Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2018. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2018. GODINI

    

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/18

   /12.1.2018./
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/18 /17.1.2018./
 5. ODLUKA o davanju na korištenje 9 (devet) službenih putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 9 (devet) službenih putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovima i općinama (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana  Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Agencije za bankarstvo Federcije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine
 15. ODLUKA o davanju na korištenje službenog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 44 radnika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica koji su stekli uslove za odlazak u penziju
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/18 /26.1.2018./
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o dopunama Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjenama i dopunama odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva pravde (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa Orašje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa Orašje (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora"Mostar za period 2018. - 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje jadranskog mora" Mostar za razdoblje 2018.-2020. godine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2018 - 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za razdoblje 2018 - 2020. godine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju ovlasti u gospodarskom društvu HUTP "SALUS HOTEL STELLA" d.o.o. Neum (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o ustupanju ovlasti u gospodarskom društvu HUTP "SALUS HOTEL STELLA" d.o.o. Neum (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o poništavanju ponovnog javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju ponovnog javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o Ponovnom raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Ponovnom raspisivanju javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/18 /31.1.2018./
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Klas" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "Klas" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Mapex" d.d. Maglaj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "Mapex" d.d. Maglaj (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu "RAMA-GLAS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 249.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Gospodarskom društvu "RAMA-GLAS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 249.000,00 KM (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu "PRIMA COMMERCE" d.o.o. Zenica u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu "PRIMA COMMERCE" d.o.o. Zenica u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "HELIOS" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "HELIOS" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/18 /2.2.2018./
 36. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za socijalno zbrinjavanje radnika Željezare Zenica d.o.o. Zenica - u stečaju
 37. ODLUKA o izmjenama Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o prenosu sredstava prikupljenih na temelju takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske učinkovitosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dopuni Odluke o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/18 /7.2.2018./
 42. ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH“ broj 11/18 /14.2.2018./
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izdavanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdavanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH“ broj 12/18 /16.2.2018./
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o visini osnovice za obračun plate državnih službenika i namještenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/18 /23.2.2018./
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/18 /28.2.2018./
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambenoi zbrinjavanje RVI i boračku populaciju”, utvrđenog Proracunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invaliuda odbrambeno oslobodoilačkog rata (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi pojedicima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi pojedicima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “HRVATSKA POŠTA” d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti opunomoćeniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP “HRVATSKA POŠTA” d.o.o. (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/18 /9.3.2018./
 58. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/18 /21.3.2018./
 60. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - izmirenje obaveza iz ranijeg perioda“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/18 /23.3.2018./
 61. ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih temeljem takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku Prirodnog gasa u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export - Moskva“ (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „FEROELEKTRO“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „FEROELEKTRO“ d.d Sarajevo (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - finansiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja“, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS -  GROUP“ d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „UNIS – GROUP“ d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS – GROUP“ d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „UNIS – GROUP“ d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/18 /28.3.2018./
 67. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke za Projekat koridor Vc "Izgradnja dionice autoceste Svilaj - Odžak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske investicijske banke za Projekat koridor Vc "Izgradnja dionice autoceste Svilaj - Odžak" (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije neprofitnim organizacijama za podršku Gospodarskoj/Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima" (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu AGI d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu Bontex d.o.o. Maglaj u iznosu od 165.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu Bontex d.o.o. Maglaj u iznosu od 165.000,00 KM (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu KONJIC KARTON d.o.o. Konjic u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu KONJIC KARTON d.o.o. Konjic u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poduzetništva za I. i II. kvartal 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poduzetništva za I. i II. kvartal 2018. godine (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Feperacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I. i II. kvartal 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I. i II. kvartal 2018. godine (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu Privrednom društvu Krivaja Tvornica montažnih kuća d.o.o. Zavidovići u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu Gospodarskom društvu Krivaja Tvornica montažnih kuća d.o.o. Zavidovići u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 81. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna poduzeća iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o izuzimanju i prenamjeni šumskog i poljoprivrednog u građevinsko zemljište za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Buna - Počitelj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju i prenamjeni šumskog i poljoprivrednog u građevinsko zemljište za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Buna - Počitelj (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o izuzimanju i prenamjeni šumskog i poljoprivrednog u građevinsko zemljište za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionice Poprikuše - Nemila i Nemila - Donja Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju i prenamjeni šumskog i poljoprivrednog u građevinsko zemljište za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionice Poprikuše - Nemila i Nemila - Donja Gračanica (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH" iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH" iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Gospodarske/Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o davanju prethodne saglanosti za alokaciju budžetskih sredstava na račun Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglanosti za alokaciju proračunarskih sredstava na račun Gospodarske/Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada sa Financijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijamapodrška udruženjima potrošača utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udrugama potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2021. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2021. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje PROJEKTA CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I. i II. kvartal 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinanciranje PROJEKTA CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I. i II. kvartal 2018. godine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinanciranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva Finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao Podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao Podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao Podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao Podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao Podračun u okviru JRR Vladi Federacije Bosne i Hercegovine- Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/18 /30.3.2018./
 37. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava Podračun - sredstva od GSM licence utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava Podračun - sredstva od gsm licence utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko -sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Unskosanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/18 /4.4.2018./
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/18 /11.4.2018./
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje odluke o  imenovanju izvršnog ravnatelja za ekonomsko pravne poslove društva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo za uklanjanje i rekonstrukciju objekta u kasarni Safet Zajko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo za uklanjanje i rekonstrukciju objekta u vojarni Safet Zajko (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za elektrifikaciju  Unske pruge na dionici Bihać – Blatina utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za elektrificiranje Unske pruge na dionici Bihać – Blatina utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer za izmirenje obveza po Zakonu o financijskoj konsolidaciji JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 54. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o smještaju i upravljanju internom PKI infrastrukturom o fizičkom smještaju infrastrukture za uspostavu jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, i o fizičkom smještaju podataka nastalih u postupku digitalizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o smještaju i upravljanju internom PKI infrastrukturom, o fizičkom smještaju infrastrukture za uspostavu jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, i o fizičkom smještaju podataka nastalih u postupku digitalizacije (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i  rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/18 /18.4.2018./
 8. ODLUKA o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog hidrometeorološkog zavoda
 9. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o uspostavi web portala E-uprava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o uspostavi web portala E-uprava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o desetoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o desetoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju izvještaja o implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (projekti "2KR" i "Non Project grant-AID") – Protuvrijednosnog fonda (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti "2KR" i "Non Project grant-AID") – Protuvrijednosnog fonda (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vrštelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave društva (bosanki jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave društva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2018. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, u 2018. godini (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2018. godinu (bosanki jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2018. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2018. godinu (bosanski jezik)
  Odluka o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/18 /20.4.2018./
 28. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/18 /25.4.2018./
 30. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/18 /27.4.2018./
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednoga društva J.P. Međunarodni aerodrom „bb Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/18 /4.5.2018./
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu ALAT d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Gospodarskom društvu ALAT d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije,  putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje, u iznosu od 290.117,88 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje, u iznosu od 290.117,88 KM (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju realizacije Projekta Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa-Trebižat (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju realizacije Projekta Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa-Trebižat (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/18 /9.5.2018./
 45. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potrebaFederacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i Izvješća o realiziranju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Jajce" Gradu Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje vojarne "Jajce" Gradu Sarajevu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o imenovanju lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor za budžetsku 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o nabavi Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor za proračunsku 2018. godinu (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "FMF - CZ - CARDS 2001" otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "FMF - CZ - CARDS 2001" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa FMF - Federalna uprava civilne zaštite "Projekat – mreža volontera civilne zaštite" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa FMF - Federalna uprava civilne zaštite "Projekat – mreža volontera civilne zaštite" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i davanju suglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizelgorivo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine na dizel-gorivo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prijenosu nabavljenog softvera u okviru projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenog softvera u okviru projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju na korištenje Poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23, Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Medžlisu Islamske zajednice Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje Poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23, Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Medžlisu Islamske zajednice Tuzla (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Kralja Tomislava broj 14, Savezu gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini - GSSUBiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Kralja Tomislava broj 14, Savezu gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini - GSSUBiH (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13, Udruženju invalidnih i hendikepiranih osoba u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13, Udruženju invalidnih i hendikepiranih osoba u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/18 /16.5.2018./
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i razvoj društva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih po temelju pristojbe za uspostavu pričuva naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu pristojbe za uspostavljanje pričuva naftnih derivata" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/18 /23.5.2018./
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLINGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLINGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercego-vine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za financiranje Kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za financiranje Kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za financiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju Srednjoročnog Plana razvoja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za period 2018. - 2020. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Srednjoročnog Plana razvoja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za razdoblje 2018. - 2020. godina (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "HELIOS" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "HELIOS" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Privrednom društvu "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža za imenovanje članova Nadzornog odbora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Gospodarskom društvu "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža za imenovanje članova Nadzornog odbora društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/18 /30.5.2018./
 45. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu sa Financijskim izvješćem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo u iznosu od 753.594,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo u iznosu od 753.594,00 KM (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za distribuciju (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za distribuciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za distribuciju (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o povećanju iznosa najniže penzije (bosanski jezik)
  ODLUKA o povećanju iznosa najniže mirovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni Zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport plina (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport plina (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Operator – terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Operator - terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/18 /1.6.2018./
 20. ODLUKA o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju potrebitog iznosa naknade za poticanje i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/18 
  /6.6.2018./
 21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima" (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobrenju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016 - 2021.) (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016 - 2021.) (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o donošenju plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2016. - 2021.) (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2016. - 2021.) (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama i visini naknade za usluge i publikacije Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o vrstama i visini naknade za usluge i publikacije Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/18 /8.6.2018./
 31. ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKa o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar za donošenje odluke o razrješenju člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar za donošenje odluke o razrješenju člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na odluku o izmjeni Statuta Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog prometa za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 9.,10.,11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/ PIO za 9.,10.,11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 161 radnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju, koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO za 161 radnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o sazivanju XIX. Skupštine privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju XIX. Skupštine gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlašćenja za potpisivanje Sporazuma o o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/18 /13.6.2018./
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" kantoni (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" kantoni (hrvatski  jezik)
 3. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI i OPĆINE" gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/18 /15.6.2018./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika mirovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak, općina Tešanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak, općina Tešanj (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hrcegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hrcegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/18 /20.6.2018./
 7. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu ulica Tahtali sokak broj 17 Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja Centra za zaštitu od zračenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu ulica Tahtali sokak broj 17 Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja Centra za zaštitu od zračenja (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Privremenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje člana Uprave za rizike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje člana Uprave za rizike (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Sarajevo - Osiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Sarajevo - Osiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/18 /22.6.2018./
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nositelj prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo obrane - Federalno ministarstvo odbrane (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/18 /27.6.2018./
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d.- Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d.- Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „GENEX“ d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS „GENEX“ d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/18 /29.6.2018./
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva  „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva  „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/18 /4.7.2018./
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2018. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2018. godine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječji tjedan" (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o imenovanju lica za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju osoba za provedbu postupka prestanka rada Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Unskosanskom kantonu povjereni u nadležnost Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Unskosanskom kantonu povjereni u nadležnost Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za prizive Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/18 /11.7.2018./
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period 2014 - 2018. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za upostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014 - 2018. godina (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tokom 2017. i 2018. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2017. i 2018. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Ciljuge" Općini Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje vojarne "Ciljuge" Općini Živinice (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udruženju Bokserski klub "Zlatni Ljiljani" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udruženju Bokserski klub "Zlatni Ljiljani" (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju nabavke 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju nabavke 2 (dva) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave 2 (dva) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2018. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2018. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 - 2022. (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 - 2022. (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/18 /13.7.2018./
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javno poduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/18 /18.7.2018./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/18 /25.7.2018./
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 21, Udruženju djece šehida, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata 92-95 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 21, Udruženju djece šehida, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata 92-95 (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 30 i 32, Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 30 i 32, Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine u ulici Ismeta Mujezinovića broj 20 Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine u ulici Ismeta Mujezinovića broj 20 Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/18 /27.7.2018./
 16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Tehnička potpora za unaprjeđenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju poddionice autoceste Tunel Kvanj - Buna na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju poddionice autoceste Tunel Kvanj - Buna na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realiziranju Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i hercegovine za 2018. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine u Inđiji, Republika Srbija iz pasivnog podbilansa Privrednog društva IP "Krivaja" d.o.o. - u stečaju Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u Inđiji, Republika Srbija iz pasivne podbilance Gospodarskog društva IP "Krivaja" d.o.o. - u stečaju Zavidovići (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija iz pasivnog podbilansa privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija iz pasivne podbilance gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u Biogradu na moru, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u Biogradu na moru, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/18 /1.8.2018./
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj Uprave društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje izvršnog ravnatelja za proizvodnju i razvoj Uprave društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj uprave društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i razvoj uprave društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS GROUP" d.o.o. Ilidža za donošenje odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS GROUP" d.o.o. Ilidža za donošenje odluke o imenovanju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po projektu "Sufinanciranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih Zakona o državnoj službi" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Proračunu Odbora državne službe za žalbe za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po projektu "Sufinanciranje povjerenih poslova sukladno odredbama kantonalnih Zakona o državnoj službi" (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjeni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni balkan (REEP)) za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP)) za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 107.000.000,00 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 107.000.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/18 /3.8.2018./
 49. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/18 /17.8.2018./
 3. ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/18 /22.8.2018./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – izvršnog direktora za ekonomske poslove RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju sticanja dionica Privrednog društva "Pobjeda Technology Goražde" d.d. Goražde inostranoj firmi "GRASSO HOLDINGS, INC." u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju stjecanja dionica Gospodarskog društva "Pobjeda Technology Goražde" d.d. Goražde inozemnoj firmi "GRASSO HOLDINGS, INC." u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/18 /31.8.2018./
 7. ODLUKA o usvajanju Dugoročnog provedbenog plana za implementaciju okvira interoperabilnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Dugoročnog provedbenog plana za implementaciju okvira interoperabilnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu MAKAMA d.o.o. Bugojno u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu MAKAMA d.o.o. Bugojno u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu PROMO d.o.o. Donji Vakuf, u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu PROMO d.o.o. Donji Vakuf, u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacijskog sustava šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Privremenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o obrazovanju odraslih u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o obrazovanju odraslih u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statističkog poslovnog registra" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statističkog poslovnog registra" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/18 /5.9.2018./
 18. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju "Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju "Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatski ženski rukometni klub "Grude" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatski ženski rukometni klub "Grude" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o dodjeli nagrade Klizačko rolerski klub "THE ONE" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Klizačko rolerski klub "THE ONE" Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Klub brdskog biciklizma "Puls" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Klub brdskog biciklizma "Puls" (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o dodjeli nagrade Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o dodjeli nagrade Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub "Mostar" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub "Mostar" (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Streljački klub "Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Streljački klub "Sarajevo" (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Zenica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Zenica" (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Poskok" Posušje (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klub "Poskok" Posušje (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o dodjeli nagrade Univerzitetski karate klub "Bosna" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Univerzitetski karate klub "Bosna" Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženje Univerzitetski sportski judo klub "Nippon" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženje Univerzitetski sportski judo klub "Nippon" (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o dodjeli nagrade Sveučilišni karate klub "Neretva" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Sveučilišni karate klub "Neretva" Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o dodjeli nagrade Sveučilišni karate klub "Neretva" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Sveučilišni karate klub "Neretva" Mostar (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dodjeli nagrade Gradski klub vodenih sportova Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Gradski klub vodenih sportova Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. - 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za period 2018. - 2020. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu ALAT d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu ALAT d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za djelimičnu prijevremenu otplatu kredita i brisanje Hipoteke Privrednom društvu EM-ONIKS d.o.o. Lukavac po Ugovoru o kreditu broj ERI-12-21- 7643-VII/14 od 04.07.2014. godine dodijeljenih po Programu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" iz 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za djelimičnu prijevremenu otplatu kredita i brisanje hipoteke Gospodarskom društvu EM-ONIKS d.o.o. Lukavac po ugovoru o kreditu broj ERi-12- 21-7643-VII/14 od 04.07.2014. godine dodijeljenih po Programu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" iz 2012. godine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za III. i IV. kvartal 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za III. i IV. kvartal 2018. godine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Odbora državne službe za prizive (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ Općini Ključ (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ Općini Ključ (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/18 /12.9.2018./
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o sazivanju Treće vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Treće izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2019. godini (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/18 /19.9.2018./
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018.-2025. godine sa Finansijskim planom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog strategije protiv minskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018.-2025. godine sa financijskim planom (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju nabavke jednog (1) službenog putničkog motornog vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave jednog (1) službenog putničkog motornog vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju nabavke tri (3) službena putnička motorna vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave tri (3) službena putnička motorna vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne "Hrenovica" Općini Pale (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojarne "Hrenovica" Općini Pale (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/18 /26.9.2018./
 3. ODLUKA o zaštiti izvorišta vode za piće Vrelo Krupić Općina Prozor-Rama (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaštiti izvorišta vode za piće Vrelo Krupić Općina Prozor-Rama (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uslovi života (SILC)" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uvjeti života (SILC)" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statistike kriminaliteta u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statistike kriminaliteta u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/18 /28.9.2018./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu za "Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) po osnovu Sporazuma o financiranju i projektu za "Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica" (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje projekata iz oblasti obrazovanja na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za financiranje projekata iz oblasti obrazovanja na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje tekućeg poslovanja i projekata iz oblasti zdravstva na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za financiranje tekućeg poslovanja i projekata iz oblasti zdravstva na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa razdjela 1202-Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjel 1201 - Vlada Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa razdjela 1202-Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjel 1201 - Vlada Federacije BiH (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.03.2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.03.2012. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/18 /12.10.2018./
 28. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Gospodarskom društvu PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/18 /17.10.2018./
 29. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za sanaciju šteta nastalih u "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče usljed havarije broda-priveza (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz mjerodavnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za saniranje šteta nastalih u "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče usljed havarije brodo-priveza (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/18 /24.10.2018./
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo – osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo – osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javnog zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javnog zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu "Osiguranje finansijske održivosti obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Proračunu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu "Osiguranje financijske održivosti obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH" (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini sukladno EU procedurama" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju ukupnog broja sudbenih policajaca u Sudbenoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna poduzeća iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Upravi privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Upravi gospodarskog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja uposlenika (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za ustupanje dijela zemljišta u kasarni Šišeta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za ustupanje dijela zemljišta u kasarni Šišeta (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o razvrstavanju nekategorizirane ceste dionica prolaz magistralne ceste kroz tunel "Crnaja" u magistralnu cestu sa oznakom M-17 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju nekategorizirane ceste dionica prolaz magistralne ceste kroz tunel "Crnaja" u magistralnu cestu sa oznakom M-17 (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju licâ za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju osobe za provedbu postupka prestanka rada Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/18 /26.10.2018./
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/18 /31.10.2018./
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima" (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu SARAJKOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 290.117,88 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu SARAJKOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 290.117,88 KM (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića 22, Savezu demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića 22, Savezu demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o utvrđivanju sastava i broja članova i načina rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju sastava i broja članova i načina rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o proglašenju 29. oktobra 2018. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 29. listopada 2018. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/18 /2.11.2018./
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/18 /7.11.2018./
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti za otvaranje namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za otvaranje namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje lica sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/18 /14.11.2018./
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju i suradnji u području katastra/topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o ustupanju prava korištenja izvornog koda softvera "katastar.ba" (bosanski jezik)
  ODLUKA o ustupanju prava korištenja izvornog koda softvera "katastar.ba" (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu KOTEKS d.o.o. Tešanj, u iznosu od 750.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu KOTEKS d.o.o. Tešanj, u iznosu od 750.000,00 KM (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2018. - 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za razdoblje 2018. - 2020. godine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za saniranje šteta nastalih u "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče usljed havarije brodo-priveza (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz mjerodavnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za sanaciju šteta nastalih u "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče usljed havarije brodopriveza (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/18 /21.11.2018./
 39. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26 D i broj 28 L, Gorskoj službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine - GSSFBiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26 D i broj 28 L, Gorskoj službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine - GSSFBiH (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 9, Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 9, Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o proglašenju 26. novembra 2018. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 26. studenoga 2018. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja JU Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja JU Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/18 /23.11.2018./
 46. ODLUKA o izmjeni Odluke o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/18 /28.11.2018./
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva  „Feroelektro“  d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva  Energopetrol  d.d. -Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d.- Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta razvoj ruralnog preduzetništva za III. i IV. kvartal 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinanciranje Projekta razvoj ruralnog poduzetništva za III. i IV. kvartal 2018. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju na korištenje 11 (jedanaest) službenih putničkih automobila za potrebe organa i tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 11 (jedanaest) službenih putničkih automobila za potrebe organa i tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za razrješenje člana Uprave društva – izvršnog direktora za Opskrbu električnom energijom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za razrješenje člana Uprave društva – izvršnog direktora za Opskrbu električnom energijom (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim poduzećima – Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH“, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim poduzećima – Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH“, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o održavanju zemljišnoknjižnog softvera E-grunt (bosanski jezik)
  ODLUKA o održavanju zemljišnoknjižnog softvera E-grunt (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/18 /30.11.2018./
 9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica 5. Korpusa broj 21, Klubu ratnih vojnih invalida - paraplegičara USK-a (bosanski jezik)
  Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica 5. Korpusa broj 21, Klubu ratnih vojnih invalida - paraplegičara USK-a (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 12, Savezu antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini-SABNOR-u BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 12, Savezu antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini-SABNOR-u BiH (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti za ustupanje kasarne "Kaonik" Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za ustupanje vojarne "Kaonik" Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje izrade Studije "Strateške procjene uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine" i rada stručne komisije za recenziju Studije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za financiranje izrade Studije "Strateške procjene uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine" i rada stručnog povjerenstva za recenziju Studije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđe-nog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivre-de, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o uspostavljanju i upravljanju Garancijskim fondom (bosanski jezik)
  ODLUKA o uspostavljanju i upravljanju Jamstvenim fondom (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje člana Uprave privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje člana Uprave gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/18 /5.12.2018./
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa III. Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta "Plava voda" u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa III. Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta "Plava voda" u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje predsjednika uprave Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje predsjednika uprave Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o prestanku važenja nerealiziranih odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja nerealiziranih odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o poništenju odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekta na lokaciji "Grdonj Mala kula" u Sarajevu Jedinstvenoj organizaciji boraca "Unija veterana" Općine Centar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekta na lokaciji "Grdonj Mala kula" u Sarajevu Jedinstvenoj organizaciji boraca "Unija veterana" Općine Centar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/18 /7.12.2018./
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/18 /12.12.2018./
 36. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 100/18 /14.12.2018./
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  Odluka o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitezit (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitezit (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 35. (vanrednoj) Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 35. (izvanrednoj) Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XXXVIII Skupštini dioničara privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XXXVIII Skupštini dioničara gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa razdjela 1202-Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine na razdjel 1201-Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa razdjela 1202-Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine na razdjel 1201-Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/18 /19.12.2018./
 45. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju i Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju, koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju i Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u penziju (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za pet radnika Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo i jednog radnika Privrednog društva FEROELEKTRO TRGOVINA I SERVIS d.o.o. Sarajevo koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za pet radnika Gospodarskog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo i jednog radnika Gospodarskog društva FEROELEKTRO TRGOVINA I SERVIS d.o.o. Sarajevo koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za dodatna finansijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u Društvu "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče usljed havarije brodo-priveza (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatiziranje u Federaciji Bosne i Hercegovine za dodatna financijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u Društvu "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče usljed havarije brodo-priveza (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Pretis d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Pretis d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Autoceste Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Autoceste Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima - Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna poduzeća iz oblasti namjenske industrije" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu MUCIĆ&CO d.o.o. Ljubuški u iznosu od 900.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu MUCIĆ&CO d.o.o. Ljubuški u iznosu od 900.000,00 KM (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu Bossin d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu Bossin d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000,00 KM (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstavaTrajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu SECOM d.o.o. Visoko, u iznosu od 720.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu SECOM d.o.o. Visoko, u iznosu od 720.000,00 KM (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sistema metapodataka" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sustava metapodataka" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tokom 2018. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2018. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Herecegovine, u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske učinkovitosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Herecegovine, u okviru projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Herecegovini" (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja iz prethodnih godina Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja iz prethodnih godina Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Prozor - Rama za ustupanje poslovnog prostora u ulici Splitska br. 1, Općina Prozor - Rama, Javnoj ustanovi Dom zdravlja "Rama" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Prozor - Rama za ustupanje poslovnog prostora u ulici Splitska br. 1, Općina Prozor - Rama, Javnoj ustanovi Dom zdravlja "Rama" (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Zavodu za zaštitu spomenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu kulture i športa - Zavodu za zaštitu spomenika (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica Harmani H-18L Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica Harmani H-18L Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni Odluke o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate lica sa paraplegijom i oboljelih od dječije paralize (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate osoba sa paraplegijom i oboljelih od dječje paralize (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 102/18 /21.12.2018./
 25. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018-2020 (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji za razdoblje 2018-2020 (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine –oznaka i naziv iz JRJN: 76200000-5-Stručne usluge za naftnu industriju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu usluga pravne osobe kao stručnog konzultanta za pružanje konzultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine –oznaka i naziv iz JRJN: 76200000-5-Stručne usluge za naftnu industriju (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje ANEX-a ugovora o kupoprodaji zgrade „Energoinvesta“ za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje ANEX-a ugovora o kupoprodaji zgrade „Energoinvesta“ za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/18 /26.12.2018./
 31. ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava podračun – sredstva od GSM licence utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava podračun – sredstva od GSM licence utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tarčin-Konjic na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tarčin-Konjic na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 104/18 /27.12.2018./
 35. ODLUKA  o odobravanju prodaje jednog (1) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA  o odobravanju prodaje jednog (1) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjeni  i dopunama Odluke o uvajanju programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 107.000.000,00 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni  i dopunama Odluke o uvajanju programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 107.000.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi  i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi  i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima“ (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave društva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 105/18 /28.12.2018./
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine  (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o imenovanju Odbora za reviziju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju Odbora za reviziju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u budžetu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po projektu “Sufinasiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi”
 19. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
 20. ODLUKA o davanju sagslanosti za potpisivanje Aneksa 4. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak općina Tešanj