HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2023. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 6/23 /27.1.2023./
1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu 
2. BUDŽET FERK-a za 2023. godinu
3. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
4. ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima
«Službene novine Federacije BiH», broj 16/23 /8.3.2023./
5. ZAKON o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom