Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2012. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2012. GODINI


«Službene novine Federacije BiH», broj 1/12 /6.1.2012./

 1. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
 4. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za statistiku
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/12 /11.1.2012./
 5. RJEŠENJE o razrješenju federalnog pravobranioca
 6. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
 7. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 8. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe
 9. RJEŠENJE o privremenom imenovanju federalnog pravobranioca
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/12 /13.1.2012./
 10. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići i “Ferimpex” d.o.o. Zavidovići Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Povjerenstva za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići i “Ferimpex” d.o.o. Zavidovići Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/12 /18.1.2012./
 11. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
 12. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
 13. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar
 14. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar
 15. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje  Jadranskog mora” Mostar
 16. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje rijeke Jadranskog mora” Mostar
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/12 /20.1.2012./
 17. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/12 /25.1.2012./
 18. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/12 /27.1.2012./
 19. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine
 20. RJEŠENJE  broj 03/05-31-1476/2011  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/12 /1.2.2012./
 21. RJEŠENJE o formiranju Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme penzijskog sistema (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme mirovinskog sustava (hrvatski jezik)
 22. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora (hrvatski jezik)
 23. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste d.d. Mostar
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/12 /15.2.2012./
 24. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 25. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 26. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 27. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Grupe za izradu konačnog teksta strategije reforme penzijskog sistema
 28. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora za zaključivanje ugovora o dvojnom dravljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore
 30. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine
 31. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dug (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za dug (hrvatski jezik)
 32. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-1462/2011
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-1462-2/2011
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-22/2012
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-22-1/2012
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-22-2/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/12 /22.2.2012./
 38. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/12 /2.3.2012./
 39. RJEŠENJE o imenovanju koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt
 40. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 41. RJEŠENJE o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
 42. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/12 /14.3.2012./
 44. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora i Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja i Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 45. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom
 46. RJEŠENJE o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik) 
 47. RJEŠENJE o privremenom imenovanju federalnog pravobranitelja
 48. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacje za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova
 49. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova
 50. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu informacije sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu informacije sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/12 /23.3.2012./
 51. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/12 /28.3.2012./
 52. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-179/2012
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-179-1/2012
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-179-2/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/12 /30.3.2012./
 56. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine
 57. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine
 58. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta “Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012 -2014. godina”
 59. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 60. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/12 /4.4.2012./
 61. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 62. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
 63. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 64. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 65. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku
 66. RJEŠENJE o imenovanju Upravog odbora “Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine”
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/12 /11.4.2012./
 67. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 68. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu spornih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovorenih obaveza ugovorenih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo
 69. RJEŠENJE o stavljanju van snage rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-226/2012
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-272/2012
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-272-1/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/12 /13.4.2012./
 73. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta “Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014. godina”
 74. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile region
 75. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničke monitoring komitete za tri programa prekogranične sradnje u okviru IPA-e
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-217/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/12 /9.5.2012./
 77. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o. (hrvatski jezik)
 78. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Češke (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/12 /18.5.2012./
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-338/2012
 80. RJEŠENJE broj 03/05-31-356/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/12 /23.5.2012./
 81. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora “Agencija za vodno područje Jadranskog mora” Mostar
 82. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora “Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
 83. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 84. RJEŠENJE o imenovanju  Nadzornog odbora “Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora”  Mostar
 85. RJEŠENJE o dopuni i izmjeni Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora”  Mostar
 86. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-376/2012
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-383/2012
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-383-1/2012
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-383-2/2012
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-383-3/2012
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-435/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/12 /25.5.2012./
 93. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/12 /30.5.2012./
 94. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/12 /1.6.2012./
 95. RJEŠENJE V. broj 811/2012
 96. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda (hrvatski jezik)
 97. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda
 98. RJEŠENJE o razrješenju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
 99. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
 100. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/12 /6.6.2012./
 101. RJEŠENJE broj 03/05-31-507/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/12 /8.6.2012./
 102. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 103. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore sa konzorcijem INA-MOL a vezano za provođenje Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo
 104. Službene novine Federacije BiH», broj 52/12 /15.6.2012./
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/12 /20.6.2012./
 105. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/12 /22.6.2012./
 106. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 107. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Kodeksa o odnosima između nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 108. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 /27.6.2012./
 109. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 110. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 111. RJEŠENJE o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/12 /6.7.2012./
 112. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe
 113. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/12 / 20.7.2012./
 114. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/12 /27.7.2012./
 115. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 116. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine
 117. RJEŠENJE broj 03/05-31-532/2012
 118. RJEŠENJE broj 03/05-31-532-1/2012
 119. RJEŠENJE broj 03/05-31-532-2/2012
 120. RJEŠENJE broj 03/05-31-541/2012
 121. RJEŠENJE broj 03/05-31-541-1/2012
 122. RJEŠENJE broj 03/05-31-564/2012
 123. RJEŠENJE broj 03/05-31-594/2012
 124. RJEŠENJE broj 03/05-31-594-1/2012
 125. RJEŠENJE broj 03/05-31-594-2/2012
 126. RJEŠENJE broj 03/05-31-602/2012
 127. RJEŠENJE broj 03/05-31-611/2012
 128. RJEŠENJE broj 03/05-31-611-1/2012
 129. RJEŠENJE broj 03/05-31-615/2012
 130. RJEŠENJE broj 03/05-31-615-1/2012
 131. RJEŠENJE broj 03/05-31-615-2/2012
 132. RJEŠENJE broj 03/05-31-615-3/2012
 133. RJEŠENJE broj 03/05-31-615-4/2012
 134. RJEŠENJE broj 03/05-31-622/2012
 135. RJEŠENJE broj 03/05-31-622-1/2012
 136. RJEŠENJE broj 03/05-31-622-2/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/12 /8.8.2012./
 137. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
 138. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 139. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
 140. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika
 141. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/12 /5.9.2012./
 142. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovarački tim za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije
 143. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
 144. RJEŠENJE broj 03/05-02-1301-1/2010
 145. RJEŠENJE broj 03/05-31-630/2012
 146. RJEŠENJE broj 03/05-31-630-1/2012
 147. RJEŠENJE broj 03/05-31-630-2/2012
 148. RJEŠENJE broj 03/05-31-630-3/201
 149. RJEŠENJE broj 03/05-31-630-4/2012
 150. RJEŠENJE broj 03/05-31-630-5/2012
 151. RJEŠENJE broj 03/05-31-630-6/2012
 152. RJEŠENJE broj 03/05-31-634/2012
 153. RJEŠENJE broj 03/05-31-634-1/2012
 154. RJEŠENJE broj 03/05-31-634-2/2012
 155. RJEŠENJE broj 03/05-31-634-3/2012
 156. RJEŠENJE broj 03/05-31-663/2012
 157. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-1/2012
 158. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-2/2012
 159. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-3/2012
 160. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-4/2012
 161. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-5/2012
 162. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-6/2012
 163. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-7/2012
 164. RJEŠENJE broj 03/05-31-663-8/2012
 165. RJEŠENJE broj 03/05-31-668/2012
 166. RJEŠENJE broj 03/05-31-668-1/2012
 167. RJEŠENJE broj 03/05-31-668-2/2012
 168. RJEŠENJE broj 03/05-31-669/2012
 169. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-1/2012
 170. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-2/2012
 171. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-3/2012
 172. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-4/2012
 173. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-5/2012
 174. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-6/2012
 175. RJEŠENJE broj 03/05-31-669-7/2012
 176. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/2012
 177. RJEŠENJE broj 03/05-31-791/2012
 178. RJEŠENJE broj 03/05-31-791-1/2012
 179. RJEŠENJE broj 03/05-31-791-2/2012
 180. RJEŠENJE broj 03/05-31-791-3/2012
 181. RJEŠENJE broj 03/05-31-791-4/2012
 182. RJEŠENJE broj 03/05-31-791-5/2012
 183. RJEŠENJE broj 03/05-31-791-6/2012
 184. RJEŠENJE broj 03/05-31-794/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/12 /12.9.2012./
 185. RJEŠENJE broj 03/05-31-691/2012
 186. RJEŠENJE broj 03/05-31-803/2012
 187. RJEŠENJE broj 03/05-31-803-1/2012
 188. RJEŠENJE broj 03/05-31-803-2/2012
 189. RJEŠENJE broj 03/05-31-803-3/2012
 190. RJEŠENJE broj 03/05-31-803-4/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/12 /14.9.2012./
 191. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/12 /21.9.2012./
 192. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga za jednog kandidata, iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za jednog kandidata, iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/12 /26.9.2012./
 193. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 194. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/12 /28.9.2012./
 195. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH
 196. RJEŠENJE broj 03/05-31-813/2012
 197. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-1/2012
 198. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-2/2012
 199. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-3/2012
 200. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-4/2012
 201. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-5/2012
 202. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-6/2012
 203. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-7/2012
 204. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-8/2012
 205. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-9/2012
 206. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-10/2012
 207. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-11/2012
 208. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-12/2012
 209. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-13/2012
 210. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-14/2012
 211. RJEŠENJE broj 03/05-31-813-15/2012
 212. RJEŠENJE broj 03/05-31-818/2012
 213. RJEŠENJE broj 03/05-31-837/2012
 214. RJEŠENJE broj 03/05-31-837-1/2012
 215. RJEŠENJE broj 03/05-31-848/2012
 216. RJEŠENJE broj 03/05-31-852/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/12 /5.10.2012./
 217. RJEŠENJE broj 03/05-31-846/2012
 218. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-1/2012
 219. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-2/2012
 220. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-3/2012
 221. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-4/2012
 222. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-5/2012
 223. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-6/2012
 224. RJEŠENJE broj 03/05-31-846-7/2012
 225. RJEŠENJE broj 03/05-31-868/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/12 /19.10.2012./
 226. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 227. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federacji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/12 /29.10.2012./
 228. RJEŠENJE broj 03/05-31-876/2012
 229. RJEŠENJE broj 03/05-31-876-1/2012
 230. RJEŠENJE broj 03/05-31-876-2/2012
 231. RJEŠENJE broj 03/05-31-902/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/12 /31.10.2012./
 232. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Ekspertni tim za izradu prijedloga u vezi implementacije Partnerskog cilja saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a 3781 “Stabilizacija i rekonstrukcija-Međuresorna saradnja”
 233. RJEŠENJE o imenovanju dva predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Tim za izradu dokumenata Koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/12 /7.11.2012./
 234. RJEŠENJE broj 03/05-31-847/2012
 235. RJEŠENJE broj 03/05-31-945/2012
 236. RJEŠENJE broj 03/05-31-946/2012
 237. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-1/2012
 238. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-2/2012
 239. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-3/2012
 240. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-4/2012
 241. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-5/2012
 242. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-6/2012
 243. RJEŠENJE broj 03/05-31-946-7/2012
 244. RJEŠENJE broj 03/05-31-966/2012
 245. RJEŠENJE broj 03/05-31-966-1/2012
 246. RJEŠENJE broj 03/05-31-1004/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/12 /16.11.2012./
 247. RJEŠENJE broj 03/05-31-959/2012
 248. RJEŠENJE broj 03/05-31-959-1/2012
 249. RJEŠENJE broj 03/05-31-959-2/2012
 250. RJEŠENJE broj 03/05-31-959-3/2012
 251. RJEŠENJE broj 03/05-31-959-4/2012
 252. RJEŠENJE broj 03/05-31-959-5/2012
 253. RJEŠENJE broj 03/05-31-969/2012
 254. RJEŠENJE broj 03/05-31-969-1/2012
 255. RJEŠENJE broj 03/05-31-969-2/2012
 256. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2012. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 100/12 /23.11.2012./
 257. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prvog Akcionog plana energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prvog Akcionog plana energetske učinkovitosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 258. RJEŠENJE broj 03/05-31-975/2012
 259. RJEŠENJE broj 03/05-31-975-1/2012
 260. RJEŠENJE broj 03/05-31-975-2/2012
 261. RJEŠENJE broj 03/05-31-975-3/2012