6.2017./
 50. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 52. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o utemeljenju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora (hrvatski jezik)
 54. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 55. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/17 /14.7.2017./
 56. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/17 /19.7.2017./
 57. RJEŠENJE za razrješenje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE za razrješenje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 58. RJEŠENJE za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 59. RJEŠENJE za razrješenje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
 60. RJEŠENJE za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/17 /21.7.2017./
 61. RJEŠENJE o imenovanju Međuresorne radne grupe
 62. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave
 63. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 64. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine
 65. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/17 /26.7.2017./
 66. RJEŠENJE o produženju imenovanja direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/17 /2.8.2017./
 67. RJEŠENJE o produženju imenovanja direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 68. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Nacrta strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/17 /11.8.2017./
 69. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/17 /30.8.2017./
 70. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 71. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/17 /6.9.2017./
 72. RJEŠENJE o isplati naknade za učestvovanje u radu Radne grupe za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Radne skupine za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (hrvatski jezik)
 73. RJEŠENJE broj 03-31-1407/2016
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/17 /20.9.2017./
 74. RJEŠENJE o nominaciji predstavnika Vlade Federacije za realizaciju IPA 2013 Twinning projekta o pranju novca i finansiranju terorizma (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominaciji predstavnika Vlade Federacije za realiziranje IPA 2013 Twinning projekta o pranju novca i financiranju terorizma (hrvatski jezik)
 75. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Vijeća za državnu pomoć koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju dva člana Vijeća za državnu potporu koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 76. RJEŠENJE broj 03-31-984/2017
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/17 /27.9.2017./
 77. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-LO-2000001440) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-LO-2000001440) (hrvatski jezik)
 78. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 79. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku ekonomsku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko ekonomsko povjerenstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Turske (hrvatski jezik)
 80. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora projekta "Vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/17 /4.10.2017./
 81. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 82. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 83. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 84. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 86. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 87. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 88. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 89. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 90. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 91. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 92. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 93. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 94. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 95. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 96. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 97. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 98. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 100. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 101. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 102. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači (hrvatski jezik)
 103. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (hrvatski jezik)
 104. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (hrvatski jezik)
 105. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Kaznenoporavnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 106. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za uspostavljanje jednošalterskog sustava poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 107. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 108. RJEŠENJE broj 03-31-681/2017
 109. RJEŠENJE broj 03-31-984/2017
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/17 /13.10.2017./
 110. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Uredbe o energetskim pregledima i energetskom certificiranju i Uredbe o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne skupine za izradu Uredbe o energijskim pregledima i energijskom certificiranju i Uredbe o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskih pregleda i energijsko certificiranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/17 /25.10.2017./
 111. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o visini i načinu isplate naknade za rad članova Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 112. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (hrvatski jezik)
 113. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava lica sa mentalnim poremećajima (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava osoba sa duševnim poremećajima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/17 /27.10.2017./
 114. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/17 /3.11.2017./
 115. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 116. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/17 /17.11.2017./
 117. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 118. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save (hrvatski jezik)
 119. RJEŠENJE o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realiziranju aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) (hrvatski jezik)
 120. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (hrvatski jezik)
 121. RJEŠENJE broj 03-31-1151/2016
 122. RJEŠENJE broj 03-31-1151/2016
 123. RJEŠENJE broj 03-31-1151/2016
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/17 /22.11.2017./
 124. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 125. RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članku 17. stavku (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 126. RJEŠENJE o imenovanju Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7- 450 MW TE Tuzla (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za financiranje Projekta izgradnje Bloka 7- 450 MW TE Tuzla (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/17 /15.12.2017./
 127. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
 128. RJEŠENJE o razrješenju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 129. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2017. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/17 /22.12.2017./
 4. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE broj 03-31-840/2017
 6. RJEŠENJE broj 03-31-1221/2017
 7. RJEŠENJE broj 03-31-1254/2017
 8. RJEŠENJE broj 03-31-1312/2017
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/17 /27.12.2017./
 9. RJEŠENJE za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/17 /29.12.2017./
 11. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)