Dnevni red 26. sjednice Vlade FBiH

 • 27.09.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 25. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o poljoprivredi;
  3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
  4. Rasprava o radnoj verziji teksta zakona „Jedan zakon-jedan fond“;
  5. Prijedlog mišljenja na Memorandum o razumijevanju za podršku pripremi „Nacionalna strategija održivog razvoja u BiH“;
  6. Prijedlog sporazuma o sufinansiranju obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara;
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansiranje i izgradnju regionalne ceste R-445.1 na dionici Kakanj-Termoelektrana Æatići;
  8. Program iskorjenjavanja bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2007.-2010. godine
  9. Strategija komunikacija Vlade Federacije BiH sa Programom zadataka sa standardnim procedurama u ostvarivanju odnosa Vlade Federacije BiH s javnošću;
  10. Zauzimanje stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Prijedlogom projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u Bosni i Hercegovini“;
  11. Prijedlog zaključka o visini osnovice za plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije BiH, policijskih službenika i pripadnika sudske policije, državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH;
  12. Izvještaj o izvršenim aktivnostima na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine sa Informacijom o stanju sporova pokrenutih do 01.06.2007. godine;
  13. Izvještaj i informacija o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine;
  14. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj - jul/srpanj 2007. godine;
  15. Informacija o CEEPUS Programu;
  16. Informacija o dosadašnjoj primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, u dijelu koji se odnosi na neratne invalide i civilne žrtve rata sa Prijedlogom zaključaka;
  17. Prijedlog koncepta informacijskog sistema u oblasti socijalne zaštite i ostalih budžetskih korisnika – pozicioniranje ERC ZIP-a sa Prijedlogom zaključaka;
  18. Informacija o provođenju akcije suzbijanja rada „na crno“ sa Prijedlogom zaključaka;
  19. Prijedlog razrješenja i imenovanja člana Delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe iz Federacije BiH;
  20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH;
  21. Program utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH za 2007.godinu
  22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta FBi za 2007. godinu za realizaciju budžetske pozicije «Projektna dokumentacija i pripremni radovi za izradu pristaništa i marine u Neumu;
  23. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec septembar 2007. godine;
  24. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine za FBiH.