Dnevni red 25. sjednice Vlade FBiH

 • 19.09.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 24. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Rasprava o radnom materijalu „Politika privatizacije državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranioca i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje zamjenika federalnog pravobranioca;
  4. Program upravljanja mineralnim sirovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluke o usvajanju Programa;
  5. Periodični izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2007.godini za period januar-juni 2007.godine;
  6. Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine;
  7. Mišljenje na Nacrt teksta skupne note broj 196/07 od 13.06.2007 između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke;
  8. Izvještaj o izvršenim aktivnostima na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine sa Informacijom o stanju sporova pokrenutih do 01.06.2007. godine;
  9. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izradi Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BiH;
  10. Prijedlog rješenja o razrješenju prof. dr. Nešeta Muminagića sa dužnosti direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja na period od 60 dana;
  11. Prijedlog odluke o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008.;
  12. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekući grantovi-«Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva» Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.