Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2012. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2012. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/12 /6.1.2012./

 1. ODLUKA o akontativnoj isplati dijela dobiti JP „Elektroprivreda BiH“ i „BH Telecom“ d.d. Sarajevo za 2011. godinu
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za isplatu akontacije penzija ostvarenih po članu 48. stav 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/12 /11.1.2012./
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Podsticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja  sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo
 9. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju izuzetaka od primjene člana 30. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima u postupku osnivanja društva osnivača IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići i “Ferimpex” d.o.o. Zavidovići
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/12 /13.1.2012./
 16. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Associazione “Missione Belem” – Onlus, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Associazione “Missione Belem” – Onlus, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT “Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT “Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu PS “Vitezit” d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu PS “Vitezit” d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjenama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance na temelju iračkog duga (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS “Vitezit” d.o.o. Vitez o uređivanju matične evidencije i uplati doprinosa za prioritetno uvezivanje radnog staža zaposlenika PS “Vitezit” radi ostvarivanja prava na penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS “Vitezit” d.o.o. Vitez o uređivanju matične evidencije i uplati doprinosa za prioritetno uvezivanje radnog staža zaposlenika PS “Vitezit” radi ostvarivanja prava na mirovinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koje se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom FMF-FMF-Civil. zaš. progr. deminir. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik) 
  ODLUKA o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koje se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom FMF-FMF-Civil. zaš. progr. deminir. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za mjesec decembar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za mjesec prosinac 2011. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 24. ODLUKA o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika Revolving fonda za lokalni razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika Revolving fonda za lokalni razvoj (hrvatski jezik)    
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/12 /18.1.2012./
 26. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Tehnički remontni zavod“ d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „Tehnički remontni zavod“ d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/12 /20.1.2012./
 27. ODLUKA o donošenju Federalnog plana upravljanja otpadom 2012 – 2017
 28. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Glavnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Glavnom tajništvu Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za 2011. godinu
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)  
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik) 
 33. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik) 
 34. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj 1484/11 od 28.12.2011. godine
 35. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, V. broj 1485/11 od 28.12.2011. godine
 36. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom hidrometeorološkom zavodu, V. broj 1463/11 od 28.12.2011. godine
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/12 /25.1.2012./
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
 40. ODLUKA o odobravanju konačnog rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za IV. kvartal 2011. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/12 /27.1.2012./
 41. ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2012. godine
 42. ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ino radove privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za ino radove gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za pravne i kadrovske poslove gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za inženjering privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za inženjering gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)  
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za tehnička pitanja privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za tehnička pitanja gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora – zamjenika direktora privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja – zamjenika ravnatelja gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora – tehničkog direktora privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja – tehničkog ravnatelja gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o izmjenama Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
 51. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o akontativnoj isplati dijela dobiti JP Elektroprivreda BiH” i “BH Telecom” d.d. Sarajevo za 2011. godine
 52. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora “KTK Visoko” d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora “KTK Visoko” d.d. Visoko   (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant –KR) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za financiranje obveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant –KR) (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 57. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Rebalans plana i programa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Rebalans plana i programa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu (bosanski jezik)
 59. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/12 /1.2.2012./
 60. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju odobrenja Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Goraždu za ispravku upisa koji se odnosi na k.č. 2707/1, zk.ul. 81, k.o. Ilovača, općina Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju odobrenja Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Goraždu za ispravku upisa koji se odnosi na k.č. 2707/1, zk.ul. 81, k.o. Ilovača, općina Goražde (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo za period 2012-2014.  godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo za razdoblje  2012-2014.  godine (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora d.d. “Fabrika duhana Sarajevo” (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora d.d. “Fabrika duhana Sarajevo” (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 10/12 /3.2.2012./
 65. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o usvajanju Strategije i Akcionog plana za provođenje Strategije upravljanja poljoprivrednim zemljištem na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strategije i Akcionog plana za provođenje Strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o visini troškova temeljne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog saveza Bosne i Hercegovine tokom nastupa Davis Cup reprezentacije BiH u 2012. godini  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog saveza Bosne i Hercegovine tokom nastupa Davis Cup reprezentacije BiH u 2012. godini  (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“ vezano za manifestaciju ATP Chalenger tour „indoor“ teniski turnir „Sarajevo Open 2012“  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“ vezano za manifestaciju ATP Chalenger tour „indoor“ teniski turnir „Sarajevo Open 2012“  (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“  za I. kvartal 2012. godine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/12 /8.2.2012./
 73. ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/12 /10.2.2012./
 74. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/12 /15.2.2012./
 75. ODLUKA o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Federalne novinske agencije za donošenje Odluke o razrješenju direktora i zamjenika direktora Agencije
 76. ODLUKA o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Federalne novinske agencije za donošenje Odluke o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Agencije
 77. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS “Vitezit” d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS “Vitezit” d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 79. ODLUKA o izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranioca (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranitelja (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o davanju na korištenje iz federalnih robnih rezervi lož ulja Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 81. ODLUKA o promjeni implementatora za LOT-3 Sarajevske zaobilaznice na Koridoru Vc
 82. ODLUKA o davanju na korištenje iz federalnih robnih rezervi lož ulja Vladi Kantona 10
 83. ODLUKA o davanju na korištenje iz federalnih robnih rezervi lož ulja Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona
 84. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Tračin-Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Tračin-Konjic (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti” za I kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinanciranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti” za I kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o odobravanju sticanja dionica privrednog društva “Pobjeda sport” d.d. Goražde inozemnoj firimi “Umarex Sportwafen GmbH&Co.KG” Njemačka, u iznosu većem od 49 ukupnog dioničkog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju stjecanja dionica gospodarskog društva “Pobjeda sport” d.d. Goražde inozemnoj firimi “Umarex Sportwafen GmbH&Co.KG” Njemačka, u iznosu većem od 49 ukupnog dioničkog kapitala (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za januar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za siječanj 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/12 /22.2.2012./
 89. ODLUKA o davanju na korištenje iz federalnih robnih rezervi lož ulja vladama kantona u Federaciji BiH
 90. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzoriranja HKK “ŠIROKI TT –Kabeli”
 94. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzoriranja manifestacije Mostarsko proljeće – Dani matice Hrvatske
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/12 /24.2.2012./
 95. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (hrvatski jezik)
 97. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju (hrvatski jezik)
 98. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 99. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (hrvatski jezik)
 100. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju (hrvatski jezik)
 101. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 102. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog ravnatelja za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 103. ODLUKA o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 104. ODLUKA o izmjeni Odluke o  utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
 105. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/12 /29.2.2012./
 106. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/12 /2.3.2012./
 107. ODLUKA o davanju saglasnosti za angažovanje spoljnih saradnika u toku organizovanja stručne obuke polaznika Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za angažiranje vanjskih suradnika tijekom organiziranja stručne obuke polaznika Policijske akademije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 108. ODLUKA o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju revidiranog Akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju revidiranog Akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 109. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekata u kasarni “Slimena” Općini Travnik
 110. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provođenje Zakona o matičnim knjigama u periodu 2012. i 2013. godine (zadaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcioni plan za provedbu Zakona o matičnim knjigama u razdoblju 2012. i 2013. godine (zadaci Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova) (hrvatski jezik)
 111. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave – direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave – direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 112. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 113. ODLUKA o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 114. ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje Paviljona “F” Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Paviljona “F” Policijske akademije  Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 115. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima – Transfer Željeznicama FBiH” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 116. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 117. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer pojedincima - potpora povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer pojedincima - potpora povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 118. ODLUKA o usvajanju Strategije obuke za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strategije obuke za uposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 119. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Trust Fonda Evropske komisije IPA namijenjenog za vodoopskrbu i kanalizaciju u Živinicama po Projektu “Zaštite kvaliteta voda” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Trust Fonda Evropske komisije IPA namijenjenog za vodoopskrbu i kanalizaciju u Živinicama po Projektu “Zaštite kvalitete voda” (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Uputstvo za postupanje i rad predstavnika federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija u radu posebnih komisija, radnih grupa, vijeća, odbora, kao i bilo kojeg drugog tijela formiranog radi provedbe poslova iz domena evropskih integracija, a u skladu sa nadležnostima Federacije Bosne i Hercegovine 
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje članova radnih grupa za evropske integracije koje će djelovati u sastavu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i u radu tijela za praćenje procesa reformi u Bosni i Hercegovini
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radne grupe za programiranje IPA 2012-2013. u skladu s prioritetima Evropske komisije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/12 /9.3.2012./
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik) 
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Glavnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o prenosu sredstava od GSM licence
  Službene novine Federacije BiH», broj 23/12 /14.3.2012./
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom  „Binas“ d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  kojim se uskraćuje prethodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom  „Binas“ d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o vraćanju putničkog motornog vozila
 10. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – za objekat Riva Trpanj“ utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Cjenovnik usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za februar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za veljaču 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 24/12 /16.3.2012./
 13. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o rotaciji direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Bihaću
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja - boraca” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno – domovinskog rata” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja – udruge proistekle iz posljednjeg domovinskog /odbrambeno-oslobodilačkog rata” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu , Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive – Jajce” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive – Jajce” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju Počitelja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju Počitelja” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za NP “Una” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za NP “Una” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/12 /21.3.2012./
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 26. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta  Evropske unije (EC IPATF) za drugi Projekt upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta  Europske unije (EC IPATF) za drugi Projekt upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obvezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/12 /23.3.2012./
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod zdravstvenog  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu  Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim razinama vlasti – za Zavod zdravstvenog  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu  Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora J.U. Federalne novinske agencije
 34. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federaciji Bosne i Hercegovine za obustavu doznaka sredstava naplaćenih po komisionim kreditima Vlade Federacije BiH na ime obezbjeđenja povrata kredita društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/12 /28.3.2012./
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju – člana Uprave J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju – člana Uprave J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar za period 2012-2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar za period 2012-2014. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu
 42. ODLUKA o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa  (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta  (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/12 /30.3.2012./
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima – JP „Aerodrom Mostar“ (za nabavku neophodne opreme) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim poduzećima – JP „Aerodrom Mostar“ (za nabavku neophodne opreme) utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za pravne i opće poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za pravne i opće poslove (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za računovodstvo i finansije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za računovodstvo i financije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za računovodstvo i finansije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za računovodstvo i financije (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za održavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za održavanje (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za održavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za održavanje (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje direktora (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju nabavke jednog putničkog vozila za potrebe Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole JP-u Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za izgradnju dijela autoceste na Koridoru Vc – dionica: Svilaj – Vukosavlje
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Tešanj za uklanjanje osam objekata izgrađenih na izletištu „Kiseljak“ Općina Tešanj
 11. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila
 12. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama Odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/12 / 4.4.2012./
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne i opće poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne i opće poslove (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „Rudex“ d.o.o., Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se gospodarskom društvu „Rudex“ d.o.o., Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari tipa ANFO (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 20. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku
 21. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju direktora – predsjednika Uprave
 23. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za prodaju obveznica na osnovu civilnih poslova sa Republikom Irak
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcioni plan za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcijski plan za 2012. godinu (hrvatski jezik)
  PRILOG ODLUKE 194
  PLAN KOMUNIKACIJE VLADE FEDERACIJE
  KOMUNIKACIJSKI AKCIONI PLAN 2012. GODINE
 25. ODLUKA o četvrtoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o četvrtoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o prenosu računarske opreme nabavljene kroz okončani projekat „Tehničke pomoći socijalnom osiguranju“ SITAP krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu računarske opreme nabavljene kroz okončani projekat „Tehničke pomoći socijalnom osiguranju“ SITAP krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za proces vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava“Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za proces vakcinacije i sufinanciranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/12 /11.4.2012./
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udrugama potrošača“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju sticanja dionica privrednog društva „Pobjeda Sport“ d.d. Goražde inozemnoj firmi „Umarex Sporwafen GmbH&Co.KG“, Njemačka, u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala
 30. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol postignutom dogovoru Federalnog zavoda za penzijsko/invalidsko osiguranje, Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Hotela „Ero“ d.o.o. Mostar, vezano za regulisanje međusobnih odnosa u vezi sa Ugovorom o zakupu poslovnog prostora – Istočno krilo Hotela „Ero“ Mostar  
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Centar Sarajevo za prodaju stana na kojem postoji stanarsko pravo u dijelu 3/20 vlasništvo Drvno industrijskog preduzeća iz Nove Gradiške, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Centar Sarajevo za prodaju stana na kojem postoji stanarsko pravo u dijelu 3/20 vlasništvo Drvno industrijskog preduzeća iz Nove Gradiške, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za mart 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za ožujak 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/12 /13.4.2012./
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja za vršenje dužnosti direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
 37. ODLUKA o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za kinematografiju” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 38. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz revolving fonda Lokalne inicijative i odobravanju kredita društvu “Pretis” d.d. Vogošća – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz revolving fonda Lokalne inicijative i odobravanju kredita društvu “Pretis” d.d. Vogošća – Sarajevo (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/12 /25.4.2012./
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za tehničke poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za tehničke poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za II. kvartal 2012. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/12 /27.4.2012./
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – AKAZ“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/12 /3.5.2012./
 47. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Hitna sanacija dijela ceste u naselju Slatina u Tuzli (dionica od MZ Slatina do zgrade Tuzlanskog kantona), sanacija dijela sjeverne saobraćajnice u Tuzli (dionice od “Male pijace do tenisa”), asfaltiranje ulice Armije BiH MZ Solina i asfaltiranje ulice Pašage Mandžića MZ Tušanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 48. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalne ceste u ulici Novo naselje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Harbaši (MZ Mutnik) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Donji Konjodor – Fejzagići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Abdići – Velići –Đogići (MZ Liskovac) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Trostruki klanac – Lipa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih puteva iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Centar – Jukanovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 5. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Infrastruktura gradskog stadiona “Banja Ilidža” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Domaljevac – Brvnik – Grebenice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta: Orašje – Kostrč- Matići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010.godinu
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta R448 Jabuka – Kriva Draga iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010.godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta u Općini Prozor – Rama iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010.godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalne ceste u Drežnici iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010.godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija gradskih saobraćajnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnih cesta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnih cesta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalne ceste u Općini Grude: Grude – Dragićina, Ledinac – Podledinac i Poteševica – Jabuka iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Obilaznica Trn – Vaganj – Puringaj i lokalna cesta Kruševo – Knešpolje – Ljuti Dolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta u naselju Grkovci iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta M16 skijaški centar iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Lipa – Mesihovina iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta R 413A Dolac – Ovnak – Zenica, izgradnja donjeg stroja dionice Kraban – Han Bila 1=1 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja mosta preko rijeke Vrbas u naselju Gračanica, Opština Bugojno iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lok. put Prusac – Ajvatovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Očevje – Mižnovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija dionice lok. ceste  Vareš – Očevlje - Ligatići – Olovo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta Luke – Donja Borovica – Gornja Borovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja ceste na području općine Žepče i to: Žepče – Osova – Dubravica (Zavidovići) i Žepče – Karaula – Ozimica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Kozarice – Tromeđa u MZ Mahmića selo i Jezerski, općina B. Krupa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Rojnica – Lubanovo brdo u MZ Tržačka Raštela iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Regulacija dijela putne komunikacije i kanalizacionih i otpadnih voda na dionici puta M18 od Osnovne škole “Djurdjevik” do mjesne džamije iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja mosta na rijeci Turiji (Mosorovac) na putu R471 uz rehabilitaciju i sanaciju kolovoza, nastavak od Babica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih cesta u MZ Velino selo – Općina Čelić iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnog puta Prusac – Ajvatovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta za naselje Bistrica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 33. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Gromljak – Višnjica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 34. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnih puteva: 1. lokalni put Kaćuni – Visoko, dionica Lugovi – Pašić iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 35. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta MZ Kamenica – izgradnja trotoara na M5 Kamenica - Bihać iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja cestovne infrastrukture za povratnička naselja na području Opštine Srebrenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni putevi iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalne ceste Brina u Livnu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 39. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puta Košćan – Aleksići, dionica pristupnog puta za kampus centar iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 40. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lok. put Krajšine – Uzunovići, Općina Stolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 41. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija i asfaltiranje ceste Gabela – Gabela Polje i sanacija i asfaltiranje ceste kroz naseljeno mjesto Modrič u Općini Čapljina iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 42. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Završetak rekonstrukcije lok. ceste L.13 za Podveležje  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 43. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Bila Lipa (dovršetak, preostalo cca. 2800 m) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 44. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Asfaltiranje gradskih ulica Kupres i to u naseljima: Čardačica i brijeg, Kratelj i Čardačica 2. iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 45. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih cesta u Općini Grude iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009 .godinu
 46. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put R418B Šćipe – Kute, Općina Prozor iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 47. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Barevo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 48. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija trotoara (pješačka staza u ulici Branilaca) na regionalnom putu Kakanj – Visoko u gradu Visoko iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Asfalterski radovi na lokalnom putu za Pećuj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Asfalterski radovi na lokalnom putu Rostovo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 51. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Marin Han - Džamija, Tešanj – Raduša iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 52. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta u Općini Tešanj: put Tugavići – Hasanbašići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 53. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Medakovo: Put Huremovići – Brezovaća iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 54. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Džemilić Planje – put Pire – Šaćirovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 55. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puta Luke – Pomenići iz MZ Dabravine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 56. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta za selo Smršnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 57. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Očevija –Mižnovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 58. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija kolovoza Regionalnog puta R459 Šibošnica – Brnjik – Vražići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 59. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija reg. puta R459 Tuzla – Šibošnica, dionica Lovački dom – Šibošnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 60. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih puteva u Općini Goražde iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Regionalni put Hadžići – Lepenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Mašinovići u MZ Jezerski, Bosanska Krupa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Donji Memići – Sivići  (MZ Stijena) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu
 4. ODLUKA o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za period 2012.-2014. godina (bosanski jezik)        
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za period 2012.-2014. godina (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2012. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiju nedjelju” (bosanski jezik)        
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih sredstava koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2012. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiju nedjelju” (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tokom aktivnosti Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tjekom aktivnosti Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija i sanacija regionalne ceste Masna Luka – Blidinje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija  i rekonstrukcija lokalnih cesta u Općini Ljubuški iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta u MZ Grabovine, Općina Čapljina iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Nastavak sanacije regionalnog puta R448 Hrenovica – Goražde iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Ljusina – Kubeti iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija regionalne ceste Lukavac – Živinice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja lokalnih cesta u Općini Doboj Istok: lokalni put Klokotnica – Gaj Brijesnica Velika i lokalni put Lukavica Rijeka – Nova džamija iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste u MZ Banovići Selo – Selo II iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih cesta u Općini Čelić, dionice: ulica Zmaja od Bosne u Čeliću i Stari Brnjik MZ Brnjik iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija dijela ceste R463 D. Mahala – Gradačac u Orašju iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Donji Memići – Hirkići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Abdići – MZ Ćoralići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Balići – Hirkići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Pudin Han – Velagići  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Ulica Musa Ćazima Ćatića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Ulica Branilaca Bužima iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Trostruki Klanci – Lipa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Podgredina – Tromeđa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Čajići – Gorica – Drim iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Džehveruša – Selište iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Obnova i ojačanje kolovoza regionalne ceste R 465 Žepče – Zavidovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Obnova i ojačanje kolovoza regionalne ceste R 444 Dabravine – Vareš iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste u MZ Banovići Selo – Selo II iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija R413b: Gostilj – Dobretići – Jajce, dionica Rudnik, L= 300 m, od P43 do P56 iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija R413a: Dolac – Ovnak – Zenica, izgradnja gornjeg stroja dionice: Kraban – Han Bila, 1=1,6 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/12 /4.5.2012./
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o korištenju sredstava sa podračuna u okviru JRT broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-Pos.TR sredstva za zaštitu i spašavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o korištenju sredstava sa podračuna u okviru JRT broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-Pos.TR sredstva za zaštitu i spašavanje (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tokom Sportskih igara mladih od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/12 /9.5.2012./
 38. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u društvu UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u društvu UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o raspodjeli dobiti J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. za 2011. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/12 /11.5.2012./
 43. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za I kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava očevidaca genocida za I kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za I kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za I kvartal 2012. godine (hrvatski jezik )
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u  2011. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u  2011. godini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/12 /16.5.2012./
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti za uništenje vozila bivšeg Novinskog preduzeća „Večernje novine“ Sarajevo
 1. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo  - Federalne direkcije za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Pretis“ d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – sufinansiranje izgradnje dionice autoputa na koridoru Vc“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – sufinanciranje izgradnje dionice autoputa na koridoru Vc“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za I. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za I. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju na korištenje informatičke opreme kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje informatičke opreme kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za dodjelu opreme na poklon učesnicima takmičenja organizovanog u okviru obilježavanja sedmice globalne sigurnosti  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za dodjelu opreme na poklon sudionicima natjecanja upriličenog u sklopu obilježavanja tjedne globalne sigurnosti  (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za I. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca  i invalida odbrambeno –oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca  i invalida odbrambeno –oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“ za II kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna  Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinanciranje Projekta „Potpora mrežama socijalne sigurnosti“ za II kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o pristupanju izradi Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju izradi Programa ruralnog razvitka Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/12 /18.5.2012./
 14. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ putničkog automobila za potrbe Arhiva Federacije
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan i program Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan i program Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za prevenciju zloupotrebe opojnih droga“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 19. ODLUKA o izdvajanju javnih sredstava po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga na poseban transakcijaki račun u okviru jedinstvenog računa Trezora
 20. ODLUKA o usvajanju Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 1. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje „Sanska Ilidža“ u Sanskom Mostu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa 1. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje „Sanska Ilidža“ u Sanskom Mostu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade Federacije BiH i Međunarodne finansijske korporacije – Program poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u Bosni i Hercegovini (IFC)
 23. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za april 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za travanj 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekta farme Jasenice
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/12 /23.5.2012./
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na „Program realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za distribuciju električne energije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za razvoj (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za pravne poslove (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za opskrbu električnom energijom (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za proizvodnju električne energije (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora za proizvodnju i razvoj
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
 35. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstava za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Projekta „Registracija građana koji žive u opštini Srebrenica, a prijavljeni su na području Federacije Bosne i Hercegovine“
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/12 /25.5.2012./
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Sporazum o raskidu Ugovora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o raskidu Ugovora (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/12 /1.6.2012./
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog prometa (hrvatski jezik)  
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH , d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i financiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH , d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za tehničke poslove i proizvodnju (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za ekonomsko-pravne i financijske poslove (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o suradnji u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja članova njihovih porodica, za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odličja članova njihovih porodica, za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste M-18 Sarajevo – Tuzla, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj „Karaula“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste M-18 Sarajevo – Tuzla, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj „Karaula“ (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja na putničkom motornom vozilu marke Volkswagen – Passat 3,2 FSI (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja na putničkom motornom bvozilu marke Volkswagen – Passat 3,2 FSI (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)      
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)              
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/12 /6.6.2012./
 8. ODLUKA o potvrđivanju Sporazuma o utvrđivanju konačne osnovice plaće za 2011. godinu
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za maj 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federacji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za svibanj 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Zakona o matičnim knjigama u periodu 2012. i 2013. godina (zadaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova) (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan za provedbu Zakona o matičnim knjigama u razdoblju 2012. i 2013. godina (zadaci Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova) (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku (bosanski jezik)
  ODLUKA o ostvarivanju prava temeljem neuposlenosti povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/12 /8.6.2012./
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti – liječenje od tuberkuloze neosiguranih lica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim razinama vlasti – liječenje od tuberkuloze neosiguranih lica” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
  Službene novine Federacije BiH», broj 51/12 /13.6.2012./
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar o usvajanju novog teksta Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar o usvajanju novog teksta Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva “Bosnalijek” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva “Bosnalijek” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Protokola o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ImmoFinanzCenterInternational finance Management
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u skaldu sa članom XVI Aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
 23. ODLUKA o usvajanju Programa “Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 24. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije  - ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije  - ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta  (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o uvjetima i načinu realizacije Programa “Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostru Republike Srpske
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/12 /15.6.2012./
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za korištenje dijela sredstava revolving fonda Projekta Lokalne inicijative (LIP) za obezbjeđenje garancija izdatih za privredno društvo Igman d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za korištenje dijela sredstava revolving fonda Projekta Lokalne inicijative (LIP) za obezbjeđenje garancija izdatih za gospodarsko društvo Igman d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/12 /20.6.2012./
 36. ODLUKA o kriterijima za imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/12 /22.6.2012./
 37. ODLUKA o kriteriju za utvrđivanje Prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriteriju za utvrđivanje Prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 /27.6.2012./
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo iz reda predstavnika sindikata
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/12 /6.7.2012./
 44. ODLUKA o davanju na korištenje opreme Javnoj ustanovi Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje opreme Javnoj ustanovi Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o tiskanju i distribuciji matičnih knjiga i izvadaka iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/12 /11.7.2012./
 46. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2012. godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2012. godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/12 /13.7.2012./
 47. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za juni 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za lipanj 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 61/12 / 18.7.2012./
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovor o prijenosu udjela u JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa
 1. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o raspisivanju konkursa za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/12 /20.7.2012./
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o terminalima
  Službene novine Federacije BiH», broj 63/12 /25.7.2012./
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora društva za proizvodnju i razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja društva za proizvodnju i razvoj (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora društva za ekonomsko – finansijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja društva za ekonomsko – financijske poslove (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o dodjeli nagrade Fudbalskom klubu „Željezničar“ Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Fudbalskom klubu „Željezničar“ Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom košarkaškom klubu Čelik iz Zenice (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom košarkaškom klubu Čelik iz Zenice (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dodjeli nagrade Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima koje se finansiraju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za Fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za Fond za izdavaštvo“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, zemljišta i kotlovnice Općini Bihać za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać
 13. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju na raspolaganje kasarne „Husein kapetan Gradaščević“ u Tuzli Univerzitetu u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju na raspolaganje kasarne „Husein kapetan Gradaščević“ u Tuzli Univerzitetu u Tuzli (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za pokretanje postupka legalizacije objekta Komande zgrade u Goraždu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za pokretanje postupka legalizacije objekta Komande zgrade u Goraždu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na zakup poslovnog objekta za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na zakup poslovnog objekta za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim razinama vlasti – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prenosu razlike izvršenih ulaganja za izradu saobraćajne studije izvodljivosti autoceste Tuzla – Orašje sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu razlike izvršenih ulaganja za izradu saobraćajne studije izvodljivosti autoceste Tuzla – Orašje sa Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju otvaranja deviznog računa Energoinvestu d.d. Sarajevo u Banque SBA S.A. Paris – Francuska (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju otvaranja deviznog računa Energoinvestu d.d. Sarajevo u Banque SBA S.A. Paris – Francuska (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o prenosu razlike izvršenih ulaganja za izradu saobraćajne studije izvodivosti i studije uticaja na okoliš brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu razlike izvršenih ulaganja za izradu prometne studije izvodivosti i studije uticaja na okoliš brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf sa Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), sportskim savezima
 24. ODLUKA o kriterijima i načinu upravljanja Revolving fondom uspostavljenim u projektu poboljšanja pristupa malih i srednjih poduzeća financijskim sredstvima
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu
  Službene novine Federacije BiH», broj 64/12 /27.7.2012./
 26. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilanse
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova
 31. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dodjeli na trajno korištenje putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o implementaciji dogovorenih principa o raspodjeli imovine
 35. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/12 /8.8.2012./
 36. ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava za rad Federalne komisije za procjenu šteta za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava za rad Federalnog povjerenstva za procjenu šteta za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću Hidrogradnja d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću Hidrogradnja d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Remontni zavod Travnik”d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću “Remontni zavod Travnik”d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Remontni zavod” d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Remontni zavod” d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine D.O.O. Mostar br. NO -1.01-846-5/12, NO -1.01-846-6/12 i NO -1.01-846-7/12 od 09.03.2012. i br. NO-1.01-3392-5/12 od 12.07.2012. godine, kojim su usvojeni finansijski izvještaji, Godišnji izvještaj o poslovanju i Izvještaj neovisnog revizora o reviziji seta finansijskih izvještaja JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, za 2011. godinu
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje
 45. ODLUKA o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o djelimičnom razrješenju sudskog spora putem medijacije
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za potpisivanje Aneksa ugovora o sponzoriranju Sarajevo Film Festivala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za potpisivanje Aneksa ugovora o sponzoriranju Sarajevo Film Festivala (hrvatski jezik)  
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sponzoriranje HKK “Široki WWin” (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sponzoriranje HKK “Široki WWin” (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)      
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)      
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica  (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/12 /17.8.2012./
 1. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/12 /22.8.2012./
 3. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz revolving fonda lokalne inicijative i odobravanje kredita PS Vitezit d.o.o. – Proizvodnja eksplozivnih i pripalnih sredstava - Vitez
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/12 /24.8.2012./
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/12 /29.8.2012./
 5. ODLUKA o pokretanju aktivnosti za podnošenje prijedloga za izmjene i dopune kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o preuzimanju prava osnivača Javnog preduzeća JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti Mikrokreditnoj fondaciji LOK za kapitalizaciju sredstava po Projektu Lokalne inicijative I. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Mikrokreditnoj fondaciji LOK za kapitalizaciju sredstava po Projektu Lokalne inicijative I. (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora (HSEP) – Dodatno finansiranje“ za III. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinanciranje Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora (HSEP) – Dodatno financiranje“ za III. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za utrošak neutrošenih sredstava za izgradnju dionica autoceste Zenica – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za utrošak neutrošenih sredstava za izgradnju dionica autoceste Zenica – Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja magistralnih cesta koje prolaze kroz uže gradsko područje Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja magistralnih cesta koje prolaze kroz uže gradsko područje Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za II. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za II. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance na osnovu iračkog duga (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za II. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava očevidaca genocida za II. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za II. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za II. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Projekta „Potpora mrežama socijalne sigurnosti“ za III. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/12 /31.8.2012./
 17. ODLUKA o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava privrednom društvu “KTK Visoko”d.d. Visoko
 18. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju interesa i potrebe za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju interesa i potrebe za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) 
 19. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 21. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostavarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je je iznos u isplati za juli 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Trust Fonda Evropske komisije IPA za Projekt kanalizacionog sistema u Ljubuškom (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Trust Fonda Evropske komisije IPA za Projekt kanalizacionog sustava u Ljubuškom (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke Željezničke Javne Korporacije kao dijela transportne korporacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke Željezničke Javne Korporacije kao dijela transportne korporacije (hrvatski jezik) 
 24. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski  jezik)   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/12 /5.9.2012./
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta za Projekt „Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH – željeznički transport“ u okviru programa IPA 2009 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta za Projekt „Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH – željeznički transport“ u okviru programa IPA 2009 (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata - (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata - (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o razvrstavanju javne ceste Drežnik (bolnica Kreka) – raskrsnica Siporeks u javnu magistralnu cestu M-4 Tuzla – Lukavac
 31. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/12 /7.9.2012./
 32. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava „Transfer za političke partije i koalicije„ za III. kvartal 2012. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/12 /12.9.2012./
 33. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/12 /14.9.2012./
 34. ODLUKA o prenosu dionica JUBMES banke Beograd na Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo - Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo - Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 13, Općina Novo Sarajevo, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 13, Općina Novo Sarajevo, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije gospodarskom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjenama odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 41. ODLUKA o sufinansiranju  najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za avgust 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju  najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za kolovoz 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o prestanku rada Poljoprivrednog instituta d.o.o. Butmir Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o prestanku rada Poljoprivrednog instituta d.o.o. Butmir Sarajevo (hrvatski jezik) 
 44. ODLUKA o podršci kandidature Grada Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo za domaćina Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala 2017. godine (EYOWF 2017)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom, službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/12 /19.9.2012./
 46. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar
 47. ODLUKA o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utemeljenju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)   
 48. ODLUKA o dodjeli nagrade Košarkaškom klubu HKK „Široki WWIN“ iz Širokog Brijega (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Košarkaškom klubu HKK „Široki WWIN“ iz Širokog Brijega (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima – Konsolidacija rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2012. godinu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)  
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim poduzećima – Konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2012. godinu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)  
  ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju liste gospodarskih društava u kojim ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/12 /21.9.2012./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Boru, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Boru, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Užicu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Užicu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Subotici, Autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Subotici, Autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Kragujevcu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Kragujevcu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Prištini - Kosovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Prištini - Kosovo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Prištini - Kosovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko koja se nalazi u Prištini - Kosovo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/12 /26.9.2012./
 11. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/12 /28.9.2012./
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija Kaćuni-Hadrovice (200.000,00 KM)-M i Kaćuni-Lugovi (100.000,00 KM) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja gradske obilaznice u Olovu, od regionalne ceste R 467 Olovo (Karagino polje)- magistralna cesta M18  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija regionalne ceste Previle –Jasenice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija i sanacija puta Ljubuša-Ječmišta i Odžak iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija pristupnih puteva na R-419 iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja nogostupa Boboška – Višnjica, kao i Gradske ulice od Osnovne škole do Obilaznice i Boboška – Grafotisak iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja mosta preko rijeke Lepenice u Bukovici na dionici Lepenica (R443a)- Sastavci (R443a) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja puta slapnica (Škola-Groblje) u općini Kakanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja puta Kakanj –Dumanac u općini Kakanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja puta Miljanovci – Lončari u Općini Tešanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta uređenje ulice Kneza Mutimira u Livnu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva na području MZ Han Bila, Mehurići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva na području MZ grada Travnika iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnih puteva: 1. Lokalni put Kaćuni-Fojnica (dionica Hadrovci-Vladića vrh) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Raduša: put Kotlanice-Kulica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lokalne ceste za selo Obrenovci iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva na području MZ  Turbe iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i 2010. godinu
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Breza – Slivno –Kujave –Orahovo – Mahumatovića rijeka iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lok. cesta Šije – Rakmani – Rakman iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008/09. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Tarčin – Kreševo 1=5 km, rekonstrukcija dionice Blinje 1=2 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008/09. i 2009/10. godinu
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta cesta Medakovo – Šije iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008/09. godinu
 33. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta put Brestovac – Zorići –Mamića brdo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008/09. godinu
 34. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija puta Luke – Pomenići MZ Dabravine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 35. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija i rekonstrukcija ulica: Proleterska, Sedata Karića i Bosanska u Općini Odžak iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija i rekonstrukcija IX (od VIII do XIV) ulice u Općini Orašje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Borota – Donja Dubica – Osječak – N. Grad u Općini Odžak iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta put Huići, Ključ iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008/09. godinu
 39. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta saobraćajnica kod Kamene Ćuprije u Konjicu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009/10. godinu
 40. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija puta u selu Kaoštice na relaciji most Kaoštice – Harem u Općini Višegrad iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 41. ODLUKA o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 Lašva  - Stup, dionica: Bilješevo – Kakanj ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica – Sarajevo na koridoru Vc sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 Lašva  - Stup, dionica: Bilješevo – Kakanj ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica – Sarajevo Sarajevo na koridoru Vc sa Javnog poduzeća Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o imenovanju dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o oslobađanju od plaćanja cestarine vozila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o oslobađanju od plaćanja cestarine vozila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava iz člana 141a. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava iz članka 141a. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ za IV. kvartal 2012. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/12 /3.10.2012./
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za II i III kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za II i III kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministrastvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministrastvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministrastvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/12 /10.10.2012./
 2. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava „Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama-Sufinansiranje izgradnje Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih lica BiH –Vlašić“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,  Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava „Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama-Sufinanciranje izgradnje Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih lica BiH –Vlašić“, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom  FMF-FMF-Civil. zaš. progr. deminir. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom  FMF-FMF-Civil. zaš. progr. deminir. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinanciranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije–ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije–ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006-2016. za period 2013-2014. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljske skrbi i obitelji pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006-2016. za period 2013-2014. godina (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom krstu/križu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2013. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2013. godini (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine za dizel-gorivo za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za septembar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za rujan 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/12 /17.10.2012./
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Košarkaškog kluba „Bosna“ u takmičarskoj sezoni 2012/2013. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tijekom aktivnosti Košarkaškog kluba „Bosna“ u natjecateljskoj sezoni 2012/2013. godina (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o uslovima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o uslovima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za III. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za III. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za III. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za III. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtva svjedoka genocida za III. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtva očevidaca genocida za III. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/12 /19.10.2012./
 26. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju prodaje starih putničkih vozila i nabavke novih putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje starih putničkih vozila i nabavke novih putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva “Benevolencija”
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva “Prosvjeta”
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva “Napredak”
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva “Preporod”
 34. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o raspoređivanju prostora za smještaj i preseljenje federalnih ministarstava i Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine u objekat Geodetskog zavoda, Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 95, u skladu sa Zaključkom V. broj 358/07 od 23.05.2007. godine i Odlukom V. broj 706/08 od 06.08.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o raspoređivanju prostora za smještaj i preseljenje federalnih ministarstava i Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine u objekat Geodetskog zavoda, Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 95,  sukladno sa Zaključkom V. broj 358/07 od 23.05.2007. godine i Odlukom V. broj 706/08 od 06.08.2008. godine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”  (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”  (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u objektu JP Geodetski zavod BiH u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u objektu JP Geodetski zavod BiH u Sarajevu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća “B&H Airlines” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o usklađivanju osnivačkog akta Javnog poduzeća “B&H Airlines” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/12 /29.10.2012./
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer – implementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja FBiH 2009-2013. godine“ utvrđenog  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer – implementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja FBiH 2009-2013. godine“ utvrđenog  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak Male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora gospodarskog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak Male privatizacije (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2012. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/12 /31.10.2012./
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na Kazneno-popravne zavode (bosanski jezik)  
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na Kazneno-popravne zavode (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o šestim izmjenama i dopunama Statuta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o šestim izmjenama i dopunama Statuta (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o petim izmjenama i dopunama Statuta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o petim izmjenama i dopunama Statuta (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom agromediteranskom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“  Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom agromediteranskom zavodu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o tiskanju i distribuciji izvadaka iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/12 /2.11.2012./
 8. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Tuzlanska televizija” d.o.o. Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Tuzlanska televizija” d.o.o. Tuzla (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju nabavke dva nova terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave dva nova terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija R440: Stara Bila – Han Bila, dionica Rudnik - Han Bila, L=2,00 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta nastavak rekonstrukcije regionalne ceste Kreševo – Tarčin iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja puta Arnauti u Općini Zenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja dijela puta D. Kakanj – Kondžilo u Općini Kakanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja puta Krševac u Općini Kakanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja puta D. Čajno – G. Čajno u Općini Visoko iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija tri dionice lokalnih puteva u MZ Tupković (dvije dionice) i MZ Kovači (jedna dionica) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija dvije dionice lokalnih puteva u MZ Podgajevi iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija ulice Hazna (umjesto Kadić mahala) u Gradačcu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta modernizacija lokalnog puta od regionalne ceste Kalesija – Sapna do Memića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija ceste Hadžići – Lepenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta nastavak sanacije ulica u Odžaku: Proleterske ulice, ulice K. Hadžiefendića, ulica Atifa Šapčanina, ulica Sedata Karića i Bosanske ulice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za finansiranje Projekta “Tehnička podrška za unaprjeđivanje investicione klime i institucionalno jačanje” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju (SIDA) za financiranje Projekta “Tehnička podrška za unaprjeđivanje investicijske klime i institucionalno jačanje” (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u općini Čapljina: Lokve –Gagrice, Bivolje Brdo-Domanovići, Bivolje Brdo –Sevaš njive iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Fra Mladen Hrkać” Zagreb, Republika Hrvatska, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Fra Mladen Hrkać” Zagreb, Republika Hrvatska, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji NOVA NADA iz Norveške, Fredrikstad-1632, Theodor Kollersvei 98, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji NOVA NADA iz Norveške, Fredrikstad-1632, Theodor Kollersvei 98, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa I. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak općina Tešanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa I. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak općina Tešanj (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih cesta u općini Stolac: lokalni put Pileta-Prenj, Gorica, Riđica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija cesta u općini Prozor-Rama: Šćipe-Kute, R418b, Prozor – Konjic iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/12 /7.11.2012./
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/12 /9.11.2012./
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izmirenju obveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izmirenju obveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/12 /14.11.2012./
 37. ODLUKA o izmjenama Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 38. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01.-31.12.2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvješća o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/12 /16.11.2012./
 40. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog vozila i nabave novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo o utvrđivanju konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo o utvrđivanju konačne situacije izvršenih radova na financiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo o konačnom obračunu sufinansiranja obavljanja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo o konačnom obračunu sufinanciranja obavljanja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za oktobar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za listopad 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o isplati naknade nematerijalne štete za pravomoćne sudske presude iz osnova ratnih tražbina (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati naknade nematerijalne štete za pravomoćne sudske presude iz osnove ratnih tražbina (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta -  Federalnom ministarstvu kulture i športa
 46. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju nabavke motornih vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata potrebnih za rad revizorskih timova
 48. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje  kulturno-historijskog naslijeđa  i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim taksama za period 01.01-31.12.2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje  kulturno-povjesnog naslijeđa  i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za razdoblje 01.01-31.12.2011. godine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ za III kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinanciranje Projekta „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ za III kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova -  Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/12 /21.11.2012./
 1. ODLUKA o odobravanju nabavke novih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave novih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Predstavnički/Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Zastupnički/ Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju prodaje starog i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje starog i nabave novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 100/12 /23.11.2012./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o saradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o suradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalna cesta u Općini Čapljina” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalna cesta u Općini Stolac” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Izgradnja mosta preko rijeke Trešanice, Općina Konjic” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Sanacija lokalnog puta Prača-Čemerničko vrelo” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalni putevi u Općini Odžak” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Izgradnja ceste Orašje-Ugljara-Kostrč-Matići (prvi dio IV faze) i sanacija dijela IX i XVI ulice u Orašju” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Sanacija puta Košćan-Aleksići, dionica pristupnog puta za Kampus Centar” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta”Projektiranje cesta i mostova i sanacija klizišta” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009-2010. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Regionalna cesta Humci-Previle” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Rekonstrukcija lokalnih cesta u općini Livno” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Vrapčići (dionica osnovna škola – M17)” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Rekonstrukcija ulice Hazna u Gradačcu” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni Općine Grdačac” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Rekonstrukcija ceste Šibošnica-Stara Majevica”  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Izgradnja infrastrukture  u poslovnoj zoni Općine Čelić” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu, 2009. godinu i 2010. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Sanacija lokalnih puteva u Kalesiji: ulice Patriotske lige i ulice oslobodilaca Kalesije” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Sanacija dvije dionice lokalnih puteva: 1. sanacija Kovači- spoj putova i 2. sanacija Čitaonica-Autobuska stanica” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta: 1. Sanacija dijela ulice Branilaca Kule Grada u industrijskoj zoni u Gračanici 2. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta kroz naselje Lendići u MZ Gračanica” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 24. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (bosanski jezik)    
  ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o proglašenju organiziranja EYOF-a 2017. godine i trku FIS-a od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine  
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Glumina, Općina Zvornik: 1. Rekonstrukcija i asfaltiranje glavnog puta; Rekonstrukcija i asfaltiranje trase glavni put-mezarje u dužini 730 m; 3. Asfaltiranje puta prema naselju Tulići 345 m; 4. Asfaltiranje puta prema naselju Gajići 705 m” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalne ceste: G. Vitez-G. Bila, Divjak-D. Večerska, Krčevine i Vjetrenice-Preočica” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta ”Mini obilaznica Kiseljak-Veza M5 R443” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Finansiranje dodatnih radova na projektu izgradnje pothodnika u Općini Zavidovići” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalna cesta Bistrica – Ravna- Oruče” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalne ceste u Općini Kakanj (put O.Š. Ahmed Muradbegović Donji Kakanj do naselja Gornji Tičići; rekonstrukcija puta Zagrađe- Begići; rekonstrukcija puta u naselju Halinovići i rekonstrukcija puta u MZ Sopotnica)” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 33. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalna cesta  Poljani- Papratno-Lučići” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 34. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Lokalna cesta Kakanj-Varda-Pope Greben” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu 
 35. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Regionalne ceste na području Općine Visoko” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu 
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Rekonstrukcija dionice Regionalne ceste R474 Tešanj- Novi Šeher” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Sanacija lokalnog puta Sokak” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Izgradnja mosta na R459 prema Koraju” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 39. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta “Modernizacija lokalnih puteva ulice Patriotske lige i Ulice oslobodilaca u Kalesiji” iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 40. ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)   
  ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)    
  ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)            
  ODLUKA o odobravanju uzdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 43. ODLUKA o prijenosu terenskog vozila marke Hyundai Terracan, korištenog u projektu “Tehničke pomoći socijalnom osiguranju” SITAP krajnjem korisniku Regionalni centar “Dr. Safet Mujić”-Dom zdravlja Stolac 
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sklapanje ugovora o sponzorstvu sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)         
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sklapanje ugovora o sponzorstvu sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/12 /28.11.2012./
 45. ODLUKA V. broj 1585/2012
  «Službene novine Federacije BiH», broj 104/12 /5.12.2012./
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  «Službene novine Federacije BiH», broj 105/12 /7.12.2012./
 47. ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke“
 48. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za novembar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za studeni 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 107/12 /12.12.2012./
 49. ODLUKA o odobravanju realizacije projekata po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“- Projekt „Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mahanizacije i staklenika“
  «Službene novine Federacije BiH», broj 108/12 /14.12.2012./
 50. ODLUKA o promjeni namjene šumskog zemljišta u građevinsko u svrhu izgradnje dijela magistralne ceste M-18 Sarajevo-Tuzla, dionica Kladanj-Podpaklenik-potez Karaula
 1. ODLUKA o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 110/12 /21.12.2012./
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)   
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata (hrvatski jezik) 
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)    
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012./
 8. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija na Kazneno-popravne zavode (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija na Kazneno-popravne zavode (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izdvajanju sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti Bosansko-podrinjski kanton Goražde” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti Bosansko-podrinjski kanton Goražde” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izdvajanju sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti Posavski kanton” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti Posavski kanton” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izdvajanju sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti  Kanton 10” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti Kanton 10” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za IV. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za IV. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za IV. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za IV. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA-Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za IV. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)  
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje IDA-Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za IV. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta “Podrške mrežama socijalne sigurnosti” za IV. kvartal 2012. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinanciranje Projekta “Podrške mrežama socijalne sigurnosti” za IV. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik) 
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik) 
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik) 
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)    
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)       
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za IV. kvartal 2012. godine (bosanski jezik)          
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za IV. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik) 
 24. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 27. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija na Generalni tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na rekonstrukciji, promjeni namjene i dogradnji dijela objekta “Doma pilota” u Bihaću  (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na rekonstrukciji, promjeni namjene i dogradnji dijela objekta “Doma pilota” u Bihaću  (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 32. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)       
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik) 
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na zaključivanje Sporazuma o saradnji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na zaključivanje Sporazuma o suradnji (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA broj 1648/2012