FMRSP: Formirana radna grupa za izradu Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022 - 2027. godine

 • 01.12.2023.
 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je na posljednjoj sjednici Vlade Federacije BiH oformljena radna grupa čiji zadatak je izrada teksta Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022 - 2027. godina.

  - Strategija predstavlja najsveobuhvatniji i najusklađeniji koncept rješenja u oblasti invalidnosti koji se trebaju primijeniti s ciljem inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH – rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

  Strategija bi, navode u saopćenju Ministarstva, mogla imati značajan doprinos u zaštiti osoba sa invaliditetom od diskriminacije po osnovu invaliditeta i spola, s obzirom da sve politike koje se odnose na osobe sa invaliditetom moraju uključiti i rodnu perspektivu, jer politike često imaju različit utjecaj na žene i muškarce.

  - Djevojke i žene sa invaliditetom se često suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, po osnovu pola i invaliditeta i samim tim veća je vjerovatnoća da budu žrtve rodno zasnovanog nasilja. Ovi rizici se moraju prepoznati i uzeti u obzir prilikom kreiranja politika i mi ćemo o tome voditi računa prilikom izrade ove Strategije za novo strateško razdoblje – kazao je ministar Delić.

  Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje će voditi i koordinirati proces izrade Strategije, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade ovog strateškog dokumenta su nadležne institucije Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te organizacije osoba sa invaliditetom.

  Rok za izradu Strategije je tri mjeseca, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.