Dnevni red 28. sjednice Vlade FBiH

 • 10.10.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 27. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo;
  4. Prijedlog odluke o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH za 2007.godnu;
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da utvrdi postupak i način organiziranja i upravljanja zaštitnim pojasom uz autoceste i sistema naplate-cestarine na autocestama u Federaciji BiH;
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora HSEP (kredit WB br. 4047), za I kvartal 2007. godine;
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta „Razvoj male komercijalne poljoprivrede“, za II kvartal 2007. godine;
  8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2007.;
  9. Prijedlog mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o ratifikaciji Konvencije o klauzulama o radu (javni ugovori), 1949. br. 94. i prateće Preporuke br. 84.;
  10. Rasprava o materijalu „Politika privatizacije državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  11. Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Federacije BiH za period januar/siječanj-august/kolovoz 2007.
  12. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije BiH u vezi sa predajom dijela kasarne ½Nedžarići½ Ministarstvu komunikacija i transporta-Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine;
  13. Informacija o praćenju aktivnosti vezanih za dokapitalizaciju Energopetrola d.d. Sarajevo s Prijedlogom zaključka;
  14. Informacija o problematici vezanoj za projekat „Gornji horizonti“ sa Prijedlogom zaključaka;
  15. Prijedlog Kolegija premijera za imenovanje člana Mješovitog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i tehničku saradnju između Bosne i Hercegovine i Države Katar;
  16. Prijedlog rješenja o imenovanju na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora u Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, Mostar);
  17. Informacija o raspodjeli sredstava sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
  18. Informacija o isplati i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti federalnom zavodu za zapošljavanje za preusmjeravanje sredstava namjenskog depozita dugoročnih plasmana iz sredstava revolvong kreditne linije za isplatu novčanih naknada demobiliziranim braniocima/razvojačenim braniteljima;
  19. Informacija o intervenciji žitaricama;
  20. Prijedlog zaključka o tehničkoj ispravci člana 69. Zakona o eksproprijaciji.