Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2009. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2009. GODINI"Službene novine Federacije BiH", broj 1/09 /14.1.2009./

 1. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva" za finansiranje troškova osnivanja, registracije i poslovanja privrednog društva "Unis - group" društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva" za financiranje troškova osnivanja, registracije i poslovanja gospodarskog društva "Unis - group" društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 4/09 /26.1.2009.
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Zasebnog aranžmana između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za "Zamjenu duga II" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Zasebnog aranžmana između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za "Zamjenu duga II" (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje ravnatelja (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elekroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elekroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/09
   /28.1.2009./
 7. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
  Prilog odluke broj 7
 8. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22151630-22 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22151630-22 evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 154-921-20006520-58 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 154-921-20006520-58 evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 6/09
   /2.2.2009./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2009. godinu (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/09
   /4.2.2009./
 12. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa Kuvajtske kreditne linije sa Bor banke d.d. na Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa Kuvajtske kreditne linije sa Bor banke d.d. na Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
 14. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465695-85, pod nazivom FMF-CZ-CARD 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465695-85, pod nazivom FMF-CZ-CARD 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Vladi Tuzlanskog kantona o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća Radio-Televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Vladi Tuzlanskog kantona o izuzimanju od privatizacije Javnog poduzeća Radio-Televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/09 
  /6.2.2009./
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnutku gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje isplate novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica za mjesec januar i februar 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje isplate novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica za mjesec siječanj i veljače 2009. godine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/09
   /11.2.2009./
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005, 2006. i 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005, 2006. i 2007. godine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o privremenom zaustavljanju plasmana brašna tip 500 iz Federalnih robnih rezervi na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o privremenom zaustavljanju plasmana brašna tip 500 iz Federalnih robnih rezervi na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005 i 2006. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/09
   /18.2.2009./
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce", i "Transfer za zaštitu korita Plive - EP HB Mostar", i "Transfer za zaštitu korita Plive" - JP Sliv Save utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce", i "Transfer za zaštitu korita Plive - EP HB Mostar", i "Transfer za zaštitu korita Plive" - JP Sliv Save utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti za nabavku nedostajuće električne energije po pregovaračkom postupku potrebne za zatvaranje Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za nabavu nedostajuće električne energije po pregovaračkom postupku potrebne za zatvaranje Bilance energetskih potreba Federacije BiH za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava između Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u okviru budžeta odobrenog za 2008. godinu i namjene sredstava (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava između Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u okviru proračuna odobrenog za 2008. godinu i namjene sredstava (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" motornih vozila za potrebe Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo" motornih vozila za potrebe Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

  " Službene novine Federacije BiH", broj 11/09
   /23.2.2009./
 52. ODLUKA o usvajanju Strategije i akcionog plana razvoja mreža autocesta i brzih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strategije i akcionog plana razvoja mreža autocesta i brzih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Potpora za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan i program JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan i program JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu (hrvatski jezik)

  Službene novine Federacije BiH", broj 12/09 
  /25.2.2009./
 55. ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu Lašva-Vitez-Donji Vakuf (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu Lašva-Vitez-Donji Vakuf (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o suradnji u oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti Upravi Društva za imenovanje jednog člana u Skupštini Društva "Krivaja 1884" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti Upravi Društva za imenovanje jednog člana u Skupštini Društva "Krivaja 1884" (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog člana Nadzornog odbora u Društvu "Krivaja 1884" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog člana Nadzornog odbora u Društvu "Krivaja 1884" (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku za prijenos udjela privrednog društva IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku za prijenos udjela gospodarskog društva IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)

  Službene novine Federacije BiH», broj 13/09 /4.3.2009./
 61. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o financiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o smanjenju osnovnog kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o smanjenju temeljnog kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije autoceste Zenica-Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije autoceste Zenica-Sarajevo (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih tijela državne službe (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih u razdeju 18. glava 1804, na poziciji 821000 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih u razdeju 18. glava 1804, na poziciji 821000 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o dopunama Odluke o izboru najuspješnijih idejnih rješenja za objekat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o izboru najuspješnijih idejnih rješenja za objekat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilance poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 14/09 /11.3.2009./
 69. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol o privremenom rasporedu sredstava dobivenih po Sporazumu o pitanjima sukcesije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Protokol o privremenom rasporedu sredstava dobivenih po Sporazumu o pitanjima sukcesije (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 15/09 /16.3.2009./
 70. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa računa GSM licence
 71. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog transakcijskog računa
 72. ODLUKA o raspodjeli sredstava tekućeg granta "Subvencije javnim preduzećima - FMPiK- Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava tekućeg granta "Subvencije javnim poduzećima - FMPiK- Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za I. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za I. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 16/09 /18.3.2009./
 74. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolidacija "Krivaja" Zavidovići" utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH i konsolidacija "Krivaja" Zavidovići" utvrđenim u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za projekt "Razvoj sustava vodoopskrbe za Općinu Livno (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za projekt "Razvoj sustava vodoopskrbe za Općinu" Livno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za projekt "Razvoj sustava vodoopskrbe za Općinu Livno" (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška planiranih sredstava ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška planiranih sredstava ostvarenih naplatom pristojbe za korištenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o dopuni Odluke o utrošku sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Mostar" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o utrošku sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Mostar" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 81. ODLUKA o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o dinamici prebacivanja i namjeni financijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo ostvarene na dan 30.06.2008. godine, kao dan konačnog obračuna poslovanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo ostvarene na dan 30.06.2008. godine, kao dan konačnog obračuna poslovanja (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o usvajanju Finansijskih izvještaja Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo sa Izvještajem vanjskog revizora na dan 30.06.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Finansijskih izvješća Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo sa Izvješćem vanjskog revizora na dan 30.06.2008. godine (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o utvrđivanju visine ukupnog kapitala na dan 30.06.2008. godine Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju na dan 30.06.2008. godine Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu Odbora za reviziju na dan 30.06.2008. godine Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o verifikaciji odluka o o povećanju rezervi kapitala Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 2006., 2007. i 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o verifikaciji odluka o o povećanju rezervi kapitala Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 2006., 2007. i 2008. godinu (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja Službe interne revizije o obavljenoj reviziji za period 01.01. do 30.06.2008. godine Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća Službe interne revizije o obavljenoj reviziji za period 01.01. do 30.06.2008. godine Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o usvajanju obračuna poslovanja za period 01.01. do 30.06.2008. godine, kao konačnog obračuna poslovanja Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju obračuna poslovanja za razdoblje 01.01. do 30.06.2008. godine, kao konačnog obračuna poslovanja Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o raspodjeli sredstava od 3,05% iz člana 1. stav 1. tačka a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava od 3,05% iz članka 1. stavak 1. točka a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 17/09 
  /23.3.2009./
 90. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnog ministarstva kulture i športa- Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za kinematografiju" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za kinematografiju" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost " utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost " utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti " utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti " utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preuzimanju Javnog poduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 18/09 /25.3.2009./
 97. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 98. ODLUKA o davanju ovlasti za prijenos obveznica iračke vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti za prijenos obveznica iračke vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 99. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju -Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju prema JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 100. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (hrvatski jezik)
 101. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "PORTA DEL CIELO" sa sjedištem u Rimu, Via Bassano Del Grappa Broj 24, Italia, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "PORTA DEL CIELO" sa sjedištem u Rimu, Via Bassano Del Grappa Broj 24, Italia, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 102. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoput Kakanj-Donja Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoput Kakanj-Donja Gračanica (hrvatski jezik)
 103. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaljučivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoput Kakanj-Donja Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaljučivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoput Kakanj-Donja Gračanica (hrvatski jezik)
 104. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Associazione Demine, ul. Piazalle Donatello 4, 51232 Firenza, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Associazione Demine, ul. Piazalle Donatello 4, 51232 Firenza, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 105. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma, za I. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma, za I. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 106. ODLUKA o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje podrške zapošljavanja invalidnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za financiranje podrške upošljavanja invalidnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za februar 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za veljaču 2009. godine (hrvatski jezik)

  Službene novine Federacije BiH", broj 19/08
   /26.3.2009./
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2009-2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2009-2011. godine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za period 2009-2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za period 2009-2011. godine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2009. godinu (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 21/09 /1.4.2009./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za finansiranje troškova rada IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - pomoć radnicima do otvaranja stečajnog postupka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za financiranje troškova rada IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - pomoć radnicima do otvaranja stečajnog postupka (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za rješavanje obaveza prema IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići po osnovu neto plaća i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 01.08.2008. godine do 01.12.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za rješavanje obaveza prema IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići temeljem neto plaća i doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.08.2008. godine do 01.12.2008. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za sudjelovanje u finansiranju po razlici u cijeni drvnih sortimenata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za za sudjelovanje u financiranju po razlici u cijeni drvnih sortimenata (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za finansiranje troškova rada - nesmetane isporuke električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići za financiranje troškova rada - neometane isporuke električne energije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o raspoređivanju prostora za smještaj i preseljenje federalnih ministarstava i Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine u objekat Geodetskog zavoda, Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 95, u skladu sa Zaključkom V broj 358/07 od 23.5.2007. godine i Odlukom V broj 706/08 od 6.8.2008. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/09 /6.4.2009./
 10. ODLUKA o prihvatanju ponude komercijalnih banaka za kratkoročni sindicirani kredit za finansiranje deficita budžeta Federacije Bosne i Hercegovine iz 2008. godine
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prijenosu prava i obaveza sa "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo koja proističu iz uloženih sredstava, iz dobiti za 2000. godinu, u izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo dionica Podlugovi- Jošanica na Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu prava i obveza sa "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo koja proističu iz uloženih sredstava, iz dobiti za 2000. godinu, u izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo dionica Podlugovi- Jošanica na Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-POS.TR sredstva za zaštitu i spašavanje evidentirnog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-POS.TR sredstva za zaštitu i spašavanje evidentirnog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 25/09 /13.4.2009./
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks br. 5. Dopunjenog i izmijenjenog ugovora o osnivanju ArcelorMittal Zenica, Društva sa ograničenom odgovornošću i Prijedog izmjena i dopuna Statuta Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks br. 5. Dopunjenog i izmijenjenog ugovora o osnivanju ArcelorMittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću i Prijedog izmjena i dopuna Statuta Društva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju ovlašćenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/09 /15.4.2009./
 20. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465793-82 evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora - riznice Federalnog ministarstva finansija- financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465793-82 evidentiranog na Jedinstvenom računu riznice - trezora Federalnog ministarstva financija- finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje budžetskog deficita iz 2008. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 27/09 /20.4.2009./
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "Igman" d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora Sektora marketinga, finansija, pravnih i općih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "Igman" d.d. Konjic za imenovanje izvršnog ravnatelja Sektora marketinga, financija, pravnih i općih poslova (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "Igman" d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora Prozvodno - tehičkog sektora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "Igman" d.d. Konjic za imenovanje izvršnog ravnatelja Prozvodno - tehičkog sektora (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Sollievo Yahweh La Luce", sa sjedištem u Agni, Padova, ulica Sant orsola 11, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Sollievo Yahweh La Luce", sa sjedištem u Agni, Padova, ulica Sant orsola 11, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Consacrati Dello Spirito E Dell Imacolata Sua Sposa", sa sjedištem u Serone Ser, ulica Monte Scalambra br. 53, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Consacrati Dello Spirito E Dell Imacolata Sua Sposa", sa sjedištem u Serone Ser, ulica Monte Scalambra br. 53, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica u 2009. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite i članova njihovih obitelji u 2009. godini (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom d.d. Sarajevo za razrješenje sa dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line i davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom d.d. Sarajevo za razrješenje sa dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line i davanju suglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta poboljšanja životnih uslova na selu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za financiranje Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta poboljšanja životnih uslova na selu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za financiranje Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 28/09 /22.4.2009./
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Sudanu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Sudanu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Programe rada fondacija za 2009. godinu
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)

  PRILOG UZ ODLUKU BROJ 143
 38. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 290/09 /27.4.2009./
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Prevencija zloupotrebe opojnih droga i programske aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Prevencija zlouporabe opojnih droga i programske aktivnosti za bolji tretman obitelji i mladih" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za bolničko liječenje povratnika u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za bolničko liječenje povratnika u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora - riznice Federalnog ministarstva finansija - financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 44. ODLUKA o prihvaćanju podrške USAID/ELMO projekta promoviranje tržišta rada jačanju kapaciteta Sekretarijata ESV-a za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvaćanju podrške USAID/ELMO projekta promoviranje tržišta rada jačanju kapaciteta Sekretarijata ESV-a za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Plana rada provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 30/09 /29.4.2009./
 46. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 33/09 /13.5.2009./
 49. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005.,2006. i 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005., 2006. i 2007. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005.,2006. i 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005., 2006. i 2007. godine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu
 7. ODLUKA o usvajanju Plana kontrole "rada na crno"
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove za 2009. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/09 /20.5.2009./
 9. ODLUKA o davanju ovlašćenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora
  Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o prodaji putničkih vozila Porezne uprave Federacije BiH
 13. ODLUKA o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća Radio-Televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju prethodne suglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog poduzeća Radio-Televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne financijske korporacije
  Službene novine Federacije BiH", broj 35/09 /25.5.2009./
 16. ODLUKA o privremenom proglašenju javnog interesa nad imovinom rudnika RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, RMU "Banovići" d.d. Banovići, RMU "Breza" d.o.o. Braza, RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, RMU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje, RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. i RMU "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom proglašenju javnog interesa nad imovinom rudnika RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, RMU "Banovići" d.d. Banovići, RMU "Breza" d.o.o. Braza, RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, RMU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje, RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. i RMU "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg oslobodilačkog-domovinskog rata i transfera za pomoć u liječenju branitelja" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu
 18. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercgovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  Službene novine Federacije BiH", broj 37/09 /3.6.2009./
 19. ODLUKA o davanju garancije Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za davanje kredita društvu "Pretis" dd Vogošća - Sarajevo
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za odobravanje komisionog kredita društvu "Pretis" dd Vogošća - Sarajevo
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 38/09 /10.6.2009./
 22. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godine za II. kvartal 2009. godine
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produljenje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 39/09 /16.6.2009./
 24. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2009. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2009. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiji tjedan" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju na korištenje Garnizone ambulante, u ulici Rose Hadživuković br.1, Općina Tuzla, Skuštini Tuzlanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje Garnizone ambulante, u ulici Rose Hadživuković br.1, Općina Tuzla, Skuštini Tuzlanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog automobila JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić
 27. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostavarenju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o prenosu okončanog Projekta poboljšanja opreme za održavanje cesta grant Vlade Japana (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta poboljšanja opreme za održavanje cesta grant Vlade Japana (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačnog obračuna sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačnog obračuna sufinanciranja usluga u željezničkom putničkom i kombiniranom prometu za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/09 /24.6.2009./
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za obilježavanje godišnjice i ukopa nevinih žrtava rata u opštinama Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Zvornik i Prijedor, kao i izgradnju spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za obilježavanje godišnjice i ukopa nevinih žrtava rata u opštinama Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Zvornik i Prijedor, kao i izgradnju spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 41/09 /1.7.2009./
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, tekući grantovi - "Konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH" za finansiranje duga rudnika uglja po osnovu penzijsko invalidskog osiguranja i poreza na plaću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, tekući grantovi - "Konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH" za financiranje duga rudnika uglja po osnovu mirovinsko invalidskog osiguranja i poreza na plaću (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o poništavanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
 39. ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
 40. ODLUKA o odobravanju Izvještaja o realizaciji plana i programa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Izvješća o realizaciji plana i programa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2008. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 46/09 /20.7.2009./
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora za projekat formiranja kompanije za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za projekat formiranja kompanije za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 47/09 /22.7.2009./
 43. ODLUKA o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom fondu (International Monetary Fund) po III Stand-by aranžmanu
 44. ODLUKA o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno društvo "UNIS-GROUP" d.o.o. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na gospodarsko društvo "UNIS-GROUP" d.o.o. Vogošća (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Fiskalnom savjetu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Fiskalnom savjetu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije
 48. ODLUKA o korištenju lijekova Bevacizumab, Erlotinib i Temozolamid na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o korištenju lijekova Bevacizumab, Erlotinib i Temozolamid na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izmjeni Odluke o prenosu udjela Federacije Bosne i Hercgovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercgovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ključne zahtjeve Okvira za naknade i preseljenje za Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ključne zahtjeve Okvira za naknade i preseljenje za Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekt dovršenje i opremanje četiri bolnice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekt dovršenje i opremanje četiri bolnice (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekt dovršenje i opremanje četiri bolnice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekt dovršenje i opremanje četiri bolnice (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o osnivanju Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinasiranje Projekta HSEP - Jačanje zdravstvenog sektora, za I. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinaciranje Projekta HSEP - Jačanje zdravstvenog sektora, za I. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinasiranje Projekta registracije zemljišta, za I. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinaciranje Projekta registracije zemljišta, za I. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinasiranje Projekta SESP - Drugi projekt podrške zapošljavanja - IDA kredit 3927 BOS, za I kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinaciranje Projekta SESP - Drugi projekt podrške zapošljavanja - IDA kredit 3927 BOS, za I kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinasiranje Projekta "Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje" za I. i II. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinaciranje Projekta "Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje" za I. i II. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinasiranje Projekta "Restrukturiranje preduzeća u BiH, za I. i II. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinaciranje Projekta "Restrukturiranje preduzeća u BiH, za I. i II. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinasiranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede" za II. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinaciranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede" za II. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o garantiranoj cijeni pšenice roda 2009. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti federalnom ministru prostornog uređenja za raskid ugovora za pružanje usluge "Priprema i izrada prostornog plana područja posebih obilježja od značaja za Federaciju BiH - Sliv rijeke Une"
 14. ODLUKA o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice rod 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice rod 2009. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja fizičkih i pravih lica (bosanski jezik)
  ODLUKA o emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina fizičkih i pravih osoba (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/09 /27.7.2009./
 16. ODLUKA o proglašenju 11. jula Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 17. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prodaji putničkih motornih vozila
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I. kvartal 2009. godine
 20. ODLUKA o usvajanju finansijskih izvještaja J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za period od 01-01.2008. do 31.12.2008. godine sa mišljenjem ovlaštenog revizora (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju financijskih izvješća J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za period od 01-01.2008. do 31.12.2008. godine sa mišljenjem ovlaštenog revizora (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju finansijskih izvještaja Sutjeska filma d.o.o. za period od 01-01.2008. do 31.12.2008. godine sa mišljenjem ovlaštenog revizora (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju financijskih izvješća Sutjeska filma d.o.o. za period od 01-01.2008. do 31.12.2008. godine sa mišljenjem ovlaštenog revizora (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 23. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utrošku sredstva transfera "Ekonomsko-socijalno vijeće" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku sredstva transfera "Ekonomsko-socijalno vijeće" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 49/09 /29.7.2009./
 26. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog nasljeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog nasljeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim taksama za period 01.01.-31.12.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesnog nasljeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog nasljeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za razdoblje 01.01.-31.12.2008. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/09 /5.8.2009./
 27. ODLUKA o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (bosanski jezik)
  ODLUKA o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o provođenju prve faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 29. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Husein kapetan Gradaščević" u Tuzli, Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe Kampusa Univerziteta u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Husein kapetan Gradaščević" u Tuzli, Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe Kampusa Univerziteta u Tuzli (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za održavanje sportskih igara HVIDR-e HVO HB u 2009. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za održavanje sportskih igara HVIDR-e HVO HB u 2009. godini (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za održavanje sportskih igara za Savez RVI BiH u 2009. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za održavanje sportskih igara za Savez RVI BiH u 2009. godini (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopada Kravice i Koćuša" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopada Kravice i Koćuša" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-riznice Federalnog ministarstva financija - finansija Federalnom agromediteranskom zavodu
 39. ODLUKA o odobravanju izrade Strategije razvoja i jačanja konkurentnosti granske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u uslovima centralno - europskog ugovora o slobodnoj trgovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izrade Strategije razvoja i jačanja konkurentnosti granske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u uvjetima centralno - evropskog ugovora o slobodnoj trgovini (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01.-31.12.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvješća o radu za period 01.01.-31.12.2008. godine (hrvatski jezik)
  PRILOG ODLUCI 250
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Speranza" neprofitna organizacija od javnog značaja - Onlus", Porto Sant Elpidddio, Via Palestro br. 33, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Speranza" neprofitna organizacija od javnog značaja - Onlus", Porto Sant Elpidddio, Via Palestro br. 33, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/09 /10.8.2009./
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o visini troškova temeljne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na dokument "Strategija zdravlje i mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na dokument "Strategija zdravlje i mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol o saradnji između Federacije Bosne i Hercegovine i regije Abruzzo-Italija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Protokol o suradnji između Federacije Bosne i Hercegovine i regije Abruzzo-Italija (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinaciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma-dodatno financiranje, za II. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju na korištenje kolonoskopskih aparata zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje kolonoskopskih aparata zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolodacija "Krivaja" Zavidovići" utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolodacija "Krivaja" Zavidovići" utvrđenim u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju Mlinice na Uni, Trebižatu, Drežnici, Vrioštici i dr. u FBiH" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju Mlinice na Uni, Trebižatu, Drežnici, Vrioštici i dr. u FBiH" utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 53/09 /12.8.2009./
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na razini Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava "Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na razini Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za period juli - avgust 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za period srpanj - kolovoz 2009. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 54/09 /17.8.2009./
 8. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o stvaranju uslova za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hecegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hecegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju na korištenje opreme, arhiva i novčanih sredstava Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine i arhiva i novčanih sredstava Sektora za farmaciju Federalnog ministarstva zdravstva Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hecegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje opreme, arhiva i novčanih sredstava Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine i arhiva i novčanih sredstava Sektora za farmaciju Federalnog ministarstva zdravstva Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hecegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 56/09 /26.8.2009./
 12. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za III. kvartal 2009. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/09 /2.9.2009./
 13. ODLUKA o isplati naknade za godišnji odmor iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava preostalih nakon realizacije Projekta oporavka obrazovanja - "OPEC Fond" Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo zdravstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinasiranje Projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" za I. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinaciranje Projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" za I. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu predsjedniku Federacije Bosne i Hecegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu predsjedniku Federacije Bosne i Hecegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o trećim izmjenama i dopunama Statuta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o trećim izmjenama i dopunama Statuta (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Rekonstrukcija Ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava "Rekonstrukcija Ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava "Transfera za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava "Transfera za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/09 /9.9.2009./
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića br. 26 u Sarajevu, Općini Centar -Regionalnom odboru HO "Merhamet" MDD Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića br. 26 u Sarajevu, Općini Centar -Regionalnom odboru HO "Merhamet" MDD Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Trnovsko" na području Kantona Sarajevo, općina Trnovo, radi prevođenja istog u građevinsko na lokalitetu "Tušila",odnosno radi provođenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja "Trnovsko" na području Kantona Sarajevo, općina Trnovo, radi prevođenja istog u građevinsko na lokalitetu "Tušila",odnosno radi provođenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije bosankohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produženje misije bosankohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nazornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nositelj prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo obrane/odbrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o poništenju javnih konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju javnih natječaja za izbor direktora i predsjedatelja i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora i predsjedatelja i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilancom poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinasiranje Projekta "Restrukturiranje preduzeća u BiH", za III. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinaciranje Projekta "Restrukturiranje preduzeća u BiH", za III. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinasiranje Projekta "Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje", za III. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinaciranje Projekta "Razvoj zajednica CDP dodatno financiranje", za III. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu kazneno popravnim zavodima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu kazneno popravnim zavodima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 59/09 /16.9.2009./
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na anekse br. 1 Ugovora o istupanju osnivača iz društva i prijenosu cjelokupnog udjela na novog osnivača koji pristupa društva, broj OPU-IP: 425/09, 426/09 i 427/2009 od 24.07.2009. godine
 38. ODLUKA o rotaciji direktora kazneno-popravnih zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru, Sarajevu, Zenici i Tuzli
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Bakovići (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po pricipu "staro za novo" motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za isplatu dijela izvedenih radova na adaptaciji velike sale i pratećih prostora u zgradi Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za II. i III. kvartal 2009. godine
 44. ODLUKA o imenovanju investicionog menadžera za (Investicionu instituciju) Trezor pri Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
 45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara/akcionara Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara/akcionara Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 60/09 /23.9.2009./
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitavanje muške djece i omladine - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za vaspitavanje muške djece i omladine - Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 49. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi - Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva za 2009. godinu za gospodarska društva sa većinskim učešćem državnog kapitala svih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su u predstečajnom ili stečajnom postupku, kao i pomoć na prevazilaženju teškog socijalnog stanja (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 61/09 /28.9.2009./
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  "Službene novine Federacije BiH", broj 62/09 /30.9.2009./
 3. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 63/09 /7.10.2009./
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za Fondaciju Srebrenica - Potočari" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Federalno ministarstvo zdravstva za obavezno psihijatrijsko liječenje" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Federalno ministarstvo zdravstva za obvezno psihijatrijsko liječenje" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o zakupu poslovnih prostorija za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period juli-decembar budžetske 2009. godine
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na zakup prostora za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za I.i II. kvartal 2009. godine
 9. ODLUKA o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o garantovanoj cijeni kravljeg mlijeka za III. kvartal 2009. godine
 11. ODLUKA o zaduživanju Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za provedbu revizije sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene, dioničkog društva "Petrol" d.d. Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduživanju Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za provedbu revizije sa pravnog, financijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene, dioničkog društva "Petrol" d.d. Ljubuški (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o preuzimanju opreme, arhive, dokumentacije i zaposlenih entitetskih regulatornih tijela za zaštitu od zračenja i Inspektorata u Državnu regulatoronu agenciju za radijacionu i nuklearnu sigurnost
 13. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 14. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 65/09 /14.10.2009./
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju utroška sredstava planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu u Razdjelu 1601 ekonomski kod 614800 - Transfer Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju utroška sredstava planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu u Razdjelu 1601 ekonomski kod 614800 - Transfer Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti generalnog ravntelja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 66/09 /21.10.2009./
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" dodatni kredit IDA 36721, za II kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" dodatni kredit IDA 36721 II kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" dodatni kredit IDA 36720, za II kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" dodatni kredit IDA 36720 II kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22153273-40 evideniranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22153273-40 evideniranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-
  Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evideniranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija- financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicijske banke za Projekt Koridor Vc - Prva faza - sjever (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Europske investicijske banke za Projekt Koridor Vc - Prva faza - sjever (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicijske banke za Projekt Koridor Vc - Prva faza - sjever (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske investicijske banke za Projekt Koridor Vc - Prva faza - sjever (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 67/09 /26.10.2009./
 24. ODLUKA o kreditnom zaduženju kantona u FBiH po III. Stand-by aranžmanu MMF-a sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kreditnom zaduženju kantona u FBiH po III. Stand-by aranžmanu MMF-a sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o pripajanju "Sutjeska filma" d.o.o. Javnom preduzeću Filmski centar Sarajevo d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripajanju "Sutjeska filma" d.o.o. Javnom poduzeću Filmski centar Sarajevo d.o.o. (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o prihvatanju pripajanja "Sutjeska filma" d.o.o. Javnom preduzeću Filmski centar Sarajevo d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju pripajanju "Sutjeska filma" d.o.o. Javnom poduzeću Filmski centar Sarajevo d.o.o. (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom Hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom Hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom Agromediteranskom zavodu Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom Agromediteranskom zavodu Mostar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom pravobranilaštvu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom pravobranilaštvu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za agropedologiju (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Transfer za političke stranke i koalicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za III. kvartal 2009. godine
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje Granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KFW) za Projekt "Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje Granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KFW) za Projekt "Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o korištenju akumuliranih sredstava za zaštitu i spašavanje iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-Pos.TR. sredstava za zaštitu i spašavanje evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite
  "Službene novine Federacije BiH", broj 69/09 /2.11.2009./
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt Aneksa Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava dijela tekućih transfera, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava dijela tekućih transfera, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o saradnji na implementaciji Projekta "Pomoć Bosni i Hercegovini pri usklađivanju modela tržišta električne energije sa EU direktivama" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o suradnji na implementiranju Projekta "Pomoć Bosni i Hercegovini pri usklađivanju modela tržišta električne energije sa EU direktivama" (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za I.i II. kvartal 2009. godine
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za sufinasiranje programa nabavke i montaže emisione opreme za potrebe poboljšanja i proširenja pokrivenosti signalom RTV FBiH u 2009. godini po općinama i lokacijama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za sufinaciranje programa nabave i montaže emisione opreme za potrebe poboljšanja i proširenja pokrivenosti signalom RTV FBiH u 2009. godini po općinama i lokacijama (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/09 /4.11.2009./
 20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za IV. kvartal 2009. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/09 /11.11.2009./
 22. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju - Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo na daljnje korištenje posebnog računa za navigacijske usluge (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju privremene suglasnosti Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo - Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju na daljnje korištenje posebnog računa za navigacijske usluge (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za projekte nevladinih organa" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za projekte nevladinih organa" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju DV 110 kV na relaciji Visoko-Fojnica (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju DV 110 kV na relaciji Visoko-Fojnica (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta "Dom pilota", u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta "Dom pilota", u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta i objekta "Pilićarnik" Džemilića Planje, Općini Tešanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta i objekta "Pilićarnik" Džemilića Planje, Općini Tešanj (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, tekući grantovi - konsolodacija "Krivaja" Zavidovići za rješavanje obaveza prema radnicima IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići po osnovu neto plaća i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 01.08.2008. godine do 01.12.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, tekući grantovi - konsolodacija "Krivaja" Zavidovići za rješavanje obveza prema radnicima IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići temeljem neto plaća i doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za period od 01.08.2008. godine do 01.12.2008. godine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel- gorivo za IX., X., XI. i XII. mjesec 2009. godine
 30. ODLUKA o poništenju javnog oglasa za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju javnog oglasa za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o određivanju koncesora za vođenje postupka dodjele koncesija za korištenje cestovnog zemljišta i zaključivanja koncesionih ugovora
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/09 /18.11.2009./
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH doo Sarajevo za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH doo Sarajevo za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izvršenju sudskih presuda po osnovu računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o ovrsi sudskih presuda po osnovu računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produljenje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22153273-40 evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22153273-40 evidentiranog na Jedinstvenom računu riznice - trezora-Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/09 /23.11.2009./
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša za izbor direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 74/09 /24.11.2009./
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 75/09 /2.12.2009./
 41. ODLUKA o uvjetima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi ratnih tražbina pravnih osoba (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za nabavku vakcina - cjepiva" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt plinofikacije Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt plinofikacije Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP ŽFBiH doo Sarajevo o kreditnom zaduženju JP ŽFBiH doo Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP ŽFBiH doo Sarajevo o kreditnom zaduženju JP ŽFBiH doo Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odbijanju suglasnosti za izuzimanje objekta i dijela zemljišta iz Slobodne zone "Visoko" doo Visoko
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti nadzornom odboru "Pretis" d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "Pretis" d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju vršioca dužnosti generalnog ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja (bosanski jezik)
  ODLUKA o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti nadzornom odboru "Pretis" d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti nadzornom odboru "Pretis" d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske i pravne poslove (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije
  Bosne i Hercegovine za IV. kvartal 2009. godine
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine -1103 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine -1103 (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Finansijskoj policiji - Financijskoj policiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Financijskoj policiji - Finansijskoj policiji (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje četiri kulturna društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za financiranje četiri kulturna društva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa kazneno popravih zavoda na Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa kazneno popravih zavoda na Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" za II. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" za II. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Restrukturiranje preduzeća u BiH" za III. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Restrukturiranje poduzeća u BiH" za III. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje" za III. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Razvoj zajednica CDP dodatno financiranje" za III. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta HSEP - jačanje zdravstvenog sektora, za II. i III. kvartal 2009. godine
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta regulatorne reforme na nivou Federacije BiH "Giljotina propisa" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta regulatorne reforme na nivou Federacije BiH "Giljotina propisa" (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma-dodatno finansiranje, za III. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma-dodatno financiranje, za III. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Zajedničkim službama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Zajedničkim službama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Domu naroda Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Domu naroda Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Predstavničkom domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Zastupničkom domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine za dizel gorivo za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o udruživanju sredstava za Program "Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara u BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog ugovora o udruživanju sredstava za Program "Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara u BiH" (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o prodaji/nabavci po principu "staro za novo" motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
 40. ODLUKA o sazivanju Skupštine Privrednog društva "Agrokomerc"dd Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Skupštine Gospodarskog društva "Agrokomerc"dd Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o isplati verificiranih obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati verificiranih obveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane - Federalnog ministarstva odbrane i drugih federalnih organa nastalih u razdoblju od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Grantovi pojedincima - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine -1102 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine -1102 (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje udruženja "Centar evropskog puta u BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za financiranje udruženja "Centar Europskog puta u BiH (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 77/09 /9.12.2009./
 45. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojednih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojednih rashoda i izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o sufinasiranju obavljanja usluga putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2009. godinu broj 01/5-02-21/09 između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o finasiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2009. godinu broj 01/5-02-20/09 između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 49. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava "Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na razini Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru ulica Ante Starčevića bb Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o otvaranju posebne potrošačke jedinice "Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine" u okviru budžetskog razdjela Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju zasebne potrošačke jedinice "Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine" u okviru proračunskog razdjela Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava tekućeg granta "Subvencije javnim preduzećima - FMPiK - transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o razvoju distributivne gasne mreže u Srednjobosanskom kantonu između Vlade Federacije BiH, kao Sponzora u kreditnom aranžmanu sa EBRD-om i Vlade Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o razvoju distributivne plinske mreže u Srednjobosanskom kantonu između Vlade Federacije BiH, kao Sponzora u kreditnom aranžmanu sa EBRD-om i Vlade Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o provođenju druge faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program suzbijanja kontrole bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2010.-2016 godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program suzbijanja kontrole bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2010.-2016 godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja "Breza" doo Breza o imenovanju direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja "Breza" doo Breza o imenovanju ravnatelja (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt izgradnje vjetroelektrane Mesihovina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt izgradnje vjetroelektrane Mesihovina (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt izgradnje vjetroelektrane Mesihovina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt izgradnje vjetroelektrane Mesihovina (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/09 /16.12.2009./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske telekomunikacije dd Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika uprave-direktora HT dd Mostar
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu budžetskim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu proračunskim korisnicima (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko- pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko- pravne poslove (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 79/09 /21.12.2009./
 21. ODLUKA o visini plaće i naknadama koje nemaju karakter plaće članovima Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 22. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih
  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za sklapanje sudske nagodbe po tužbi AD "Progres" Beograd
 24. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 80/09 /23.12.2009./
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "Energoinvest" d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "Energoinvest" d.d. Sarajevo za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Binas"d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Binas"d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju direktora Željezare "Zenica"d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju ravnatelja Željezare "Zenica"d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo"d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo"d.o.o. Sarajevo
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o imenovanju vršioca dužnosti ravnatelja Društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju direktora "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju ravnatelja "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Arcelormittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Arcelormittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Arcelormittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Arcelormittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji (hrvtski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 36. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 37. ODLUKA o nominiranju privremenog Nadzornog odbora Privrednog društva "Fabrika duhana" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o nominiranju privremenog Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Fabrika duhana" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS "Vitezit"d.o.o. Vitez o izboru direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS "Vitezit"d.o.o. Vitez o izboru ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 81/09 /28.12.2009./
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Bosansko-podrinjskom kantonu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Bosansko-podrinjskom kantonu (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Posavskom kantonu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Posavskom kantonu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 82/09 /29.12.2009./
 43. ODLUKA o odobravanju preraspodjele dijela sredstava iz sredstava "Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju preraspodjele dijela sredstava iz sredstava "Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Restrukturiranje preduzeća u BiH", za IV kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Restrukturiranje poduzeća u BiH", za IV kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za dodatno osiguranje sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za Projekt razvoja zajednica CDP (3538-1 BOS) - dodatno finansiranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za dodatno osiguranje sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za Projekt razvoja zajednica CDP (3538-1 BOS) - dodatno financiranje (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za III. i IV. kvartal 2009. godine
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za III. i IV. kvartal 2009. godine
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom 36721" - dodatno finansiranje, za IV. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom 36721" - dodatno financiranje, za IV. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom 36720" - osnovni kredit, za IV. kvartal 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinanciranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom 36720" - osnovni kredit, za IV. kvartal 2009. godine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" za 2009. godinu za privredna društva za sa većinskim učešćem državnog kapitala, za pomoć zaposlenicima u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su u predstečajnom postupku ili stečajnom postupku, kao i pomoć na prevazilaženju teškog socijalnog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" za 2009. godinu za gospodarska društva za sa većinskim učešćem državnog kapitala, za pomoć uposlenicima u gospodarskim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala svih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su u predstečajnom postupku ili stečajnom postupku, kao i pomoć na prevazilaženju teškog socijalnog stanja (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti Nadzornom odboru RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum - Klek (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum - Klek (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o peljarenju u u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o peljarenju u u unutarnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 83/09 /30.12.2009./
 7. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JU Federalnoj novinskoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JU Federalnoj novinskoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva "Šipad Export - Import" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva "Šipad Export - Import" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi pučkim kuhinjama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi pučkim kuhinjama (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za mljevenje pšenice u brašno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za mljevenje pšenice u brašno (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice rod 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice rod 2009. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Jajce za izdavanje u zakup objekata u kasarni "Kamenica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Jajce za izdavanje u zakup objekata u kasarni "Kamenica" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o prijenosu neutrošenih novčanih sredstava i davanja na korištenje stalnih sredstava i inventara, ostvarenih realizacijom Projekta "Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj mentalnog zdravlja u zajednici u jugoistočnoj Evropi" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu neutrošenih novčanih sredstava i davanja na korištenje stalnih sredstava i inventara, ostvarenih realizacijom Projekta "Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj mentalnog zdravlja u zajednici u jugoistočnoj Europi" (hrvatski jezik)