Dnevni red 259. sjednice Vlade FBiH

 • 18.03.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 258. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 11.3.2021. godine, Zapisnika 206. hitne-telefonske sjednice, održane 12.3.2021. godine, Zapisnika 207. hitne sjednice Vlade, održane 15.3.2021. godine i Zapisnika 208. hitne sjednice Vlade, održane 16.3.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 15.3.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, kojeg je po skraćenom postupku predložio Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izvršnom postupku koju je podnio Nedim Uzunović, direktor Bosnalijeka
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 12. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina U Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Nihad Hadžiahmetović, pomoćnik načelnika Općine Foča
  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
  9. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde
  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju Skupštine (vanredne) dioničara Privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde
  10. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/ Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  11. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
  12. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
  13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja
  14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019.-2022. godina
  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu
  16. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
  c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisvanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
  17. Prijedlog odluke o zatvaranju posebnog namjenskog računa za sredstva prikupljena izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
  18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP “Filmski centar Sarajevo”, d.o.o. za imenovanje generalnog direktora
  20. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  21. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva “Prosvjeta”
  b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva “Preporod”
  c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva “Napredak”
  d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva “La Benovalencija”
  e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinansiranje rada JP Filmski Centar Sarajevo
  22. Izvještaji o radu za 2020. godinu i planovi rada fondacija 2021. godinu
  a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za izdavaštvo za 2020. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2021. godinu
  c) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2020. godinu
  d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2021. godinu
  e) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu
  f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2021. godinu
  g) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za muzičke i likovne umjetnosti za 2020. godinu
  h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke i likovne umjetnosti za 2021. Godinu
  23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  24. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne “Ciljuge” Gradu Živinice
  25. Prijedlog odluke o prestanku važenja odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednih društava iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe
  27. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
  28. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
  29. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za IV kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  30. Izvještaj o radu Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  31. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za period od 1.10.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za period od 1.1. 2020. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  32. Prijedlozi akata:
  a) Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s planom privatizacije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka
  b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.-31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  33. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  34. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2020. godinu i Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  35. Informacija o potrebi za otvaranje podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Federalnog ministarstva pravde, s Prijedlogom odluke o izdvajanju javnih sredstava/namjenskih prihoda po osnovu uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima komisija za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine
  36. Informacija o postupanju uprava društva “Operator - Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i “Naftni terminali Federacije” d.o.o. Ploče po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 905/2020 od 25.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom teksta urgencije
  37. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava, općinskih i kantonalnih sudova u predmetima tzv. vojnih stanova, s Prijedlogom zaključka
  38. Informacija Upravnog odbora Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine o usvajanju dopunjene Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti za period 2020.-2024. godina za objekte od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  39. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
  40. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije BiH u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije BiH u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Hotela „Dalmacija“ d.o.o. Kiseljak u Kiseljaku, s Prijedlogom rješenja
  41. Informacija (usmena) o trenutnom status Aneksa ugovora Gasprom - Energoinvest d.d. Sarajevo, kojim se snadbijevanje Federacije Bosne i Hercegovine gasom prebacuje na “Turski tok”